ЗКПО. Относно признаване на разходи за пътуване и престой на управител на ООД и ЕООД

ЗКПО. Въпрос: Ще се признаят ли от органите на приходите разходи за пътуване и престой по реда на чл. 33 от ЗКПО на управител – съдружник в ООД, респ. собственик на  ЕООД, изпълняващ тази длъжност само въз основа на вписване като управител в търговския регистър, без да има сключен писмен договор за управление и контрол?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 

Актуално към 25. 12. 2009 г.
 
 
Според чл. 33, ал.1 от ЗКПО счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица се признават за данъчни цели, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице от физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице. Едновременно с това е уточено, че  не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници (чл. 33, ал.2 от ЗКПО).
 
Тълкуването на цитираната разпоредба от страна на приходните органи по отношение на съдружници/собственици, изпълняващи управленски фунции в ООД/ЕООД е, че за да се признаят разходи за пътуване и престой на такива лица по реда на чл. 33 от ЗКПО - вписването им само като управители в търговския регистър не е достатъчно.
 
Необходимо е да да имат сключени писмени договори за управление и контрол, тъй като такива се изискват по реда на чл.141, ал. 7 от Търговския закон(ТЗ), респ. по реда на чл. 147, ал. 3 от ТЗ в случаите на ЕООД . (Виж писма № 5_330 от 09.04.2008 г., № 5_349 от 03.07.2008 г. на Дирекция “ОУИ” – София,поместени в Система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП).
 
Разбира се, приема се, че разпоредбата на чл. 33 от ЗКПО е приложима и ако управител на фирмата, вписан като такъв в съдебното решение, се е възползвал за сключване на договор за извънтрудови правоотношения на някакво друго основание (писмо № 96-00-24 от 22.01.2009 г. на Дирекция “ОУИ”- Пловдив, поместени в Система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП).