Указание № 91-00-88/26.06.2013 и преобразуване на ТД

ЗДДС. Възстановяване на ДДС при прекратяване на договор за финансов лизинг с опция по отношение придобиването на собствеността върху лек автомобил
ЗДДС. Въпрос. Съгласно Договор за финансов лизинг на лек автомобил плащаме лизинговите вноски и не приспадаме ДДС. С последните изменения в ЗДДС § 1, т.18 (в сила от 01. 01. 2013 г.) и чл. 70 от ЗДДС, ако прекратим договора за лизинг може ли да се смята, че платените вноски са наемни вноски и да претендираме възстановяване на ДДС (считано от 01. 01. 2013 г.)?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно третиране на договор за финансов лизинг

ЗДДС. Въпрос. Дружеството ни има сключен договор за финансов лизинг от м. 10/2006 г. за придобиване на лек автомобил. В договора е записано, че автомобилът остава изключителна собственост на лизингодателя за целия срок на договора. През м. 02/2013 г. е платена последната погасителна вноска на лизингодателя. Собствеността не е придобита от дружеството-лизингополучател. Не е ползван данъчен кредит, поради ограниченията, посочени в т. 4 на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС. От м. 05/2010 г. до м.03/2013 г. автомобилът се използва предимно, но не единствено за отдаване под наем на друго дружество, като за целта са издавани фактури с начислен 20% ДДС. Автомобилът е заприходен като дълготраен актив в дружеството - лизингополучател.

През м.03/2013г. е сключен договор за покупко-продажба на автомобила между лизингодателя и трето лице – друго дружество (горепосочения наемател). Съгласно този договор, новото дружество купува автомобила за цена, изплатена изцяло на продавача -лизингодател преди подписването на договора, съгласно условията на договор за финансов лизинг.

Следва ли нашето дружество да издаде фактура с основание: право да се придобие лек автомобил съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2 от ЗДДС и третира ли се сделката като облагаема? Какви необходими документи трябва да притежаваме? Как следва да се определи данъчната основа на доставката, при положение че нашето дружество и третото лице са свързани лица съгласно § 1, т. 3 от ДР на ДОПК?


Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Прилагане на нормата на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗДДС при провеждане на курсове за безопасност при управление на МПС
ЗДДС. Въпрос. Относно ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, упоменати в чл. 70 от ЗДДС, и по-конкретно относно изключенията относно ал. 1, т. 4 за приспадане на данъчен кредит (ал. 2, т.1) при подготовка на водачи на моторни превозни средства, дали в обхвата на това изключение попадат и случаите, при които се провеждат курсове не за придобиване на свидетелство на МПС, а са свързани с безопасност при управление на МПС и т.н.
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Корекция на грешка във VIES-декларация
ЗДДС. Въпрос. През месец януари 2013 г. фирма извършва ВОД за клиент от Гърция, който е осчетоводен и подаден във VIES декларацията за м. 01/2013 г. При равнението през месец юли на чуждестранните клиенти и доставчици се установява, че е допусната техническа грешка в левовата равностойност на ВОД, която грешка е показана и в VIES декларацията за м.01/2013 г..
-         м. Януари/2013 г. - 410/701 2701.63 EUR за 81764.63 лева (техническа грешка);
-         м. Юли/2013 г. - трябва да коригирам грешката, само в левовата равностойност с разликата между 81764.63 лева и 5283.93 лева, която е правилната.
 
Въпросът ми е как да постъпя. Да включа ли сумата, която сторнирам - 76480.70 във VIES декларацията за м. Юли и с какъв код да влезе в дневника за продажби (друг документ или кредитно известие). Следва ли за това да уведомя НАП (чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС)?
      
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Продажба на актив на контрагент от страна членка на ЕС, изпращан до трета страна
ЗДДС. Въпрос. Дружество продава актив на контрагент, установен в страна членка на ЕС. Собствеността се прехвърля с договор за продажба и се издава фактура на дружеството, регистрирано по ДДС в страната- членка на ЕС. Изпращането обаче на стоката чрез превозвач искат да бъде направено от дружеството продавач до трета страна, като същата да бъде предадена на представляващо лице там. Какъв е видът на извършената доставка съгласно ЗДДС и как трябва да се оформи, за да няма данъчен риск за доставчика – като ВОД или износ?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на услуга за оптимизация на сайт на нерегистрирана по ДДС фирма от страна членка на ЕС
ЗДДС. Въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма извършва оптимизация на сайт на италианска нерегистрирана по ДДС фирма. Каква фактура се издава и в коя колона на дневник продажби ще се включи фактурата?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Прилагане на Наредба № H-9 от 16. 12. 2009 г. от английска туристическа агенция за предоставените му под наем имоти в България
ЗДДС. Въпрос. Дружеството ни разполага с недвижими имоти на територията на страната, които предоставя под наем на английска туристическа агенция за настаняване на туристи. Английското дружество, регистрирано по ДДС в Англия, няма постоянен обект на територията на страната. Ние издаваме на английското дружество фактури с начислени 20% ДДС. Английското дружество ще има ли право на възстановяване на това начислено от нас ДДС на основание Наредба № H-9 от 16. 12. 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Регистрация за целите на ДДС в Гърция при управление на имоти на територията на Гърция

ЗДДС. Въпрос. Дружеството ни е регистрирано по ДДС и възнамерява да се занимава с управление на имоти на територията на Гърция. Нямаме постоянен обект на територията на Гърция. Това управление ще се извърши по възлагане от английско туристическо дружество. Нямаме никакви договорености и контакти със собствениците на недвижимите имоти - гръцки дружества, регистрирани по ДДС в Гърция. Какъв е видът на доставката и възможно ли е да се изисква регистрация на нашето дружество по ДДС в Гърция?

 

 

Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗКПО. Деклариране на авансови вноски при преобразуване

ЗКПО. Въпрос. Предстои преобразуване дружеството ни чрез вливане в него на друго дружество. Дружеството не внася авансови вноски, тъй като прогнозната печалба е данъчна загуба. Очакваният финансов резултат на дружеството след вливането ще остане данъчна загуба. Въпреки това след преобразуването задължително ли следва да се подава декларация по чл. 88 от ЗКПО с нули? Има различни коментари.

 

 

Отговор: Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Третиране на доход от клинични изследвания на лекар, осъществяващ и практика като ЕТ

ЗДДФЛ. Въпрос: Лекар е сключил договор с чуждестранна фирма като физическо лице за клинично проучване на лекарства. Предоставя информация чрез интернет за извършените наблюдения върху пациентите и получава плащания от фирмата през определени периоди от време. Лекарят осъществява лекарската си практика като едноличен търговец (ЕТ) и е регистриран по ЗДДС. Въпросът е: Получените плащания как следва да се обложат по ЗДДФЛ - по чл. 29 от ЗДДФЛ или следва да се прибавят към дохода, формиран от ЕТ? Услугата не се предоставя еднократно, а има периодичен характер.

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗОПБ. Прилагане на ЗОПБ при предоставяне на суми на подотчетни лица

ЗОПБ. Въпрос. Законът за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ) прилага ли се за суми, които нямат характер на плащания, като предоставени суми на различни подотчетни лица – служители на фирмата с длъжностна характеристика да се разпореждат с такива суми и извършват плащания или закупуват стоки, управители и т.н. ? Например, в нашето събирателно дружество (СД) се предоставят от касата парични средства на управителя - съдружник за закупуване на различни материали, включително и от чужбина. Предоставените му суми са над 15 000 лева. В определени случаи управителят закупува материали от доставчици, с които нямаме подписани договори (инцидентни доставки), като всички плащания, извършени от него в брой са под 15 000 лева. В други случаи се налага да възстанови получената сума като подотчетно лице в касата, като сумата може да бъде и над 15 000 лева. В тези ситуации има ли нарушение на ЗОПБ?


Отговор: Александра Атанасова, адвокат, доц. д- р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗТР. Вписване в Търговския регистър на преобразуване на АД в ООД

ЗТР. Въпрос. Предстои ни вписване в Търговския регистър на преобразуване на АД в ООД. Какви са заявленията, които трябва да се подадат и какви документи се прилагат към тях? В какъв срок се вписват промените в търговския регистър?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат