Справка по чл. 73 и чл. 73а от ЗДДФЛ

Попълване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2014 г.

 

 

Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 

Както всяка година предприятията и самоосигуряващите се лица следва да информират приходните органи за изплатени през годината доходи на физически лица (местни и чуждестранни) до 30. 04. на следващата година чрез подаване на известната Справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците на доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

 

За разлика от миналата година липсват принципни промени в обхвата на подлежащите деклариране на доходи. 

 

Независимо, че промените в Справката по сравнение с миналата година не са съществени, отново е представена подробна информация за нейното попълване, тъй като то винаги поражда въпроси в практиката