Брой:

Съдържание (брой 88)

Коментари

Кога може и не може да се ползва новият данък върху разходи, както и останалите данъци върху разходите?

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


Тълкувателно решение № 5 от 13. 12. 2016 г. по тълкувателно дело №10 от 2016 г. на ВАС
Александра Атанасова, адвокат

Актуално


Относно право на ДК при разходи за телефонни разговори за 2016 и 2017 г.

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

Завеждане на компютър, ползван и за лични нужди в САПл и ДАПл

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

Относно командироване по реда на чл. 121а от Кодекса на труда

Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

Дискусионно


Преминаване за първи път от Международни към Национални счетоводни стандарти
Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Казуси


Относно съставител на финансовите отчети на предприятията – три нови казуса

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

Относно счетоводно и данъчно третиране на обезценка на материални запаси

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

Третиране по реда на ЗДДФЛ и КСО при авансово плащане при граждански договор

 Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

Относно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на отдаване по наем на недвижими имоти в Гърция

Даниела Даракчиева, Людмила Мермерска

Третиране по реда на КТ, КСО и ЗДДФЛ при организиране на строителство от физическо лице за лични нужди

Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

Полезна информация 

Въпроси във връзка с попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г.
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Въпроси-отговори


ЗДДС. Относно третиране на услуги, извършвани през американския сайт Upwork

Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно определението за ДЗЛ съгласно европейското и българското законодателство

Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно мястото на изпълнение при доставка на услуги, когато получателят не е регистриран по ЗДДС

Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно третиране на право на строеж и право на ползване

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Относно внос от Мароко на машина закупена онлайн от Франция

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Относно отписване на инвестиционни имоти, отчитани по справедлива стойност

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


ЗКПО. Относно третиране на дивиденти, разпределени от гражданско дружество

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


ЗДДФЛ. Относно формиране на данъчна загуба на ЕТ

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Относно заличаване на ЕТ

Александра Атанасова, адвокат

ЗДДФЛ. Относно продажба на дял в българско дружество от чуждестранно лице

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Относно третиране на дивидент в полза на ЧФЛ

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

КСО. Относно декларация образец № 1 и ОКд-5 при максимален осигурителен доход на собственик

Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване

КТ. Относно право на отпуск по чл. 167а от КТ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

КТ. Относно задължителност на прилагане на размера минималната работна заплата

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

ЗМСИП. Относно доказване произхода на парите на чуждестранно физическо лице

Александра Атанасова, адвокат

 

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

ЗСч. Относно внасяне на лични парични средства в предприятието на ЕТ

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

ЗСч. Относно отчитане на последващо гаранционно обслужване

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор


ЗСч. Относно подаване на ГОД и ГФО от предприятията в ликвидация

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

Кога може и не може да се ползва новият данък върху разходи, както и останалите данъци върху разходите?

 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


Материалът е породен от практиката - новият данък върху разходи в натура да се прилага произволно при всякакви придобивки с личен характер, без пряка връзка с положен труд, с цел да се избегне облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), а и осигуряване при физическото лице-получател на облагата.
 
Целта на материала е да се направи кратка съпоставителна характеристика на трите данъка върху разходите, регламентирани в чл. 204, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), както и да посоча случаи, при които нито един от тях не е приложим и следва да се извърши облагане по реда на ЗДДФЛ.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Актуално

 • Актуално

 • Актуално

 • Дискусионно

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Полезна информация

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Следващ брой

 • Четете в броя

Рубрики