Регламентът за недвижими имоти и ППЗМЗМ

Промени в Регламента за ДДС, отнасящи се до недвижимите имоти и услугите, свързани с тях, влизащи в сила от 1 януари 2017 г.
 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
От началото на 2017 г. в нормативната уредба на ДДС ще влязат в сила няколко разпоредби, имащи отношение към доставките на услуги, свързани с недвижими имоти.
 
Те най-вероятно (с едно изключение) няма да намерият отражение в нашия ЗДДС, но въпреки това регистрираните по ЗДДС лица ще трябва да се съобразяват с тях.
 
Причината е в обстоятелството, че става въпрос за разпоредби от Регламента за ДДС (Регламент за изпълнение № 282/2011 от 15 март 2011 г.). Те са въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги, като, за разлика отостаналата част от този регламент, влизат в сила от 1 януари 2017 г.
 
Целта на материала е да запознае с предстоящите промени.
Ред за предоставяне на отделните видове разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави в Република България съгласно изискванията на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и правилника за неговото прилагане
 
 
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
 
В ДВ, бр. 33 от 2016 г. бе обнародван новият Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), в сила на 21. 06. 2016 г. с изключение на раздел VIII от Глава втора относно разрешенията за извършване на дейност на свободна практика, който влиза в сила от 01. 07. 2017 г.
 
В ДВ. бр. 79 от 07. 10. 2016 г. бе обнародванПравилникът за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ), в сила 30. 09. 2016 г.
 
Целта на материала се да се анализират цялостно разпоредбите, свързани с реда за предоставяне на отделните видове разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави в Република България съгласно изискванията на ЗТМТМ и правилника за неговото прилагане.
Акцентира се върху неясноти и съществуващи проблеми.