Корекция на ДК и данъчни облекчения по ЗДДФЛ

Въпроси - отговори


ЗДДС. Третиране на сделка като ВОД или износ

ЗДДС. Относно покупка на автомобил 4+1

ЗДДС. Възможности за възстановяване на данъчен кредит при последваща продажба на лек автомобил за оставащите години

ЗДДС. Прекратяване на лизингов договор на автомобил

ЗДДС. Санкция при неиздадена фактура за приход и неподадена VIES - декларация

ЗДДС. Прилагане на чл. 143 от ЗДДС

ЗКПО. Третиране на дарения на лица с намалена работоспособност като скрито разпределение

ЗДДФЛ. Отписване на земя, притежавана от другия съпруг, заприходена от земеделски стопанин, прилагащ чл. 29а от ЗДДФЛ

КСО. Сключване на граждански договор с лице в отпуск по майчинство

КСО. Право на обезщетения за болнични след промяна на основанието за осигуряване на собственик – управител на ЕООД

КСО. Осигуровки при сключване на граждански договор с пенсионер, работещ на трудов договор

КТ. Клаузи в договора по чл. 229 от КТ относно започване на работа след завършване на обучението