ТЗ. Право на дивидент след продажба на дялове

ТЗ. Въпрос: Налице ли е право на дивиденти при разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г. и 2010 г. за съдружник прехвърлил през януари 2011 г. дружествените си дялове на един от съдружниците в дружеството?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
 
 
 Актуално към 01. 06. 2011 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.

 
С прехвърлянето  на дружествените дялове съдружникът е прекратил  членствените се правоотношения с търговското дружество, които му дават право да упражнява както  имуществените така и неимуществените права и задължения.
 
Най - важните имуществени права са правото на част от печалбата и правото на ликвидационен дял. Правото на съдружника да получи дял от печалбата на  дружеството означаваме като право на дивидент.
 
Правото на дивидент е имуществено право свързано с притежаваните от съдружника дружествени дялове в капитала на дружеството.
 
Прехвърлянето на дружествените дялове води до прекратяване  на членството на съдружника в дружеството и  правото за  получаване на дивиденти от дружеството отпада  по отношение на печалбата реализирана след прехвърляне на дяловете.
 
Какво е правото за получаване на дивидент за времето, в което лицето е било съдружник в дружеството?  
 
1. Ако дружеството е приело годишния отчет и баланса и е разпределило печалбата   за 2009 г. и за 2010 г., но не е изплатило  дивидентите до момента на прехвърляне на дяловете, то е категорично ясно, че правото да получи дивидент за 2009 г. и 2010 г. е на съдружника прехвърлил  дяловете си през 2011 г , а не на приобретателя на дружествените дялове.
 
 
2. Ако няма  решение на общото събрание за приемане на годишния отчет и баланс и  разпределяне на печалбата до момента на прехвърляне на дяловете, то в този случай е възможно да се появят спорове относно това на кого принадлежи правото на получаване на дивидент за 2009 и 2010 г.
 
  • на прехвърлителя на дружествените дялове, който е имал качеството на съдружник в годините, през които е реализирана печалбата - 2009 г. и 2010 г.; или
  • на приобретателя, който купува дружествените дялове като съвкупност от права и задължения, а  част от имуществените  права е и правото на дивидент.
Правото на получаване на дивидент е субективно имуществено право, което възниква при реализиране на сложен юридически състав:
 
   1. изтичане на  финансовата година;
   2. приемане на годишния отчет и баланса от общото събрание на дружеството и да е реализирана печалба;
   3. вземане на  решение на общото събрание на дружеството за разпределение на печалбата.
 
Възможно е общото събрание да приеме годишния отчет и баланса, но да на вземе решение за разпределяне на печалбата.
 
Съдружникът при прехвърляне на дружествените си дялове не разполага с правни възможности, с които да задължи дружеството да му бъдат изплатени дивидентите за 2009 г. и 2010 г. и едва след това да прехвърли дружествените си дялове.
 
Съдружникът обаче може в договора по чл. 129 от ТЗ да уговори изрично, че   прехвърля дружествените си дялове, без правото на дивиденти за 2009 и 2010 г. В този случай ще бъде ясно и за приобретателя какво купува и за дружеството на кого да изплати дивидентите при вземане на решение за разпределяне на печалбата. Разбира се възможни са и в този случай спорове, но вписването на тази клауза в договора по чл. 129 от ТЗ е една защита за интересите на договарящите страни.
 
Моето мнение е, че ако не е изрично уговорено противното правото на получаване на дивиденти като субективно имуществено право принадлежи  на съдружника към 2009 и 2010 г., а не на съдружника придобил дружествените дялове през 2011 г., но съществуват и други мнения,  които не са лишени от аргументи.
 
Практиката към момента по тези въпроси не е богата, може би защото обичайно прехвърлянето на дружествени дялове се извършва между близки и въпросите относно  правото на дивиденти не предизвикват остри спорове.  Но може би е желателно съдружникът  в договора по чл. 129 от ТЗ да уговори изрично, как  прехвърля дружествените си дялове - без или с право на дивиденти за  минали периоди.