ЗСч. Относно публикуване на ГФО на неактивни фирми

ЗСч. Въпрос. Във връзка с публикуване на ГФО в търговски регистър, моля за пояснение относно следните два случая относно неактивни фирми:
 1. Фирма ЕООД не е извършвала дейност през 2016 г., съответно са подадени декларации към НАП и НСИ, че не е извършвала дейност. От предходната година има остатъчни салда в баланса за 2015 год. Трябва ли да публикува баланс за 2016 г. в търговския регистър?
 2. Неактивни фирми с капитал под 500 лв., с подадени декларации за неактивност към НАП и НСИ, съответно баланс с нулеви редове. Подлежи ли на публикуване на ГФО в търговски регистър и ако подлежи какви форми трябва да се публикуват?
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
 
Актуално към 05. 06. 2017 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“. Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
Изготвянето и публикуването в търговския регистър на годишните финансови отчети на предприятията съгласно изискванията на Закона за счетоводството по никакъв начин не е обвързано с факта, че съответните предприятия не са осъществявали дейност през съответния отчетен период.
 
Освобождаването на данъчно задължените лица, регламентирано в материалните данъчни закони (чл. 92, ал. 4 от ЗКПО и чл. 51, ал. 2 от ЗДДФЛ) се отнася само и единствено до годишния отчет за дейността, който на практика представлява отчета по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (§ 1, т. 56 от ДР на ЗКПО / респективно § 1, т. 53 от ДР на ЗДДФЛ).
 
В действителност възможността данъчно задълженото лице да не подава годишен отчет за дейността по реда на чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката е свързано с условието съответното предприятие да не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството, регламентирано в § 1, т. 30 от ДР на счетоводния закон (1), т. е. онези данъчно задължени лица, които са освободени от подаването на годишен отчет за дейността по реда на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО, следва едновременно да отговарят на следните четири условия:
 
 1. През отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
 2. През отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
 3. Не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
 4. Не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
 
В същото време предприятията, отговарящи едновременно на горните 4 условия (т.е. тези, които не са осъществявали дейност през отчетния период по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на Закона за счетоводството) по никакъв начин не са освободени от изготвянето на годишни финансови отчети по реда на приложимите счетоводни стандарти (НСС или МСФО) и съответно от задължението да ги обявят в търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието в срок до 30 юни на следващата година.
 
Ето защо можем да обобщим, че всички предприятия по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството са длъжни да изготвят финансови отчети съобразно възприетата си счетоводна база.
 
Съответно всички търговци по смисъла на Търговския закон следва да представят за обявяване чрез заявяване за вписване на изготвените от тях отчети в търговския регистър по реда и в сроковете, регламентирани в чл. 38 от Закона за счетоводството.
 
По отношение на съставните части от годишния финансов отчет, подлежащи на публикуване в търговския регистър можем да кажем, че чл. 38, ал. 4 от Закона за счетоводството дава възможност на всички микропредприятия и малки предприятия, без оглед на възприетата счетоводна база за съставяне и представяне на финансови отчети – НСС или МСФО, при положение, че не подлежат на задължителен независим финансов одит, да не публикуват в Търговския регистър своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността. Т.е. микро и малките предприятие следва да публикуват така отчетите си, както са ги изготвили, като ако отговарят на условието на чл. 38, ал. 4 от Закона за счетоводството по свое желание могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите.

Например:
 
I. Предприятие изготвя своите отчети на база МСФО.
 
Дружеството на база изискването на параграф 16 от МСС 1 – „Представяне на финансови отчети” следва да изготви ГФО, състоящ се от 5 съставни части, регламентирани в параграф 10 на МСС 1:
 
 1. отчет за финансовото състояние (баланс);
 2. отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход (отчет за приходите и разходите);
 3. отчет за промените в собствения капитал за периода;
 4. отчет за паричните потоци за периода и
 5. пояснителни приложения.
Дружеството може да избере да публикува в търговския регистър или всичките 5 съставни части, или може да публикува 4 съставни части, без отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход (отчет за приходите и разходите).
 
 
II. Предприятие изготвя своите финансови отчети на база НСС.
 
Дружеството е възприело в своята счетоводна политика да съставя пълен комплект ГФО съгласно параграф 2 от СС 1 – „Представяне на финансови отчети”, състоящ се от 5 съставни части:
 
 1. счетоводен баланс;
 2. отчет за приходите и разходите;
 3. отчет за собствения капитал,
 4. отчет за паричните потоци и
 5. приложение.
Дружеството може да избере да публикува в търговския регистър или всичките 5 съставни части, или може да публикува 4 съставни части, без отчета за приходите и разходите.
 
 
III. Предприятие изготвя своите финансови отчети на база НСС.
 
Дружеството е възприело в своята счетоводна политика да съставя комплект ГФО, регламентиран в чл. 29, ал. 1 от Закона за счетоводството, т.е. състоящ се само от 3 съставни части:
 
 1. счетоводен баланс;
 2. отчет за приходите и разходите и
 3. приложение.
Дружеството може да избере да публикува в търговския регистър или трите съставни части, или може да публикува само счетоводен баланс и приложение.
 
 
IV. Предприятие изготвя своите финансови отчети на база НСС.
 
Същото е класифицирано в категорията на микропредприятията, поради което на основание чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството (2) е избрало неговият ГФО да се състои само от:
 
 1. съкратен баланс по раздели и
 2. съкратен отчет за приходите и разходите по раздели. (3)
Дружеството може да избере да публикува в търговския регистър или двете съставни части, или може да публикува само съкратения счетоводен баланс по раздели.
 
 
V. Предприятие изготвя своите финансови отчети на база НСС.
 
Същото е класифицирано в категорията на малките предприятията, поради което на основание чл. 29, ал. 6 от Закона за счетоводството е избрало неговият ГФО да се състои само от:
 
 1. съкратен баланс по раздели и групи;
 2. съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи (4) и
 3. приложение.
Дружеството може да избере да публикува в търговския регистър или трите съставни части, или може да публикува само съкратения счетоводен баланс по раздели и групи и приложението.
 
Предприятията, които не съставят съкратени финансови отчети, следва да се съобразят с общите положения, регламентирани в параграф 11.4 от СС 1, според които предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период.
 
По наше мнение обаче, ако всички докладвани позиции са „нулеви”, това не отнема задължението на предприятието да състави и публикува своите „нулеви” съставни части на ГФО.
 
Например,
 
 • балансът ще има само позициите:
-         Сума на Актива и
-         Сума на Пасива, а
 
 • отчетът за приходите и разходите само позициите:
-         Всичко (Общо разходи) и
-         Всичко (Общи приходи).
 
По отношение на съкратените съставни части на ГФО, регламентирани в параграфи 16.24 и 16.25 от СС 1 - за счетоводния баланс и параграф 20.4 от СС 1 за съкратения отчет за приходите и разходите ще кажем, че тяхната структура като минимум следва да съдържа изброената в стандарта информация и нашето мнение е, че същата следва да фигурира в съответната съставна част, дори за нея сумата да е нулева.