Защита на личните данни

Въпроси - отговори


ЗДДС. Доставка на стока с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика в трети страни

ЗДДС. Третиране на внос при ишлеме

ЗДДС. Услуги по търговско представителство на българско дружество

ЗДДС. Третиране на транзитна продажба

ЗДДС. Корекция на вътреобщностна доставка

ЗДДС. Дефиниране на покупка на стоки като ВОП и санкции при грешно документиране

ЗДДС. Разваляне на договор за финансов лизинг на стара сграда и УПИ

ЗДДС. Дата на данъчно събитие и данъчна основа при бартер - СМР срещу наем

ЗДДС. Транспортна услуга, свързана с внос на стоки

ЗКПО. Прилагане на чл. 42 от ЗКПО при неизплатени премии, но внесени данък и осигуровки

ЗКПО. Документиране на доходи от положен личен труд на управител на ЕООД без ДУК

ЗДДФЛ. Доход при доброволна делба на имот, получен по наследство

ЗДДФЛ. Доходът от наем от недвижим имот в Италия

КСО. Осигуряване на лице, предоставящо услуги на чуждестранни лица от САЩ

КСО. Осигуряване на управител на сдружение – ЮЛНЦ

ЗСч. Задължение за съставяне на консолидиран финансов отчет на база НСС

ЗСч. Отчитане на погасителни вноски по банков кредит от солидарен длъжник