Новата Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

Деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на случаи, които не са свързани с определяне на данъчно задължение, а са единствено с информационен характер
В табличен вид са систематизирани случаи, при които дори местното физическо лице да е придобило през 2013 г. само:
-         доходи от трудови правоотношения или
-         необлагаеми доходи (например доходи от пенсия и рента) или
-         само доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, например доходи от дивиденти,
задължително следва да подаде ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. 
Третиране по реда на ЗДДФЛ на награди и печалби от участия в съзтезания и игри, които не са изплатени от работодател и възложител
Представени са в резюме в табличен вид начините на третиране по реда на ЗДДФЛ на различни казуси при получаване на доход под формата на награди от участие в игри, съзтезания и конкурси при:
-         получателя и
-         предприятието - платец.