ЗДДФЛ. Относно годишно преизчисляване на доходи по реда на член 49 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Въпрос: Как следва да се процедира от гледна точка на годишното преизчисляване на доходите по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ в следния случай: лице, което не е работило  по трудов договор вкл. до м. ноември 2009 г., е започнало работа по трудов договор през м. декември 2009 г., като за м. декември му е начислено възнаграждение с месечна данъчна основа 500 лв., върху която е начислен  авансов данък в размер на 50 лв. През м. декември на лицето е изплатен аванс в размер на 200 лв.. Авансът не е обложен с данък, остатъкът от възнаграждението в размер на 300 лв. е изплатен в началото на януари 2010 г. 


Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Актуално към 25. 12. 2009 г.

 
Годишният данък и авансовият данък за доходи на лица по трудови правоотношения се изчисляват на различен принцип:
-          годишният данък по реда на чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ се изчислява на базата на годишна данъчна основа по чл. 25 от ЗДДФЛ, определена на база придобит (получен ) доход;
-          авансовият данък се изчислява на база на начисления облагаем доход за съответния месец.

Имайки предвид цитираните принципи, би следвало:

-          върху дохода от 200 лв., придобит през 2009 г., работодателят да   изчисли окончателния размер на годишния данък. Ако допуснем, че сумата от 200 лв. е равна на данъчната основа, то за 2009 г. за лицето се формира годишен  данък в размер на 20 лв., който е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината (доколкото такъв изобщо не е удържан). В този случай разликата, т.е. сумата от 20 лв. на основание на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ се удържа от лицето до 31. 01. 2010 г.;
-          едновременно с това върху начисленото възнаграждение за м. декември е формиран авансов данък по реда на чл. 42, ал. 2  от ЗДДФЛ в размер на 50 лв. Данъкът се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец, т.е през м. януари (чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ).

Двете процедури са независими една от друга. За разлика от случаите на надвнесен от работника/служителя данък, който се възстановява от работодателя последователно от следващи вноски към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето (чл. 49 ал.7 от ЗДДФЛ) – за описания казус, т.е. при допълнително възникнало данъчно задължение, в случая  поради платен аванс – в ЗДДФЛ липсва процедура за компенсация между авансов и годишен данък. В случая би следвало през м. януари на лицето да се удържат 20 лв. годишен данък и 50 лв. авансов данък за м. декември.

Надвнесените 20 лв. би следвало да бъдат възстановени/компенсирани на лицето в края на 2010 г. при годишното преизчисляване на дохода. Ако допуснем, че до края на 2010 г. лицето:

-          не получава други доходи от работодателя, то в края на 2010 г. при годишното преизчисляване на дохода - обект на облагане са само 300 лв., тъй като това е фактически придобитията доход през 2010 г. Дължимият годишен данък за 2010 г. е 30 лв., но в рамките на 2010 г. авансово са внесни 50 лв. Затова на лицето следва да се възстановят 20 лв.;
-          формира ежемесечно данъчна основа от 500 лв., която се облага авансово с данък 50 лв., като за м. декември му е платен отново само аванс в размер на 200 лв., то за 2010 г., лицето няма да формира ралика в размера на дължимия годишен данък и авансово удържаният в рамките на годината. Това е така, тъй като годишната данъчна основа е 6000 лв. ( 300 лв. за м. декември, получени през януари  + 10 м. х 500 лв. + 500 лв. заплата за м. ноември, получена през м. декември   + 200 лв. аванс  за м. декември ) и съответно годишният данък е 600 лв. Удържаният авансово данък е също 600 лв. ( 50 лв. авансов данък за м. декември, удържан през м. януари + 11 м. х 500 лв. ( заплатите начислени за периода януари –ноември) х 10 %).