ЗДДФЛ. Относно годишно преизчисляване на данъка на лица по трудови правоотношения

ЗДДФЛ. Въпрос: Следва ли след въвеждане на плоския данък работодателят да продължава да извършва годишно преизчисляване на данъка на лица по трудови правоотношения?
 
 
Отговор: Доц д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Актуално към 25. 12. 2009 г.

 
Изискването работодателят до 31 януари на следващата данъчна да определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя, регламентирано с разпоредбата на чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ, не се отмени с въвеждане на т.н. плосък (пропорционален) данък. Може да се приеме, че причината за запазването му е свързана с обстоятелството, че само при условие, че работодателят по основно трудово правоотношение е определил годишният данък върху всички доходи на лицето - то се освобождава от подаване на годишна данъчна декларация. С други думи, ако тази междинна контролна процедура се махне - би следвало всички лица, реализирали доходи от трудови правоотношения да подават годишна данъчна декларация. 

При наличието на т.н. плосък данък в болшинството случаи преизчислителната процедура няма да доведе нито до възстановяване на данък (тъй като в масовия случай в края на годината лицата не ползват данъчни облекчения, водещи до корекция на годишното данъчното задължение спрямо авансово удържаният данък), нито до удържане на данък. Разликите между авансовият и годишният данък най-често са няколко стотинки. Но независимо от това то трябва да се извърши.

Трябва да се извърши, защото неизпълняването на задължението за определяне на годишния размер на данъка за доходи от трудови правоотношения (т.е. не определяне на годишна данъчна основа по чл. 25 от ЗДДФЛ, намалена с данъчните облекчения, която да може да бъде посочена в част ІІ на Служебната бележка по чл. 45, ал.1 от ЗДДФЛ и съответно на дължим годишен данък) води до глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 1000 лв. (чл. 84 от ЗДДФЛ).
 
Във връзка с цитираната санкция ще подчертаем, че задължението за определяне на окончателния размер на годишния данък е свързано с обработване само на наличната при работодателя информация, т. е. само изплатените от основния работодател доходи и доходите, станали известни на работодателя на база на предоставените от работниците и служителите служебни бележки от други работодатели, както и предоставените до 31.12.2009 г. документи, удостоверяващи право на данъчни облекчения.


Работодателят по основно трудово правоотношение не носи отговорност за невключване в годишната данъчна основа на доходи на лице при друг работодател, ако лицето доброволно не му е предоставило Служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ. Той обаче ще носи отговорност и съответно ще бъде санкциониран по реда на чл. 84 от ЗДДФЛ, ако такава бележка му е била предоставена, но не я е взел предвид. В тази връзка ще допълним, че обстоятелството, че лице, работило при други работодатели не е предоставило служебни бележки от други работодатели, не освобождава работодателя по основното трудово правоотношение от задължението до 31 януари на следващата данъчна година да определи годишния размер на данъка за това лице (вж Писмо № 24-34-876 от 26.11. 2007 г. на ЦУ на НАП). 

Информацията за окончателния размер на годишния данък за 2009 г. се посочва в Служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, която всеки работодател следва да предостави на работниците и служителите си: