Неустойки и взаимоотношения със свързани лица

Най-често задавани въпроси относно попълване на Част VІ – „Деклариране на взаимоотношения със свързани лица„
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Целта на материала е да се потърси отговор на най-често задаваните въпроси относно попълване на Част VІ – „Деклариране на взаимоотношения със свързани лица“, включена в:
-        ГДД по чл. 92  от ЗКПО за 2014 г. - образец 1010 и
-        Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г. - образец 2001.
Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Ако се проследи съдебната практика, свързана със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), скритото разпределение на печалбата, заедно с разходите, несвързани с дейността и документално необоснованите разходи заема почетното първо място по съставени ревизионни актове и последвали съдебни дела.
 
Целта на материала е да се проследи обхватът на случаите, попадащи в обхвата на понятието „скрито разпределение на печалбата“ и данъчното му третиране по реда на ЗКПО, както и ефектът от декларирането му в Част VІІ – Деклариране на извършено скрито разпределение на печалбата на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г.
Отново за авансовите вноски за корпоративния данък и понятието „нетни приходи от продажби“
 

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Поради липса на промяна на режима на авансово облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане за корпоративния данък само:
-         кратко са маркирани промените в изискуемата информация, подлежаща на деклариране във връзка с авансовото облагане през 2015 г.;
-         обърнато е внимание на авансовото облагане на регистрираните земеделски производители през 2014 г. и
-         припомня се отново обхватът на понятието „нетни приходи от продажби“, тъй като неговото правилно дефиниране е от ключово значение.