Дивиденти и Регламент (ЕС) № 282/2011

Представяне на новия Регламент за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС

 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Материалът е първата част от коментара на новия Регламент (ЕС) № 282/2011, установяващ мерки за изпълнение на определени разпоредби на дялове I—V и VII—XII от Директива 2006/112/ЕО. Регламентът е задължителен и се прилага пряко във всички държави членки от 01. 07. 2011 г., без да е необходимо въвеждането му в ЗДДС или друг законов или подзаконов нормативен акт.

В коментара се разглеждат въведените от Регламента:

  • три специфични правила, отнасящи се до обхвата на Директива 2006/112/ЕО:
-          предметния обхват на директивата, в частта на вътреобщностните придобивания на нови превозни средства;
-          данъчно задължени лица, на които е предоставен ДДС идентификационен номер за получени от тях услуги, за които те са лица-платци на данъка; или за доставени услуги на територията на друга държава членка, за които ДДС се плаща единствено от получателя им;
-          териториалния обхват на Директива 2006/112/ЕО, респ. ЗДДС,  както и  
  • няколко правила, отнасящи се до доставките на услуги:
-          ресторантьорски и кетъринг услуги;
-          услуги, предоставяни по електронен път;
-          услуги по монтаж;
-          продажба на опции.
 
(Коментарът продължава в следващите два броя).
Третиране по ЗДДС на дивиденти, разпределяни в пари или под формата на стоки
 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Целта на материала е да се анализира  данъчното третиране по реда на ЗДДС на разпределените дивиденти, както:
-         в пари, така и
-         под формата на стоки (движимо и недвижимо имущество).
 
С цел изяснаване на проблема се цитират норми на Директива 2006/112/ЕО, привежда  се практика на Европейския съд, коментират се становища на приходните органи.
Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на дивиденти, които не са под формата на парични плащания
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
 Най – често разпределените дивиденти са под формата на парични плащания.
 
Понякога, обаче, дивидентите се разпределят под формата на:
- акции и дялове, т.е. се капитализират;
- активи (например, недвижимо имущество, машини, транспортни средства, стоки).
 
Целта на материала е да се анализират особеностите при разпределяне на дивидентите в посочените случаи.
Промените в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 31 от 15. 04. 2011 г.)
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Целта на материала е да се анализират последните промени, направени в ДОПК с § 19 и § 20 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 31 от 15. 04. 2011 г.), относно конкуренцията между публично и изпълнително производство по реда на Гражданския процесуален кодекс, в сила от 01. 01. 2011 г.