Щети и решения на СЕС за персонала

ЗДДС. Относно документиране и третиране на лихви по предоставен заем от фирма на физическо лице
ЗДДС. Въпрос. Фирмата ни предоставя временно на физическо лице-съдружник парични средства срещу лихва, чийто падеж е на датата на която трябва да бъдат върнати предоставените средства. На датата на падежа издаваме сметка за дължимите лихви.
 
-        Необходимо ли е да отразяваме издаденият документ в дневника по ДДС като освободена доставка и да преизчисляваме правото си на данъчен кредит съобразно промяната на коефициент, определен по реда на чл. 73 на ЗДДС?
 
-        За дата на данъчното събитие сме приели датата на падежа, но паричните средства няма да бъдат върнати и лихвата ще продължава да тече. Коя е датата на данъчното събитие на тази лихва?
 

Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно приложение на разпоредбите на чл. 30, чл. 36 и чл. 36а от ЗДДС
ЗДДС. Въпрос. Ние сме спедиторска фирма. Услугите като: товароразтоварни операции (ТРО), складови такси, изготвяне на документи, митническо представителство, вътрешен транспорт в страната и всички други, свързани с внос на стоки, следва да се включват в данъчната основа на единния административен документ (ЕАД) за внос, съгласно чл. 55 от ЗДДС. Тези услуги ги извършваме както на лица, на които извършваме и международния транспорт, така и на такива, на които не го извършваме.
 
Моля за становище във връзка с разпоредбите в глава трета от ЗДДС и по-специално членове 30, 36 и 36а - имаме ли право да издаваме фактури с нулева ставка на ДДС за описаните по-горе услуги ? Не мога да разбера дали на тези услуги да начисляваме ДДС.

Пример: транспортната фактура за внос на стоката от Виетнам е до пристанище Варна, а митница трябва да се прави в София. Ние фактурираме вътрешен транспорт, ТРО, митническа обработка и други услуги, свързани с вноса и всичко това влиза и в данъчната основата на ЕАД. Ние като начислим 20% ДДС на тези фактури и тези суми, като участват в данъчната основа на ЕАД клиентът (българска фирма) оспорва, че има дублиране на ДДС.
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно третиране на цедирано вземане
ЗДДС. Въпрос. Дружеството ни А е регистрирано по ДДС и предоставя оборудване под наем на местни дружества, регистрирани по ДДС. Оборудването е закупено на разсрочено плащане от Б, за което е получена фактура с ДДС от наша страна за цялата сума, като ние ежемесечно плащаме определена вноска.
 
Дружество Б от своя страна има задължение към наш клиент В по търговска продажба. Дружеството ни А предоставя оборудване под наем на В по подписан договор с месечено плащане на наемната вноска. Подписано е тристранно споразумение, според което Дружество В с цесия ни прехвърля вземането си от Б, като ние от своя страна прихващаме това вземане с нашите ежемесечни задължения към Б. От друга страна за полученото вземане ние дължим същата сума, която ще бъде прихваната от бъдещите наеми на В.
 
Какви задължения възникват за нас от това споразумение? Цедираното към нас вземане има ли характер на авансово плащане и длъжни ли сме да издадем фактура за него на В?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно доставки на стоки по част втора на Приложение № 2 от ЗДДС
ЗДДС. Въпрос. Регистриран земеделски производител и регистриран по ЗДДС е продава пшеничени отсевки от продукция 2014 г. Пшеничните отсевки са отпадъчен продукт от малокалибрени зърна и начупени при събиране на продукцията. Съгласно 163а Приложение № 2 от ЗДДС данък се начислява от получателя при продажба на изброените земеделски култури.
  1. Следва ли да се начисли данък от доставчика при продажбата на пшеничени отсевки (във фактурата)?
  2. Как следва да постъпим при друг вид отсевки (ечемични, слънчогледови и т.н.)?
  3. Има ли разлика при данъчно третиране на различните видове земеделски култури ?

     
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно неоходимост от сторнировъчна операция по реда на Наредба № Н-18 при връщане на стока
ЗДДС. Въпрос. Имаме издадена фактура за стока. Впоследствие тази стока не е одобрена и ни я връщат. Издадено е кредитно известие към въпросната фактура но стоката е платена по банков път, а сега клиентът иска да му върнем сумата за стоката в брой. Въпросът ми е трябва ли за пускам сторно касова бележка за върнатата сума по кредитно известие?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно трансфер на стоки, продавани чрез интернет сайт, до друга държава членка
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма с двама съдружници, единият от които е французин, живеещи във Франция, открива интернет сайт за продажба на стоки предимно за ЕС и най-вече Франция. Дружеството се управлява в България от лице по договор за управление и контрол.
 
Стоките първоначално се закупуват от български производители и ще бъдат изнесени за Франция, но като начало в помещение - собственост на единия съдружник на дружеството, за което най-вероятно ще има договор за наем.
 
Предвижда се продажбите от сайта да са на регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС лица, транспортирането да се извършва от склада във Франция, а плащането от клиента ще е чрез интернет към банки в България. Фактурите на клиентите ще се издават от България т.е. склада ще служи само като депо без да се извършват продажби от него.
 
При описания казус от гледна точка на ЗДДС:
-        какви документи ще са необходими за доказване на излязлата стока от България и как ще се процедира при продажби от сайта на регистрирани по ЗДДС лица и нерегистрираните такива.
-        за нерегистрираните лица следва ли да се наблюдава оборота от продажбите, които според мен са дистанционни (ако не греша) и да се регистрираме при достигнат оборот за тези продажби в съответната страна от ЕС.
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗКПО. Относно пропуск, свързан с непопълване на Справката за пренасяне на загуба
ЗКПО. Въпрос. Наложи се подаване на корекция на ГДД по чл. 92 за 2013 г. Редовната декларация е подадена по електронен път и при преписването й е направена техническа грешка, като е пропуснато да се попълни справката за пренасяне на загубата. Има ли начин да бъде коригирана подадената корективна декларация?

Ако не - има ли някакъв начин фирмата да се ползва от приспадането на загубата, въпреки техническата грешка? 

 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
СИДДО. Относно формиране на МСД във Франция при наличие на склад за стоки на български производители, продавани чрез интернет сайт

СИДДО. Въпрос. Българска фирма с двама съдружници, единият от които е французин, живеещи във Франция, открива интернет сайт за продажба на стоки предимно за ЕС и най-вече Франция. Дружеството се управлява в България от лице по договор за управление и контрол.

 

Стоките първоначално се закупуват от български производители и ще бъдат изнесени за Франция, но като начало в помещение - собственост на единия съдружник на дружеството, за което най-вероятно ще има договор за наем.

 

Предвижда се продажбите от сайта да са на регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС лица, транспортирането да се извършва от склада във Франция, а плащането от клиента ще е чрез интернет към банки в България. Фактурите на клиентите ще се издават от България т.е. склада ще служи само като депо без да се извършват продажби от него.

 

В  б. „а“ и „б“ на ал. 3 на чл. 4 „Място на стопанска дейност” от СИДДО с Франция е посочено следното: „Независимо от предходните разпоредби на този член не се счита, че е налице място на стопанска дейност, когато: а) определеното място се ползува единствено за складиране, изложба или доставка на стоки, принадлежащи на предприятието; б) стоките, принадлежащи на предприятието, са складирани единствено с цел за поддържане на стоков запас, изложба или доставка.“

Ние не реализираме продажбите си чрез депото, от което следва, че мястото на стопанска дейност си остава България. Правилно ли разсъждавам?

 

Изплатеният наем на френския гражданин се облага в неговата страна тъй като недвижимия имот (депото) е там.

 

Как се прилага СИДДО с Франция в двата случая, какви документи са необходими за доказване на транспорта, депото и неизвършване на търговска дейност от това място?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Облагане на чуждестранни физически лица, членове на Съвета на директорите на АД

ЗДДФЛ. Въпрос. Две чуждестранни физически лица са избрани на Общо събрание за членове на Съвета на директорите на акционерно дружество, на които няма да бъде възложено управлението. Определено е възнаграждение. Едното лице е местно лице на страна от ЕС, а другото е местно лице на страна извън ЕС. Какви данъчни задължения възникват за акционерното дружество по отношение на начисляването и изплащане на възнаграждението? Едното лице е британски гражданин, с постоянен адрес Кралство Бахрейн, а другото - австрийски гражданин, с постоянен адрес Австрия. И двете лица изцяло пребивават в чужбина.

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Относно прилагане на чл. 27 от ЗДДФЛ и при регистрирани земеделски производители

ЗДДФЛ. Въпрос. Съпругата на лице, което е земеделски производител – ЗП “Х“ е придобила складово помещение – след брака, което се използва в дейността на ЗП. Лицето ЗП “Х“ е избрало да се облага по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ.

 

Имайки предвид чл. 29а, ал. 5 от ЗДДФЛ, може ли да се приложи чл. 27 ал. 1 от същия закон? Ако складовото помещение не се включи в имуществото на предприятието на ЗП “Х“, трябва ли да сключи договор за наем за частта, което е съсобственост на съпругата?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Пропуснат срок за подаване на декларацията по чл. 29а от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице - земеделски производител е пропуснало да подаде декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2014 г. в законоустановения срок. Какви биха били последствията, ако я подаде след срока? Има ли според Вас право лицето да направи този избор след изтичане на срока и да понесе само административна санкция? Какъв е размерът на административната санкция в този случай?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ДОПК. Относно неспазване на срока за издаване на ревизионен доклад
ДОПК. Въпрос. Има ли възможност и процедура да се изиска издаването на ревизионен доклад при ревизия, която приключи, а все още не ми е издаден такъв?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
ЗАНН. Право на разноски при обжалване на наказателно постановление
ЗАНН. Въпрос. Налице ли е право на разноски при обжалване на наказателно постановление?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат