Данъци и счетоводство

Въпроси - отговори


ЗДДС. Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица от Великобритания

ЗДДС. Отразяване на фактури за закупени материали в Белгия, вложени в обекти в Белгия и Франция

ЗДДС. Внос на стока от Китай, обмитена в Германия от особен митнически агент

ЗДДС. Дата на данъчно събитие при поръчка от онлайн магазин и изпращане на стоката с куриер

ЗДДС. Кражба на товарен автомобил, за който е ползван данъчен кредит

ЗДДС. Срок на регистрация на ЕТ от наследника и третиране на налични активи и ползван ДК

ЗДДС. Продажба на имот от физическо лице, извършващо и дейност като ЕТ без регистрация по ЗДДС

ЗДДС. Продажба на имоти от регистрирано по ЗДДС лице, упражняващо свободна професия и право на ДК за извършени подобрения

ЗДДС. Доставка на лицензи за софтуер - стока или услуга

ЗДДС. Дата на данъчно събитие при приети от международна компания правила за определяне прехвърлянето на собствеността върху стоки

ЗДДС. Услута в полза на английски дружество, извършена от българско дружество чрез български подизпълнител

ЗДДС. Необходими документи за прилагане на чл. 28 от ЗДДС

ЗКПО. Прилагане на чл. 209, ал. 1, т. 2 от ЗКПО при разсрочване на задължения

ЗКПО. Разходи за социални придобивки, предоставяни само на служители, живеещи в България

ЗДДФЛ. Попълване на Справката по чл. 73, ал. 6 при ползвано данъчно облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2

ЗДДФЛ. Право на данъчно облекчение по чл. 18 при документ за инвалидност от чужда администрация

ЗДДФЛ. Третиране на ежемесечна издръжка от бивш съпруг – чуждестранно лице

ЗДДФЛ. Третиране на доходи на лице завърнало се в България поради Covid 19, запазвайки правоотношението си с работодателя от Великобритания