Недвижими имоти и отпуски

Авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност и наем в полза на физически лица от предприятия и самооосигураващи се лица по смисъла на КСО през четвъртото тримесечие

 

 

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
В средата на септември на Интернет страницата на НАП излезе кратка информация относно новите моменти при авансово облагане на доходите от наем и друга стопанска дейност, изплатени през четвъртото тримесечие на годината на физически лица и съответно бе  публикуван и нов образец № 3а на Сметка на изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съобразен с тези нови моменти.
 
Целта на материала е да се разгледа тази нова възможност.