Уведомление по чл. 143ш от ДОПК и ново данъчно облекчение

Въпроси - отговори


ЗДДС. Дата на данъчно събитие и право на ДК при изпълнени СМР, за които липсва констативен протокол, подписан от възложителя, но признати от съда

ЗДДС. Доставка на стока от страна от ЕС с доставчик от трета страна

ЗДДС. Предаване на стоки по договор за влог за продажба чрез електронна платформа

ЗДДС. Право на ДК за стоки, вложени при продажбите за периода, през който ДДС ще бъдат определен по реда на чл. 102 поради закъсняла регистрация

ЗДДС. Определяне на броя на годините при корекция по реда на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС

ЗДДС. Корекция на ДК по чл. 79а от ЗДДС при финансови услуги с инцидентен характер

ЗКПО. Данъчна основа на данъка върху разходите в натура, при отчитане на разходите за ремонт на леки коли в повече от един отчетен период

ЗДДФЛ. Облагане на чуждестранни сезонни работници от страни извън ЕС

ЗМДТ. Относно понятието “дарение с хуманитарна цел“ в полза на лица с намалена работоспособност

ДОПК. Приложимост на чл. 19 от ДОПК при скрито разпределение на печалбата със суми, посочени в касата, при наличие на обжалван РА

Наредба № Н-18/2006 г. Документиране на заплащане за вход в платен паркинг

КСО. Осигурителни вноски при социални разходи, предоставен в натура

КСО. Персонализиране на разходи в полза на персонала, предоставен в натура за целите на осигуряването

КТ. Прекратяване на трудов договор с напуснало лице, без данни за телефон и адрес за кореспонденция

КТ. Напускане на работник с предизвестие и дължимо обезщетение при неспазване срока на предизвестието

КТ. Промяна на периодичността на плащане на трудовото възнаграждение от еднократно на два пъти в месеца

КТ. Дата на получаване на обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от КТ

КТ. Дължими дневни пари при командироване 20 дни в месеца в страна от ЕС за бояджийски услуги без писмен договор с фирма - възложител

КТ. Изчисляване на брутната заплата за месеца на работник командирован в страна от ЕС, пребиваващ частично и в България

ЗТМТМ. Проблем при представяне в Агенцията по заетостта на трудов договор по реда на чл. 2, ал. 1, т. 9 ППЗТМТМ при наемане персонал от трета страна

ЗСч. Отчитане на застроена площ върху собствен терен и построена върху нея сграда

ЗСч. Година на отчитане на разходи за одит за 2016 г. при договор сключен през 2017 г.

ЗСч. Отчитане на суми, представляващи скрито разпределение на печалбата