Промени в ЗТР и Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

Съдебна практика относно дължимост на данък при източника, когато доказателствата за прилагане на СИДДО не са представени към момента на ревизията

Подбрано е Решение на ВАС от 2011 г., свързано със съдебен спор относно дължимост на данък при източника по реда на ЗКПО, когато доказателствата изискуеми по реда на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс относно право на прилагане на преференициални разпоредби на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) не се представени към момента на извършване на ревизионното производство, а по време на съдебната фаза по обжалване на Ревизионния акт.