Пътни листа и промоционални кампании

Въпроси - отговори


ЗДДС. Третиране на апортна вноска

ЗДДС. Третиране на услуга „ишлеме“ и приложимост на чл. 92, ал. 3, т. 1 от ЗДДС

ЗДДС. Доставка на услуги по изтегляне на кабели на територията на Германия

ЗДДС. Документиране на получен аванс

ЗДДС. Международен транспорт и протоколи по чл. 117 от ЗДДС с нулева ставка

ЗДДС. Самоначисляване на ДДС при международен транспорт и приложима ставка

ЗДДС. Начисляванe на ДДС при пътна помощ без разрешителни за такава дейност

ЗДДС. Начисляване на ДДС при международен транспорт до трета страната по заявка на друга българска фирма

ЗДДС. Начисляване на ДДС при технически, маркетингови и инженерни посреднически услуги за немска фирма

ЗДДС. Приложима ставка за допълнителни туристически услуги – езда, офроуд, велосипеди под наем

ЗДДС. Специален режим на облагане по чл. 143 от ЗДДС за продажби на лизинг на автомобили - втора употреба

ЗКПО. Отчитане на разходи за гориво при смесено ползване на автомобил и прилагане на времеви критерий

ЗКПО. Прилагане на данъка върху разходите в натура за собственик на ЕООД без възнаграждение

ЗЗО. Задължение за подаване на декларация образец № 7

ЗСч. Документиране на природно бедствие

КТ. Сумирано изчисляване на работното време

КТ. Командироване по чл. 121а от КТ от клон в централа

КТ. Издаване на УП-2 и УП-3

ЗЗД. Условия за прекратяване на гражданско дружество