Годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и промени в ДОПК

Попълване на Приложение № 1 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ от съдружник/собственик в ООД/ЕООД - самоосигуряващо се лице, полагащ личен труд в дружеството срещу възнаграждение

 

 

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 

Промяната в начина на данъчното третиране на доходите на съдружници/собственици в ООД (ЕООД) - самоосигуряващи се лица, полагащи личен труд в дружеството срещу възнаграждение, в сила от 01.01.2010 г. породи доста въпроси при деклариране на доходите им в годишната данъчна декларция по чл. 50 от ЗДДФЛ. Практиката показва също така, че не се разграничават основанията, на които съдружници (собственици) в ООД (ЕООД) могат да полагат личен труд в дружеството.

 

Целта на материала е да се помогне при коректното попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ  за доходите, получени през 2010 г. от тези лица на различни основания. Изготвен е и числов пример с попълване на Приложение № 1 от декларацията, за случаите, когато съдружници (собственици) в ООД (ЕООД), полагат личен труд в дружеството като самоосигуряващо се лице.

Попълване на Приложение № 2 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. (ред по ред) с примери
Попълване на Приложение № 2 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г.
(ред по ред) с примери
 
 
доц. д-р. Людмила Мермерска
 
 
Доход от стопанска дейност като едноличен търговец
 
Колона А. Увеличения
 
 
 
…..........................................................
 
Ред 15.1
ЕТ, отчели счетоводно
през 2010 г.:
- разходи от обезценка на вземания;
- отписали като разход необезценени вземания
Отчетените:
- разходи от обезценка на вземания;
- отписали като разход необезценени вземания
Не се посочват:
- разходи от обезценка на вземания;
- разходи от отписване на вземания като несъбираеми, ако през 2010 г. е налице или предходна година е било налице, някое от условията по чл. 37 от ЗКПО.
(Виж Пример)
 
Последните промени в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс и Търговския закон
 
 
Алексанадра Атанасова, адвокат
 
 
 
В Държавен вестник (бр .14 от 15. 02. 2011 г.) беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Със заключителните разпоредби на закона бяха направени промени и в Търговския закон (ТЗ).
 
Авторът разглежда последователно променените разпоредби, като дава и своя гледна точка по възникващи в практиката въпроси във връзка с промените.