Данъци 2015 г. ГДД чл. 92 от ЗКПО 2014 г.

ЗДДС. Третиране на услуги, оказвани по електронен път, предоставени до края на 2014 г.
ЗДДС. Въпрос. Фирмата ни, регистрирана по ЗДДС, оказва електронна услуга - създаване на нестандартен софтуер, на консорциум чието седалище е в Великобритания. То е със статут на офшорна фирма.
 
Възниква ли задължение за начисляване на ДДС, тъй като офшорната фирма няма нито VAT номер, нито някакъв друг идентификационен номер?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Префактуриране застраховка на недвижим имот
ЗДДС. Въпрос. Алфа АД предоставя собствен недвижим имот като обезпечение (договорна ипотека) по банков кредит на Бета АД. Двете дружества не са свързани лица. Алфа АД застрахова същия имот за всички рискове, тъй като банката кредитор изисква застраховка на ипотекирения имот. Алфа АД не е застрахователен брокер и не отдава под наем ипотекирания имот на Бета АД.
 
Ако Алфа АД префактурира на Бета АД разходите по застраховката (застрахователната премия) трябва ли да начисли ДДС, а ако не какво е основанието за неначисляване?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на продажба на стока на фирма от ЕС на територията на страната, изнасяна за трета страна
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стока на белгийска фирма, регистрирана по ДДС. Стоката ще тръгне от Русе и ще пътува да Варна по желание на белгийският клиент. Оттам той ще изнесе стоката от страната за фирма в трета страна.
 
Как трябва да се третира сделката от българската фирма към белгийската съгласно ЗДДС и какви ще са аргументите?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно превоз на стоки от Гърция през България за Турция
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС купува стоки от гръцка фирма, регистрирана по ДДС в Гърция и ги продава на турска фирма. Стоките се превозват за сметка на турската фирма от територията на Гърция през България и се изнасят за Турция.
 
Как се третират описаните операции съгласно ЗДДС?

 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Третиране на сделка, основаваща се на договор за строителство
ЗДДС. Въпрос. Българско дружество „А“, регистрирано по ЗДДС в България, сключва с друго българско дружество „Б“, регистрирано по ЗДДС, договор за извършване на СМР в България. Сумата на договора е 100 ед. без ДДС.
 
Междувременно същото дружество „А“ е изпълнител по договор за същите СМР с друго българско дружество „Д“, регистрирано по ЗДДС, за същата стойност 100 ед. без ДДС, т.е. дружество „Б“ е подизпълнител на дружеството „А“ по договора на „А“ с „Д“.

Едновременно в същия договор между дружествата „А“ и „Б“ страните се разбират, че разходите за персонала, разходи за ползване на офис и други подобни на дружество „А“ ще бъдат заплащани от дружество „Б“ срещу издаване на фактура от страна на „А“ с основание “възстановяване на разходите“ на месечна база. 
 
Въпросите са:
-        Дали е правомерно за подобно възстановяване да бъде издаван данъчен документ с начислен ДДС от дружество „А“ към дружество „Б“?
-        Дали собствените разходи на дружество „А“ могат да се прехвърлят на дружеството „Б“, имали доставка в този случай?
-        Дали „А“ има право на данъчен кредит по разходите, които ще му възстановява дружество „Б“?
-        Дали не е по-добър вариант в договора между дружество „А“ и „Б“ да се уговори цена, която ще се формира на база 100 ед . минус месечните разходи на дружество „А“ и по брой месеци, през които ще действа договорът?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно третиране на спортен автомобил
ЗДДС. Въпрос. Фирмата ни е юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Основната дейност е международен транспорт и авторемонтни услуги. Предстои закупуване на спортен лек автомобил, който ще се използва за участие в рали шампионати. Автомобилът ще бъде шофиран от лице от списъчния състав на фирмата, който е на длъжност офис - мениджър и няма да получава допълнително трудово възнаграждение за спортната дейност. Очакваните приходи са от реклами, спонсорство, парични и предметни награди.
 
Въпросите са:
1.    Имаме ли право на данъчен кредит за гореизброените разходите?
2.    Получените парични приходи облагаеми с ДДС доставки ли са?
3.    Какво е третирането на евентуални предметни награди?

 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗКПО. Относно третиране на разходи, свързани със спортен автомобил
ЗКПО. Въпрос. Фирмата ни е юридическо лице, регистрирано по ЗДДС. Основната дейност е международен транспорт и авторемонтни услуги. Предстои закупуване на спортен лек автомобил, който ще се използва за участие в рали шампионати. Автомобилът ще бъде шофиран от лице от списъчния състав на фирмата, който е на длъжност офис - мениджър и няма да получава допълнително трудово възнаграждение за спортната дейност. Очакваните приходи са от реклами, спонсорство, парични и предметни награди.
 
Въпросите са:
  1. Разходите за поддръжка и експлоатация на съответното МПС ( бензин, автомобилни гуми, авточасти, местни данъци и такси, застраховки и др.) - необходимо присъщи разходи ли са според ЗКПО?
  2. Кой е нормативният документ за определяне на разходната норма на такъв вид автомобил?
 
 
Отговор:  Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗКПО. Относно деклариране на дивиденти и парични взаимоотношения между клон и централа в Част VІ на ГДД по чл. 92 от ЗКПО
ЗКПО. Въпрос. Искам да попитам, след като приложението за оповестяване на сделки със свързани лица към ГДД е вече променено вече, дали все още трябва да смятаме, че Указание УК-3/10.03.2014 г. все още важи.
 
По- конкретно въпросите ми са:
-        дали приходи от дивиденти трябва да се декларират, както и вземания и задължения за дивиденти (салда) или реферираме към точка 4.3. от Указанието и не ги декларираме?
-        дали предоставени парични средства между майка и клон, които не са заеми трябва да се декларират в салдата на свързани лица или те се изключват съгласно т 4.3. от Указанието?
 
 
Отговор:  Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗКПО. Третиране на ваучери за храна на лице, работещо при няколко работодатели
ЗКПО. Въпрос. Лице, работи и получава възнаграждения от няколко работодатели - по трудов договор, по втори трудов договор и по договор за управление и контрол (ДУК).
 
1. Има ли право на ваучери за храна във всяко едно от дружествата?
2. Какво е данъчното им третиране?
 
 
Отговор:  Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗКПО. Относно новия образец на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г.
ЗКПО. Въпрос. Какво включва ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г.? Действително ли не следва да се подават помощните справки?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Относно обхвата на понятието „полагане на личен труд” в собственото дружество

ЗДДФЛ. Въпрос. Съдружник в дружество ООД, който е и управител в собственото си дружество, получава месечно възнаграждение по договора си за управление. Този собственик има и сключен трудов договор в дружеството си и упражнява същия вид нормен труд както останалите назначени по трудов договор производствени работници. Този съдружник не е подавал декларация в НАП като самоосигуряващо се лице при започване на дейността на дружеството.

 

Въпроси:

  1. Какво означава „полагане на личен труд” в собственото дружество? Счита ли се сключеният трудов договор на този съдружник за „ полагане на личен труд” в собственото дружество?
  2. Правилно ли извършваме осигуряването на този съдружник – по договор за управление и по трудов договор?
  3. Трябва ли този съдружник да се регистрира и като самоосигуряващо се лице?

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант