СЕПП и промени в счетоводната политика

Въпроси - отговори


ЗДДС. Прилагането на чл. 143 от ЗДДС при лизинг

ЗДДС. Третиране на безвъзмездно прехвърляне на авторски права от физически лица

ЗДДС. Третиране на покупка на билети от фирма регистрирана по ДДС само за Италия

Наредба № Н-18. Издаване на фискален бон за доходи от застрахователна дейност, когато не е основна

ЗКПО. Активи, в които може да се инвестира преотстъпен на данък по чл. 189б

ЗДДФЛ. Ползване на облекчение за млади семейства при неплатена в срок глоба към КАТ

ЗДДФЛ. Право на данъчно облекчение за медицинска застраховка „Бест Докторс“

ЗДДФЛ. Приход от продажба, която се явява част от сделка за обратен лизинг

ЗМДТ. Въпрос. Деклариране по ЗМДТ на имот с пропуски в документацията

КСО. Основание за начислени лихви по подадена със закъснение декларация образец № 6

КСО. Отпуск по майчинство на лице с двойно гражданство, работещо по трудови договори в България и Румъния

ГПК. Удържане на сума по запор от обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ

ЗСч. Съхраняване на документи при ликвидация

ЗДДФЛ. Третиране при върната субсидия от земеделски стопанин

ЗДДФЛ. Държавна помощ на земеделски стопанин, облаган по чл. 29, под формата на обезщетение за щети от наводнение

ЗДДФЛ. Обезщетение за унищожена продукция на земеделски стопанин, облаган по чл. 29, по договор с експериментална лаборатория