Данъци 2019

Въпроси - отговори


ЗДДС. Доставка на стока, която се монтира от или за сметка на доставчика

ЗДДС. Прилагане на общия ред и режима на маржа при препродажба на автомобили.

ЗДДС. Възстановяване на ДДС по проектантска услуга от лице регистрирано в друга държава - членка

ЗДДС. Необходимост от незабавна задължителна регистрация по ЗДДС

ЗДДС. Фактуриране на препарати предадени на свързано лица на база договор за консигнация.

ЗДДС. Третиране на продажба фючърси върху квоти на парникови емисии

ЗДДС. Третиране на услуги, извършени по електронен път и регистрация за прилагане на специален режим в Съюза

ЗДДС. Подаване на приложение № 38 към ППЗДДС от лице в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС

ЗДДС. ВОП или внос

ЗДДС. Необходимост от регистрация по ДДС при изработка на зъбни конструкции за румънска фирма, която няма регистрация по ДДС

ЗДДС. Третиране на получено авансово плащане за серия от ВОД

ЗДДС. Завеждане на фактура от чуждестранен доставчик с ДДС, начислено по погрешка

ЗКПО. Провизии за неползван платен отпуск, начислени при годишно приключване на 2017 г.

ЗКПО. Разходи за хонорари на адвокати и ЧСИ, държавни и други такси по съдебни дела за вземания

ЗКПО. Отчитане на приходи от отстъпки за закупен обем, които ще бъдат изплатени следващ счетоводен период.

ЗДДФЛ. Облагане на вещо лице - оценител

ДОПК. Разяснение на някои основни моменти при определяне на давността

ДОПК. Деклариране пред НАП на прекратяване на дружество

КСО. Осигуровки на управител на ООД, в което не е съдружник и не получава възнаграждение

КСО. Прехвърлянe на на отпуск и обезщетение за отглеждане на дете на работеща баба

КТ. Право на дневни пари за почивни дни по време на служебна командировка

КТ. Възможност за удължаване на работния ден с половин час

КТ. Разрешение за работа и сключване на трудови договори с работници от трета страна, които ще работят в друга държава членка

ЗОПБ. Последващо допълнен обхват на договор и второ плащане, прехвърлящо прага от 10 000 лв.

Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО


Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

Пример: Задължения

Пример: Брак на дълготрайни активи

Пример: Липси и брак на материални запаси

Пример: Липси на дълготрайни активи

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Пример: Регулиране на лихвени плащания по реда на чл. 43 от ЗКПО

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

Пример: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи от местно юридическо лице

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

Пример: Приходи от дивиденти, начислени от юридическо лице

Пример: Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Пример: Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми активи

Пример: Разходи във връзка с непризнат данъчен кредит по ЗДДС

Пример: Разходи във връзка с доначислен от приходните органи ДДС

Пример: Приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС

Пример: Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)