Бартер по реда на ЗДДС и авансови вноски по ЗКПО

ЗДДС. Прилагане на чл. 114, ал. 4 от ЗДДС
ЗДДС. Въпрос. В кои случаи на доставка българско дружество, регистрирано по ЗДДС, в издаваните фактури трябва да спази чл. 114, ал. 4 от ЗДДС? Доставка на отпадъци, Вод, тристранни операции, услуги с място на изпълнение в друга държава членка? 
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Вписване на текст „обратно начисляване” съгласно нормата на чл. 114, ал. 4 от ЗДДС

ЗДДС. Въпрос. Във връзка с изменение на чл. 114, ал. 4 от ЗДДС и вписване на текст „обратно начисляване” в случаите, когато данък е изискуем от получателя възниква следният въпрос: Трябва ли в издадена фактура за ВОД с основание за прилагане на нулева ставка чл. 53, ал. 1 от ЗДДС да цитираме „обратно начисляване” и от считано от кога?


Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Лизингов договор с опция за придобиване, започнал преди 31. 12. 2012 г. и приключващ през 2013 г.
ЗДДС. Въпрос.  На 05.02.2011 г., дружество е сключило финансово обвързан лизингов договор за придобиване на лек автомобил с 4+1 места с опция за придобиване на автомобила в края на лизинговия договор. Срокът на договора е 30 месеца (до м. 08. 2013 г.). В договора е определена остатъчната стойност на автомобила, която ще се плати в края на договора, при упражняване на опцията за придобиване. Въпросите ми са следните:
  1. Налице ли е право на данъчен кредит по ежемесечните фактури от лизингодателя, които се издават (съответно дружеството получава) след 01.01.2013 г.?
  2. Налице ли е данъчен кредит по фактурите за покупка на горива и за текуща поддръжка на този автомобил?
  3. В случай че отговорът по предходните два въпроса е положителен и в случай че лизингополучателя упражни опцията и придобие автомобила през м. 08. 2013 г., какъв ще е режимът на доставката на този автомобил след това (например през м.10. 2013 г. се извършва продажба на местно юридическо лице)?
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
ЗДДС. Прилагане на чл. 118, ал. 6 и 7 от ЗДДС
ЗДДС. Въпрос.  Земеделски производител закупува гориво в по-големи количества и го съхранява  във варел, като го разходва за нуждите на собственото си производство поетапно. В този случай следва ли да се прилага изискването на  чл. 118, ал. 7 от ЗДДС, както и да предава данни по чл. 118, ал. 6 от ЗДДС по дистанционната връзка с НАП?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Законосъобразност на регистрация по ЗДДС чрез завишаване на данъчните основи на извършени услуги с цел изравняване с пазарните цени
ЗДДС. Въпрос. ЕТ оказва счетоводни услуги през  периода 01. 01. 2007 г. - 31. 12. 2010 г. Възможно ли  е за целите на ЗДДС приходните органи да приемат, че са издавани фактури за счетоводни услуги на по-ниски цени от обичайните, съответно да  приложат пазарни цени и като последица от предходното да претендира за задължение на ЕТ за регистрация по ЗДДС и да начисли допълнително ДДС. Каква е практиката по този въпрос?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на ликвидационен дял в натура и последващото му апортиране
ЗДДС. Въпрос. Напускащ съдружник от ООД  (на основание чл.165, ал.1 от ЗКПО) получава дружествения си дял в дълготрайни активи – товарни автомобили, има издадена данъчна фактура на физическото лице. Същите автомобили физическото лице апортира в друго дружество. Въпросът ми е: Има ли право новото дружество на данъчен кредит при условие, че са спазени условията на чл. 60 от ППЗДДС?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Прехвърляне на собственост върху сграда и ликвидация на ЕООД

ЗДДС. Въпрос. ЕООД притежава офис закупен м. февруари 2006 г. с нотариален акт и данъчни фактури, като е ползван данъчен кредит. Данните за имота са: отчетна стойност на имота е 468 000 лв.; начислени амортизации за периода - 128 000 лв.; балансова стойност - 340 000 лв. Въпросите ми са:
1. При продажба на офиса начислява ли се ДДС и върху коя стойност?
2. Какво е третирането по реда на ЗДДС, ако дружеството предприеме ликвидация?


Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Третиране на услуга, предоставена от германско дружество в полза на клон на австрийско дружество
ЗДДС. Въпрос. Клон на чуждестранно юридическо лице от Австрия, създаден в България във връзка с работа по инфраструктурен проект, е сключил споразумение през януари 2013 въз основа на потвърдена поръчка от юни 2012 г. с германско регистрирано по ДДС лице за производство на чакъл. Клонът е регистриран по ЗДДС. Съгласно споразумението германското дружество ще закупува, преработва суров камък и ще произвежда чакъла в кариера на територията на страната посредством собствена машина. В потвърдената поръчка е уговорено да се плати до 29. 06. 2012 г. въз основа на издадена фактура. През юни 2012 г. германското дружество е издало фактура на клона за авансово плащане във връзка с транспортиране и инсталиране на машината в България. Фактурата е платена през месец февруари 2013 г. поради забавяне стартирането на инфраструктурния проект и подписване на споразумението от м. 01. 2013 г. Машината все още не се намира на територията на страната. Следва ли клонът да се самообложи по чл. 82 от ЗДДС и през кой месец?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Право на данъчен кредит за лек автомобил, придобит с цел отдаване под наем
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма регистрирана по ЗДДС закупува лек автомобил от испанска фирма, регистрирана по ЗДДС. Идеята на българската фирма е да подготви автомобила за състезателни цели и да го отдава под наем. При тези обстоятелства ще може ли да ползваме данъчен кредит за лекия автомобил и как да го отразим в дневниците по ЗДДС?


Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на консултантски услуги, свързани с подготовка на тръжна документация на австрийско юридическо лице, регистрирано по ДДС
ЗДДС. Въпрос. Дружеството ни извършва през 2011 и 2012 г. консултантски услуги, свързани с подготовка на тръжна документация на австрийско, регистрирано по ДДС юридическо лице. В тази връзка съответно през 2011 и 2012 г. са издадени инвойси за посочените услуги, осчетоводени като услуги на основание чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение извън страната. Клиентът не е съгласен напълно със стойността на фактурираните услуги, забавя плащанията и в тази връзка страните на 28. 12. 2012 г. сключват споразумение, с което се договарят клиентът да получи намаление на сумата с 10% и съответно със срок от два месеца да заплати дължимата сума, редуцирана с 10 на сто. На базата на споразумението издаваме кредитно известие на 02.01.2013 г. за 10% намаление на стойността с основание за неначисляване на ДДС – чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Правилно ли сме постъпили от гледна точка на ЗДДС?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗКПО. Попълване на Приложение № 3 и част VІ от ГДД по чл. 92 от ЗКПО при право на данъчен кредит за удържан данък в чужбина
ЗКПО. Въпрос. Дружеството ни е получило приходи от бразилско дружество - наш клиент, свързани с авторски и лицензионни възнаграждения и консултантски услуги. Общата сума на прихода е равностойността на 12 000 лева, като е удържан от нашия контрагент данък при източника в Бразилия - равностойността на 1800 лева, за което ни е предоставено удостоверение. При попълване на годишната данъчна декларация как на практика да приложим чл. 14 от ЗКПО?
 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗКПО. Пренасяне на данъчна загуба

ЗКПО. Въпрос: Какви са основните положения, които следва да се спазват при пренасяне на данъчна загуба, за да нямаме проблеми с данъчната администрация?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Право на ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Въпрос. Имаме служителка, която е представила решение от ТЕЛК за 72 % инвалидност, което е от м. ноември 2007 г. година със срок три години - до м. ноември 2010 година. Няма последващо решение от ТЕЛК. От 2008 година служителката има пенсионно решение за отпускане на пожизнена пенсия за инвалидност. Въпросът ми е - това пенсионно решение основание ли е за нас да не удържаме данък общ доход на служителката? Искам да вметна, че служителката е родена през месец септември 1949 г., което означава, че към 2008 година тя няма навършени 60 години.

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Третиране на предоставени консултантски услуги по договор с Европейската комисия

ЗДДФЛ. Въпрос. Бихте ли пояснили как следва да бъде попълнена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ образец 2001а в конкретния казус - местно физическото лице е регистрирано като упражняващо свободна професия.  През 2012 г. е получило доходи от България (граждански договори) и доходи от Белгия за предоставени консултантски услуги по договор с Европейската комисия (на физическото лице бе отказана регистрация по ЗДДС на основание чл. 3 и 4 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейският съюз). Доходите от Брюксел се получават по банкова сметка, без по тях да са удържани данъци. Местното физическо лице не разполага с други документи освен договора и банковите преводи по него. Къде следва да посочи тези доходи от Белгия в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и дължи ли данък и осигуровки по тях? (следва ли да изравнява и довнася осигуровки - Таблица 1 и Таблица 2 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за самоосигуряващи се лица и върху тези доходи)? Как да се определи общата данъчна основа за облагане за 2012 г., вземайки в предвид дължимите осигурителни вноски окончателно за 2012 г.? Следва ли да се снабди с други документи по отношение на получен доход от Белгия?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗТР. Изтегляне на парична сума от банкова сметка на ЕООД, непререгистрирано в ТР
ЗТР. Въпрос. Може ли да бъде изтеглена парична сума от банкова сметка на ЕООД, непререгистрирано в Търговския регистър (ТР), блокирана за момента, след пререгистрация на дружеството в търговския регистър?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат