МСФО 9 и ППЗТМТМ

Въпроси - отговори


ЗДДС. Регистрация на основание чл. 97а от ЗДДС при фактура от Facebook

ЗДДС. Определяне облагаем оборот на туроператор

ЗДДС. Третиране на погребални услуги в чужбина

ЗДДС. Транспортиране на стока от Испания директно на фирма от трета страна

ЗДДС. Транзитна продажба на стоки извън ЕС

ЗДДС. Прилагане на хипотезата на чл. 28, т. 2 от ЗДДС

ЗДДС. Дата и данъчна основа на сделка за суперфиция между свързани лица

ЗДДС. Услуга по международен транспорт на българска спедиторска фирма

ЗДДС. Документиране на услуга за клинични изследвания на фирма от САЩ

ЗДДС. Регистрация на физическо лице при отдаване на жилище под наем чрез Booking. сом

ЗКПО. Данък при източника при лиценз за софтуер

ЗДДФЛ. Попълване на Служебната бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 при доходи от източник чужбина

ЗДДФЛ. Ползване на данъчни облекчения за доходи на починало лице

ЗДДФЛ. Наемане на къща за гости от лице, облагано с патентен данък

СИДДО. Облагане на доходи на служители на австрийска централа, изпратени в неин клон

КСО. Прилагане на код за вид осигурен при работа в чужбина по време на празници

КСО. Приложимо законодателство при чуждестранен собственик, полагащ труда си в страна от ЕС

КСО. Осигуряване на чуждестранни граждани на Русия и Армения

ЗЗО. Освобождаване от внасяне на здравни вноски при пребиваване в чужбина

КТ. Сключване на два трудови договора с един работодател

ЗСч. Техника в гаранция