Командироване и ГФО

Въпроси-отговори


ЗДДС. Относно закупуване на лек автомобил от страна от ЕС

ЗДДС. Относно договор за консигнация

ЗДДС. Относно предоставяне на услуга като местен екскурзовод на лице от ЕС

ЗДДС. Относно износ от клон в Гърция на машини, закупени от страна от ЕС

ЗДДС. Относно определяне мястото на изпълнение на доставка

ЗДДС. Относно прилагане на ЗДДС при международен транспорт на пътници

ЗДДС. Относно облагане с ДДС при особен случай на хотелско настаняване

ЗДДС. Относно третиране при издадена фактура за авансовото плащане при бъдещ ВОП

ЗДДС. Относно прилагане на чл. 10, ал. 1 от ЗДДС при прехвърляне на обособена част на предприятието

ЗДДС. Относно данъчната основа на продажбата на активи между свързани лица

ЗДДС. Относно третиране на суми по чл. 60, ал. 1 и чл. 64 от ЗУО при доставка по обработка на отпадъци

ЗКПО. Относно прилагане на чл. 33 от ЗКПО при съдружник в ООД

ЗДДФЛ. Относно третиране на доходи от продажба на имущество на български гражданин - местно лице на Дания

ЗДДФЛ. Относно допълнително договорените суми при командироване по реда на чл. 121а от КТ

ДОПК. Относно подаване уведомление до НАП за допусната фактическа грешка в декларация

КТ. Относно реда на командироване в предприятие от същата група за обучение или бизнес - срещи

КТ. Относно размера на командировъчни пари на шофьори при международен транспорт