Промени в ЗТР и Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

ЗДДС. Прекратяване на регистрацията по ЗДДС на лица, непредприели действия за пререгистрация в ТР
ЗДДС. Въпрос. Във връзка със задължителното прекратяване на регистрацията на заличените търговци от търговския регистър (ТР) от 01. 01. 2012 г. издадените към тях данъчни документи от техните доставчици, които не са уведомени за тяхното заличаване, валидни ли са? В случай че се издадат кредитни известия (КИ) към доставки с тези заличени лица има ли риск за доставчика да не бъде признато КИ?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Прекратяванене на договор за покупко-проджба на недвижим имот по вина на купувача
ЗДДС. Въпрос. Във връзка с предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот сме получили капаро в размер на 300 000 лв. Издали сме данъчна фактура с начислено ДДС 60 000 лв. Поради икономическите условия купувачът не може да закупи имота, предмет на договора. Тъй като срокът на договора е 28. 02. 2012 г. и се прекратява по вина на купувача какви действия е необходимо да предприемем във връзка с чл. 115, ал.1 от ЗДДС? Има ли разлика при прекратяване и разваляне на договора във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗДДС?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на подобрение на нает актив
ЗДДС. Въпрос. Наемателят е извършил подобрение за своя сметка извън разходите за наем на нает актив,  с договор за наем 3 години. Формиран е нематериален данъчен дълготраен актив с 33% амортизация. Ползван е данъчен кредит. Договорът е изтекъл, активът е напълно амортизиран. След изтичане на договора подобрението на актива остава в полза на наемодателя. Въпросът е свързан с това, че в чл. 9, ал. 4, т. 2 от ЗДДС е посочен ремонт на нает актив, попада ли в изключенията на чл. 9, ал. 4, т. 2 от ЗДДС подобрението на нает актив или в края на договора е налице безвъзмездна сделка приравнена на възмездна и ДДС е дължим по пазарната цена на подобрението?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Място на изпълнение на доставка на услуга паркинг на територията на ЕС
ЗДДС. Въпрос. При получена услуга - такса за паркинг, платена от българско дружество, регистрирано по ДДС, на регистрирано дружество на територията на ЕС, може ли да се счита, че услугата е с място на изпълнение територията на България, или е територията на доставчика?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Отразяване в дневника за покупките на вноса на пощенски пратки
ЗДДС. Въпрос. Регистрирано по чл. 100, ал. 1 от  ЗДДС юридическо лице е осъществило внос на стоки от доставчик - юридическо лице от САЩ, чиято стойност е над 30 лв, но под левовата равностойност на 150 евро. След промени от 2010 г. в митническото законодателство такива стоки са освободени от мито, но ДДС по тях остава дължим, като получателят се освобождава от задължението да подава ЕАД (митническа декларация), а пощенският служител издава квитанция за внос на пощенски пратки. При тази ситуация нужно ли е и как би следвало да бъдат включени в справка-декларацията по ЗДДС и дневниците за покупки и продажби фактурата (invoice) и квитанцията за внос на пощенски пратки?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на консултантска услуга, извършена в полза на лице, регистрирано по ЗДДС в държава членка
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма регистрирана по ЗДДС, извършва услуга на фирма регистрирана по ЗДДС в Люксембург. Става въпрос за консултантски услуги по твърда дневна ставка, които се отчитат месечно с работна ведомост (timesheet) за
отработените дни. Въпросите ми са следните: Фактурата с нулева ставка ли ще е ?
В конкретния случай трябва ли да издавам протокол по чл. 117 от ЗДДС и VIES-декларация?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Документиране на рекламация за повредена стока при извършване на международен транспорт
ЗДДС. Въпрос. Предприятието ни извършва международен транспорт. Румънска фирма - спедитор, регистрирана по ЗДДС, ни възлага транспортна услуга с направление България-Франция. При разтоварването във Франция се установява, че част от стоката е увредена (мокра). Купувачът на стоката е предявил рекламация към спедитора в размер на 50 % от стойността на стоката и нашето предприятие се е съгласило с рекламацията. За рекламацията румънския спедитор издава фактура, по която нашето предприятие се самоначислява с издаден протокол по чл. 117 от ЗДДС. Правилно ли румънският спедитор издава фактура за направената рекламация? Правилно ли нашата транспортна фирма издава протокол по чл. 117 от ЗДДС или не?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на получени гаранции (депозит) при прекратяване на договор за наем
ЗДДС. Въпрос. Предприятието ни има сключен договор за отдаване под наем в качеството си на наемодател. При сключване на договорите за наем сме получили гаранции, за които сме издали фактури с ДДС. През м. февруари 2012 г. прекратяване договорите за наем. Трябва ли да издадем кредитни известия за гаранциите и ако трябва кога е датата на данъчно събитие - датата на прекратяване на договора или на датата на фактическото връщане на депозита (двете дати не са в един и същи месец)?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на доходи от наем на физическо лице, прекратило дейност като ЕТ
ЗДДС. Въпрос. Физическо лице ЕТ, временно прекъсва (прекратява за неопределено време) дейността си като кафе-аперитив, считано от 01. 03. 2012 г. Лицето е регистрирано по ЗДДС. След като е регистриран по ЗДДС и ще има доходи от наем като физическо лице как следва да документира своя доход от наем и какво ще се включва в дневниците по ЗДДС. Ще има ли право на данъчен кредит за електрическа  енергия и вода за обекта и те ще се признаят ли за разход или не?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Ползване под наем на недвижими имоти срещу довършителни работи и обзавеждането им
ЗДДС. Въпрос. Сключили сме договор за наем на два апартамента с юридическо лице регистрирано по ДДС за срок от 5 години. Апартаментите са на шпакловка и замазка. Банката ще извърши довършителни работи и ще закупи обзавеждане и оборудване за сметка на наемодателя. В договора са посочени определени суми за съответните инвестиции. Посочените суми са приблизителни, като окончателните суми ще бъдат определени с приемо - предавателен протокол (като от този момент започва да се дължи и наемната цена). Стойността на инвестициите направени от нас за сметка на наемодателя ще бъдат прихващани частично от договорения месечен наем. Въпросът ни е, може ли да считаме че имаме бартерна сделка, и че момента на настъпване на данъчното събитие е на датата на подписване на приемо предавателния протокол за завършеност на апартаментите? Имаме ли право на приспадане на данъчен кредит по извършените ремонтни работи и закупуване на оборудване преди датата на подписване на приемо-предавателния протокол?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно проектиране на ЖП линия в страна извън ЕС

ЗДДС. Въпрос. Бългaрска проектантска фирма ще проектира ЖП линия в Македония съгласно проект, финасиран по Европейските фондове (може да се каже нещо като аналог на ИСПА), поради което самите македонски фирми не дължат ДДС. Българската фирма работи като подизпълнител на австрийска фирма, като  работата по проектирането на  ЖП линията в Македония ще се извършва в България. Плащането ще се извършва от австрийската фирма на българската. Какво ще бъде третирането от гледна точка на ЗДДС на българската фирма – подизпълнител? От своя страна българската фирма работи с други български фирми – подизпълнители, които извършват част от проектанската работа за ЖП линията в Македония. Как ще се третират взаимоотношнията между  нашата фирма и нейните български подизпълнители? Считам за полезно да допълня, че преди години нашата фирма беше основен изпълнител за проект на ЖП линия в Македония и както ние, така и нашите подизпълнители (същите български фирми, с които ще работим и сега) бяхме освободени от ДДС. За това имахме и становище от НАП.

 

 

Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗКПО. Изисквания за прилагане на тримесечен срок за внасяне на данък при източника върху доходи на чуждестранно лице
ЗКПО. Въпрос:  Изплащаме лихви по договор за заем на руско дружество. Не прилагаме Спогодбата  за избягване на двойното данъчно облагане с Русия, тъй като тя не ни дава по-благоприятно третиране от ЗКПО. Считаме, че тъй като България има Спогодба с Русия имаме право да прилагаме тримесечния срок за внасяне на данък при източника. Въпросът ни е - за да ползваме тримесечния срок задължително ли се изисква да притежаваме удостоверение от данъчната администрация на Русия, че дружеството - заемодател  е местно лице на Русия за данъчни цели?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Промените при ползване на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност

ЗДДФЛ. Въпрос: Какви са промените при условията на ползване на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност в сила от 01. 01. 2012 г. и могат ли да се ползват и за 2011 г.?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗТР. Плащане по фактури, издадени през 2011 г. на непререгистрирано лице по ЗТР
ЗТР. Въпрос: Имаме контрагент - дружество с ограничена отговорност, което не е пререгистрирано в търговския регистър. Собственикът му е регистрирал нова фирма и ни заяви, че оставя старата си фирма, а ще работи в бъдеще с новата фирма. Как следва да уредим отношенията си, тъй като от фирмата, която не е пререгистрирана имаме да получаваме плащане по две фактури, които издадохме миналата година?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, данъчен адвокат