ЗСч. Приложимост на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за ДЗЗД

ЗСч. Въпрос.  Как следва да се приложи чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, когато има ДЗЗД, което не е упражнявало дейност?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
 
Актуално 16. 03. 2018 г.
 
Гражданските дружества или както често са наричани ДЗЗД или обединения са предприятия по смисъла на чл. 2, т. 4 от Закона за счетоводството.
 
Гражданските дружества не се вписват в Търговския регистър, а в регистър Булстат.
 
Гражданските дружества:
 
  • не са търговци и
  • не са юридически лица, но са предприятия съгласно чл. 2, т. 4 от ЗСч.
 
Необходимо е да посоча, че в чл. 9, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в чл. 2, ал. 2 от ЗКПО неперсонифицираните дружества (ДЗЗД) се приравняват на юридически лица.
 
Гражданските дружества следва да обявяват своите годишни финансови отчети по реда на чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗСч:
 
  • чрез икономическо издание или
  • чрез интернет
в срок до 30. 06. на следващата година.
 
Изключението предвидено в чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч не се прилага за ДЗЗД, а именно че не обявяват ГФО предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, а само декларират това обстоятелство с декларация в срок до 31.03. на текущата година за предходната.
 
Това е така, защото декларацията трябва да се публикува в Търговския регистър съгласно изискването на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, а ДЗЗД са регистрирани в регистър Булстат.
 
Или накратко - облекчението по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч се прилага само за онези предприятия вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), т.е. за търговците и ЮЛНЦ.
 

 

Абонирайте се за цялата 2018 г. и получете:

  • 12 електронни броя за 2018 година.
  • Електронен архив с търсачка за периода 2010 – 2017 г.
  • 5 видео семинара за промените в законодателството и годишното приключване