Намаляване и опрощаване на наеми. Отписване на вземане.

Въпроси - отговори


ЗДДС. Фактура за износ през чуждестранна митница, издадена с грешна стойност при осъществен износ

ЗДДС. Международен транспорт на стоки

ЗДДС. Срок за самоначисляване на ДДС за ВОП на товарен автомобил

ЗДДС. Доставка на стока, която се монтира от или за сметка на доставчика

ЗДДС. Посредническа услуга в полза на училище в ЕС - данъчно незадължено лице

ЗДДС. Задължение за регистрация по чл. 97а ЗДДС

ЗДДС. Режим за складиране на стоки до поискване от клиента

ЗДДС. Продажба на стоки за фирма от ЕС при транспортирането им до друга българска фирма

ЗДДС. Право на данъчен кредит

ЗКПО. Облагане с данък при източника на услуга по демонтаж на материални активи

ЗКПО. Третиране на доходи от наем на недвижим имот в България, собственост на чуждестранно дружество

ЗКПО. Третиране на приходи от продажба на апартамент от ЮЛНЦ

ЗКПО. Третиране на скрито разпределение, неотчетено като разход

ЗКПО. Прилагане на чл. 189б при договори за финансов лизинг

ЗДДФЛ. Третиране на творчески стипендии за подпомагане на творци

ЗДДФЛ. Обезщетение по чл. 222, ал. 4 от КТ при придобиване на по - ранно право на пенсия

СИДДО. Придобиване на статут на местно лице от белгийски гражданин

КСО. Декларация № 1 при 60 дни неплатен отпуск, признати за осигурителен стаж

ЗЗО. Годишно изравняване на здравноосигурителни вноски на самоосигуряващо се лица - пенсионер

ЗСч. Отчитане на задължение за лихви за външно финансиране на евентуално изискуема в бъдеще част от договорен заем

ЗСч. Счетоводното отчитане на разходи, отнасящи се за повече от един отчетен период

ЗСч. Отчитане на финансиране на дълготраен актив от Държавен фонд „Земеделие“