Данъчна и съдебна практика - ЗДДС, ЗКПО, ДОПК, ЗЗЛД

Въпроси - отговори


ЗДДС. Наемане на площ на изложение във Великобритания

ЗДДС. Регистрация на основание чл. 97а и чл. 96 от ЗДДС при настаняване чрез Booking.com

ЗДДС. Транспортни документи, доказващи ВОД

ЗДДС. Продажба на автомобил, закупен без начислено ДДС

ЗДДС. Анулиране на погрешно съставен документ

ЗДДС. Третиране на монтажни услуги

ЗДДС. Услуга, свързана с недвижим имот, с получател австрийско дружество

ЗДДС. Предоставени обучения по електронен път извън страната

ЗДДС. Приложимост на режима на марж при продажба на МПС

Наредба № Н-18 от 2006 г. Плащане чрез Western Union и издаване на касова бележка

ЗКПО. Общодостъпност на социалните разходи, предоставени в натура като условие за облагането им с данък върху разходите

ЗКПО. Преместване на седалището на европейско дружество по смисъла на Регламент (ЕО) № 2157/2001 от друга държава членка на ЕС в България

ЗКПО. Полагащи се ваучери за храна като социални разходи, взимани през следващи месеци наведнъж от отделни работници

ЗКПО. Разходи за транспорт, хотел и дневни на чужденци, кандидатстващи за работа

ЗДДФЛ. Въпрос. Деклариране на непарични доходи на физически лица от учредяване на право на строеж по чл. 73, ал. 1

ЗДДФЛ. Помощ за осиновяване на дете за сметка на социалните разходи

ЗДДФЛ. Доходи на пациенти по договори за клинични изпитвания

ЗДДФЛ. Възстановяване на авансов данък при отпаднало основание за удържането му

ЗДДФЛ. Продажба на дялове при отделяне на дружество по реда чл. 262в от ТЗ и чл. 129 ЗКПО

ДОПК. Прилагане на чл. 19 от ДОПК

КСО. Осигуряване на съдружник - пенсионер

КСО. Осигуряване при предоставени на противогрипни ваксини на персонала

Регламент (ЕО) № 883/2004. Командироване на гражданин на ЕС в страната му от български работодател

КТ. Характер на правоотношението при извършване на услуги по предмета на дейност от управителя на ЕООД

ЗСч. Осчетоводяване на продажби от е-магазин