Безплатен брой: Промените в данъчните закони за 2010 г.

Промените в ЗДДС, в сила от 01. 01. 2010 г.

 

 

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

 


По-съществените промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (обн., бр. 95 на ДВ от 01.12.2009 г.) могат да бъдат систeматизирани като: промени, свързани с мястото на изпълнение на услугите; изменения и допълнения, имащи отношение към доставките на услуги с обърнато данъчно задължение; промени, отнасящи се до датата на възникване на доставките и данъчната им основа; нови моменти, отнасящи се до правото на данъчен кредит и процедурите по приспадане на ДДС и възстановяването на данъка, както и други по важни промени, а именно: промени при доставките, свързани с международен транспорт; въвеждане на задължение за деклариране на електронен адрес за кореспонденция с приходната администрация; задължително изискване фискалните устройства да имат техническавъзможност за установяване на дистанционна връзка с НАП; премахване на изискването фактурите да съдържат името и фамилията на лицето, което ги е съставило;промени в режима на доставките на стоки втора употреба, извършени от лица дилъри.

 

Най – важните промени в ЗКПО, в сила от 01. 01. 2010 г.
 
 
доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Основните промени в корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2010 г., са въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), обнародван в ДВ бр. 95 от 01. 12. 2009 г.
 
Освен тях следва да се имат предвид и промените, регламентирани в § 5 на ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) (обн. ДВ бр. 32 от 28. 04. 2009 г. ), направени в първата половина на 2009 г. относно въвеждане на преференциално третиране на дарения и в полза на лица - местни за данъчни цели на държави - членки на Европейския съюз (ЕС) и Споразуменито за европейското икономическопрострнство (ЕИП). Те бяха реакция на официални предупреждения от страна на ЕК относно дискриминиращи текстове в ЗКПО спрямо дарения в полза на лица - местни за данъчни цели на държави - членки на ЕС и Споразуменито за ЕИП, на които трябваше да се отговори своевременно, т.е. визираните от ЕК разпоредби следваше да бъдат изменени и допълнени своевременно.
Най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01. 2010 г.

 

доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Промени в личното подоходно облагане влизат в сила от 01. 01. 2010 г. Само част от тях, обаче, променят съществуващата данъчна практика още от началото на годината, например, третирането на доходите на: регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, съдружниците от полагане на личен труд в дружеството, морските лица; изискването за деклариране на получени/предоставени небанкови парични заеми. Друга част от промените на практика ще имат реално действие в края на годината - в процеса на изготвяне на годишната данъчна декларация за доходите, придобити през 2010 г., например, годишно преизчисляване на доходите на чуждестранни лица, обложени с окончателен данък по реда, приет за местни лица; формирането на данъчната основа в случаите на продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски; освобождаването от облагане на един жилищен имот само при срок на притежаване над три години.

 

Промените в местните данъци и такси след 1 януари 2010 г.
 
 
Златка Мицова, данъчен консултант
 

По-съществените промени, въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ (обн., бр. 95 на ДВ от 01. 12. 2009 г.) са: включване в правомощията на общинската приходна администрация и правомощията на публичен изпълнител в производствата по обезпечаване на данъчни задължения по ЗМДТ; увеличаване на границите за размерите на данъка върху недвижимите имоти и при възмездно придобиване на имущество; нов начин на оценяване и деклариране на нежилищните имоти на предприятията за целите на облагането с данък върху недвижимите имоти. Въведени са и други промени, свързани с: отмяна на освобождаване от данък на стопанските сгради на селскостопанските производители; намаляване на необлагаемия праг на недвижимите имоти; облагане на придобити по давност недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях при придобиване чрез дарение или по възмезден начин; облагане с данък върху превозните средства при прекратена регистрация; прецизиране на текстове при облагане с патентен данък, свързани с прехвърляне на предприятие на ЕТ и понятието „постоянно място”; включване на концесионери и собственици на сгради, построени върху поземлени имоти – държавна или общинска собственост в обхвата на данъчнозадължените лица за таксата за битови отпадъци. 

Обжалване по административен ред на актовете, издавани в ревизионното производство по ДОПК
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
В хода на ревизионното производство се издават два акта. Първият е ревизионен доклад (РД), а вторият е ревизионен акт (РА). Всеки от тях има особености, свързани със срокове на изготвяне, връчване, обжалване. Възражението против РД е един етап от защита на ревизираното лице, който може да бъде използван или пък не. Ако прецените, че не желаете да ползвате възможността да оспорите ревизионния доклад, то това не влече след себе неблагоприятни последици за вас. Имате възможност да обжалвате Ревизионния акт едновременно с ревизионния доклад. Ако, обаче, не обжалвате ревизионния акт по реда, предвиден в ДОПК, губите възможността да обжалвате акта по съдебен ред. Тази особеност е изключително важна.