ЗСч. ЗКПО. Преоценка на инвестиция в чуждестранна валута

TITA.BG | Данъци | Счетоводство | Осигуровки | Труд

 

Всеки втори  понеделник от месеца безплатна публикация: СЧЕТОВОДСТВО

 

 ► Абонирай се и чети още коментари на тема счетоводство:

 

По въпроса за обезценката на материални запаси в контекста на Тълкувателно решение на КРМСО от м. юни 2021 г.

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗМДТ. Счетоводно отчитане и деклариране на придобита земя със стара постройка, подлежаща на разрушаване

Христо Досев, Златка Мицова

 

ЗСч. Относно промяна в категорията на предприятие

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 


Казус. Предприятие, прилагащо НСС, учредява еднолично дружество с ограничена отговорност в Турция. В счетоводството на предприятието-майка инвестицията в дъщерното дружество е заведена в турски лири (валутата, в която е деноминиран капиталът на дъщерното дружество).

 

Въпрос:

 

Признават ли се за данъчни цели счетоводните приходи и разходи от преоценка на инвестицията в дъщерното предприятие по централния курс на Българската народна банка към края на отчетния период.

 

 

Отговор: Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Актуално към 01.10.2021 г.

 

С оглед максимална прецизност на анализа на така поставения въпрос на първо място трябва да се определи избраният от предприятието-майка метод за оценка на инвестицията в дъщерното дружество.

 

Поначало са възможни два подхода за отчитане на инвестицията в индивидуалния отчет на майката (СС 27, т. 13):

 

  • като финансов актив съгласно СС - 32 Финансови инструменти или
  • по себестойностния метод съгласно СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия.

Отчитането на инвестицията като финансов актив принципно предполага оценяването ѝ по справедлива стойност.

 

В конкретния случай обаче по всяка вероятност предприятието няма да може надеждно да определи справедливата стойност на инвестицията. При тези обстоятелства по изключение е допустимо тя да продължи да се оценява по цена на придобиване (СС 32, т. 8.6).

 

До същия модел на отчитане ще доведе и избора на себестойностния метод на СС 28 (т. 5.1) - инвестицията се оценява по цена на придобиване, а предприятието отчита приход единствено за получените дивиденти от дъщерното дружество.

 

Този извод е важен, тъй като методът на последващо оценяване на инвестицията има определяща роля за счетоводното отразяване на ефекта от промените във валутния курс.

 

Вторият основен момент в анализа е дали инвестицията в дъщерното предприятие представлява:

 

  • парична позиция или
  • непарична позиция.

За целите на СС 21 - Ефекти от промените във валутните курсове паричните позиции са парични средства в наличност, както и всички останали активи и пасиви, които предстои да бъдат получени или заплатени в твърдо определени или определяеми парични размери.

 

Очевидно капиталът на дъщерното дружество не попада в обхвата в дефиницията за парична позиция.

 

Правото на собственост върху дружествените дялове в общия случай не поражда безусловно право на вземане за конкретна парична сума.

 

Предприятието не би могло да се позове на потенциалното си право на ликвидационен дял, тъй като то е в латентно състояние – възникването му се обуславя от откриване на производство по ликвидация, а размерът му не е нито определен, нито определяем, тъй като зависи от хипотетичната бъдеща стойност на нетните активи на дъщерното дружество при ликвидация.

 

Следователно инвестицията в дъщерното предприятие за счетоводни цели трябва да се третира като непарична позиция.

 

Този извод се потвърждава и от изричен текст в МСФО 9 Финансови инструменти. Става въпрос за едно едва забележимо пояснение, направено във връзка с правилата за последваща оценка на финансовите активи, според което инвестициите в капиталови инструменти не са парични позиции (пар. Б5.7.3).

 

Счетоводното третиране на валутната преоценка на непаричните позиции е следното (СС 21, т. 3.4.):

 

  • непаричните позиции, които се отчитат по историческа цена, изразена в чуждестранна валута, се оценяват, като се използва валутният курс към датата на сделката;
  • непаричните позиции, които се отчитат по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се оценяват, като се използва валутният курс към датата, към която е определена справедливата стойност.

На база на това правило и въз основа на направения вече извод за последващо оценяване на инвестицията в дъщерното дружество по цена на придобиване се достига до заключението, че заведената в турски лири инвестиция не подлежи на валутна преоценка.

 

Инвестицията първоначално и последващо се оценява единствено по валутния курс към датата на учредяване на дъщерното дружество.

 

Ако в предходен отчетен период инвестицията е била преоценена по заключителния курс към 31.12, предприятието е направило счетоводна грешка, която трябва да бъде коригирана по реда на СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

 

В тази хипотеза предприятието не би могло да се възползва от благоприятния режим за данъчно признаване на валутните преоценки, тъй като той е приложим единствено към счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на парични позиции в чуждестранна валута (чл. 34, ал. 2 ЗКПО).

 

Приложение не би могла да намери и общата разпоредба на ЗКПО, регламентираща данъчното третиране на преоценките на активи и пасиви, според която приходите и разходите от последващи оценки формират данъчна временна разлика (чл. 34, ал. 1 от ЗКПО).

 

Причината е, че нормата се отнася за последващите оценки на активи и пасиви, които са отчетени в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, а не в противоречие с тях.

 

Единствената оставаща възможност е да се приложи редът за коригиране на счетоводни грешки по реда на глава дванадесета от ЗКПО.