Данъчна и съдебна практика - ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ

Въпроси - отговори


ЗДДС. Корекция ДК при продажба на апартамент по чл. 45, ал. 3 и третиране на задатък

ЗДДС. Корекция при промяна на предназначение на автомобил

ЗДДС. Корекция на ДК при предоставен заем и получени лихви

ЗДДС. Корекция на данъчна основа на доставка от туроператор

ЗДДС. Доставка на услуга за предоставяне на информация по интернет

ЗДДС. Доставка на посредническа услуга по интернет

ЗДДС. Регистрация по чл. 97а при договор с дружество, регистрирано по ЗДДС, за управление на профил airbnb.com

ЗДДС. Условия за прилагане на чл. 50 от закона

ЗДДС. Регистрация и документиране при доставка с място на изпълнение извън страната

ЗДДС. Облагаем оборот за регистрация и финансиране по проекти за обучения и заетост

ЗДДС. ВОП на оборудване за учебно заведение

ЗДДС. Учредяване на право на строеж срещу СМР и задължения по ЗДДС

ЗДДС. ВОП на автомобил по чл. 13, ал. 6 от ЗДДС и посреднически услуги

ЗДДС. Доставка на стока между фирми от различни държави членки

ЗДДС. Изисквания за тристранна операция

ЗДДС. Изисквания за режим на ВОП

Наредба № Н-18 от 2006 г. Търговия на стоки през онлайн платформи за безплатни обяви

Наредба № Н-18 от 2006 г. Организиране дейността счетоводната къща

Наредба № Н-18 от 2006 г. Сключен договор с дружество за събиране сумите от клиентите при разносна търговия

ЗКПО. Данъчно третиране по ЗКПО на вземанията на дружество (парични средства по банкови сметки) от банка в несъстоятелност

ЗКПО.  Данъчното третиране на разходите, направени за нощувки на членовете на семействата на наетите лица

ЗКПО.  Данъчното третиране по ЗКПО на клон на чуждестранно лице в България

ЗДДФЛ. Доплащания към граждански договор за покриване на лични разходи

СИДДО. Облагане в Индия на доходи на българско дружество от източник в Индия и приложение на метод за избягване на двойното данъчно облагане

ДОПК. Отписване по давност на задължения за осигурителни вноски и начислени върху тях лихви

КСО. Процедура на осигуряване след отпускане на пенсия

КСО. Осигуряване на немски управител, епизодично пребиваващ в България

КТ. Обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал.1 от КТ

КТ. Ограничения за дейностите, които не могат да съвместяват общинските съветници

ЗОПБ. Плащане в брой над 10 000 лв. по договор за цесия

ЗСч. Документиране на разход за рента на земя

ЗСч. Замяна на акумулаторна батерия на електрокар