Данъчни облекчения и лихви

Разпределяне на ликвидационния дял във връзка с напускане на съдружник под формата на активи
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Казусът е свързан с третиране от гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица на дружествен дял, придобит от съдружник - физическо лице, (поради напускане), под формата на ДМА и пари.
Третиране по ЗДДС и ЗДДФЛ на местно физическо лице, регистрирано по ЗДДС, за доходи от международни проекти в страната и чужбина

 

 

Ивайло Кондарев, Людмила Мермерска

 

 

Казусът е свързан с третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на доходи на физическо лице, упражняващо свободна професия, свързани с участие в научни разработки, като част от дейността ще се извършва по трудов договор в Германия.

Казус относно приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност в рамките на ЕС
 
 
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 
 
В казуса се разглежда действието на повече от един, но същевременно еднакви по сила, координационни инструмента:
-        Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада , която е със силата на международен договор за България и
-        Регламент на ЕС за социална сигурност също задължително обвързващ за нашата страна като членка на Съюза