ТЗ. Отговорност на управител на търговско дружество, изпаднало в неплатежоспособност, непоискал откриване на производство по несъстоятелност

ТЗ. Въпрос. Носи ли отговорност управителя на дружество, изпаднало в неплатежоспособност, ако не поиска откриване на производство по несъстоятелност?
 
 
Отговор: Александра Атанасово, адвокат
 
 
Актуално към 01. 10. 2012 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
Производството по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен.
 
Легално определение на неплатежоспособността е дадено в чл. 608, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) - неплатежоспособен е търговецът, който не е в състояние да изпълни:
  • изискуемо парично задължение по търговска сделка или
  •  публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или
  • задължение по частно държавно вземане.

 

Неплатежоспособността се предполага когато длъжникът е спрял плащанията.
 
Неплатежоспособност може да има и когато длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.
 
Повечето търговски дружества, струва ми се, от години са в състояние на частични плащания към кредитори , но едва ли управителите на тези дружества имат опасения, че може да бъде ангажирана тяхната отговорност за това, че не са поискали откриване на производство по несъстоятелност.
 
Съгласно чл. 626, ал. 1 от ТЗ длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадължен е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност. Длъжници по търговски сделки и към НАП са търговските дружества, т.е юридическите лица, а не органите на управление. Това не изключва отговорността на органите по управление, ако не са изпълнили задължението си по чл. 626, ал. 2 във вр. с ал. 1 от ТЗ.
 
Молбата за откриване на производство по несъстоятелност се подава от орган на управление или представител, съответно ликвидатор на търговско дружество или неограничено отговорен съдружник (чл. 626, ал. 2 от ТЗ).
 
Отговорността на управителите на търговско дружество, изпаднало в неплатежоспособност, които не са подали молба по чл. 626, ал. 1 от ТЗ в 30-дневен срок за откриване на производство по несъстоятелност е:
  • имуществена и
  • наказателна.
 
Имуществената отговорност на управителите е предвидена по чл. 627 от ТЗ. При неизпълнение на задължението за заявяване лицата по чл. 626, ал. 2 от ТЗ отговарят солидарно пред кредиторите за вредите, причинени от забавата.
 
Виж определение № 1405 от 23. 09. 2010 г. по ч.гр.д.1269/10г. на Апелативен съд - София, от което е видно, че претенции на основание чл. 627 от ТЗ се предявяват към управителите на търговски дружества. Друг е въпросът дали те ще бъдат успешно защитени.
 
Наказателната отговорност на управителите е предвидена по чл. 227б от Наказателния кодекс (НК). Съгласно чл. 227б, ал. 2 от НК лицата, които управляват и представляват търговското дружество или кооперация се наказват с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева, ако в 30-дневен срок от спиране на плащанията не са поискали от съда да открие производство по несъстоятелност.
 
Виж решение от 10.05.12г. по т.д.2358/11г. на СГС , в което подробно са разгледани доказателствата и е направен много детайлен анализ на финансовото състояние на дружеството. Направен е изводът, че дружеството е изпаднало в неплатежоспособност много по-рано от твърдяната дата в молбата за откриване на производство по несъстоятелност и съдът е постановил след влизане в сила на решението да се изготви писмо до Софийска районна прокуратура за евентуално образуване на производство от общ характер.