ППЗАДС и командироване по чл. 121а КТ

Относно обхвата на застраховки „Живот“ по смисъла на т. 14 от §1 на ДР на ЗДДФЛ за 2016 г.
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Авторът дава своята гледна точка  на отговора на въпроса - какво е съдържанието на понятието „застраховки “Живот““ с препращането, направено в т. 14 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ за 2016 г., преди да влезе в сила новата редакция на разпоредбата:
-       това по Кодекса за застраховане в сила от 01. 01. 2006г., отменен от 01. 01. 2016 г., или
-       това на Кодекса за застраховане в сила от 01. 01. 2016г., след като означението на разпоредбата, към която се препраща е едно и също -  Приложение № 1, раздел I, т. 1 и т. 2?