ЗСч. Относно публикация на ГФО за 2016 г.

ЗСч. Въпрос. Предстои ми публикация на ГФО за 2016 г. на действащи търговски дружества, за които съм подала пълен комплект отчети към НСИ. Грешно ли ще бъде да публикувам пълните комплекти, протокол за приемане на ГФО и оповестяването на счетоводната политика, както до 2015 г.? Нарушение ли ще бъде, ако не публикувам съкратените отчети за микро и малки предприятия?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 

Актуално към 23. 05. 2017 г.
 
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
Примерните форми на годишния отчет за дейността за финансовата 2016 година по смисъла на чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката, който данъчно задължените лица следва да подадат едновременно с подаването на своята годишна данъчна декларация, спазвайки изискването на чл. 92, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане и респективно чл. 51 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица са утвърдени със съвместната Заповед на НСИ и НАП № РД-05-1113/21.12.2016 г. и № ЗЦУ-1611/22.12.2016 г. 
 
Тези форми на годишния отчет за дейността не предвиждат облекченията във връзка с изготвяне на съкратените годишни финансови отчети, регламентирани в чл. 29 от Закона за счетоводството (Зсч). Ето защо информацията, която следва да се попълни в годишния отчет за дейността следва да съответства на пълния комплект, предвиден за съответния тип предприятие.
 
От своя страна изготвянето и съответно публикуването на финансовите отчети следва да бъде съобразено с изискванията на Закона за счетоводството, което по никакъв начин не е обвързано с изпълнението на задължението за подаването на годишния отчет за дейността по смисъла на чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.
 
  • На първо място ръководството на предприятието, което изготвя своите финансови отчети на база НСС трябва да избере, дали ще се възползва от предоставената му по реда на чл. 29 от Закона за счетоводството възможност да изготвя съкратени отчети. На база на този избор, отчитащото се предприятие ще изготви или:
-        пълния комплект ГФО или
-        съкратения ГФО 
 
и именно този комплект финансови отчети ще подлежи на публикуване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.
 
  • На второ място след като отчитащото се предприятие е изготвило съответния комплект ГФО по реда на НСС (пълен или съкратен), то може по свой избор да прецени дали да публикува така изготвения ГФО или да се възползва от предоставената му по реда на чл. 38, ал. 4 от Закона за счетоводството възможност (при условие, че е микропредприятие или малко предприятие, чийто ГФО не подлежи на задължителен независим финансов одит) да не публикува своя доклад за дейността и своя отчет за приходите и разходите (пълен или съкратен отчет за приходите и разходите, според възприетата от предприятието счетоводна политика по отношение на съставните части на ГФО). Т.е. след като предприятието е избрало да изготвя пълен ГФО по смисъла на НСС, няма да се счита за нарушение на Закона за счетоводството, ако предприятието представи за публикуване в Търговския регистър този пълен комплект, тъй като възможността да не се публикува отчета за приходите и разходите по реда на чл. 38, ал. 4 от Закона за счетоводството представлява възможност за избор на всяко едно предприятие, но не и задължение за изпълнение.


(Казусът е едни от казусите относно публикуването  на ГФО в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, които  предстоят да бъдат публикувани в юнския брой на списанието.)