ЗСч. МСФО 16 Лизинг и стандартните договори за наем

ЗСч. Въпрос. От 01.01.2019 г. влиза в сила МСФО 16 Лизинг. Този стандарт отнасяли се и за стандартните договори за наем, които са без лизинг?
 
 
Отговор: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор
 
Актуално към 07. 12. 2018 г.
 
Да, МСФО 16 Лизинг се отнася както:
 
  • за договорите за лизинг на основание чл. 342 от Търговския закон, така и за
  • договорите за наем по чл. 228 от Закона за задълженията и договорите.
В това отношение няма разлика в обхвата на МСФО 16 Лизинг в сравнение с МСС 17 Лизинг.
 
Понятието „лизингов договор” по МСФО 16 и МСС 17 е счетоводно понятие, което може да се различава от съответния термин в съдържателно отношение от правна гледна точка, тъй като е заложен принципът за предимство на икономическото съдържание пред правната форма при счетоводното отчитане.
 
Следователно и стандартните договори за наем са в обхвата на МСФО 16.
 
  • Предприятието наемател следва да прилага изискванията на МСФО 16 за счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателя, като признава:
-   актив с право на ползване и
-   лизингов пасив (задължение по лизинг)
 
към 01.01.2019 г., независимо че в условията на МСС 17 наемните договори се класифицират като оперативен лизинг и не се признава актив или пасив.
 
  • При лизингодателя счетоводното отчитане според МСФО 16 поначало не се променя - наемните договори продължават да се отчитат по модела на оперативен лизинг.
Но при наличие на променливи лизингови плащания, свързани с индекс или процент, те трябва да се вземат предвид при определяне на лизинговите плащания за целия срок на лизинга и по този начин да окажат влияние върху размера на счетоводно признатия приход от наем по линейния метод за всеки отчетен период от срока на договора.
 
 
За абонатите на списанието виж още от доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор в декемврийския брой на списанието: "Счетоводни и данъчни аспекти на промяната на счетоводната политика в резултат на МСФО 16 Лизинг".