ЗМИП. Деклариране на действителни собственици в АД

ЗМИП. Въпрос. АД е с акционери 8 физически лица и едно българско юридическо лице, като нито едно от тях няма повече от 25% акции. АД се представлява от двама изпълнителни директори – физически лица.
 
Кой трябва да се декларира като краен собственик във връзка с изискването за деклариране до 31 май по Закона за мерките срещу изпирането на пари?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
 
Актуално към 26.05.2019 г.
 
Понятието „действителен собственик“ е пояснено в § 2 от Допълнтелните разпоредби на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).
 
В пет алинеи на разпоредбата са изяснени различни критерии, въз основа на които се приема кое е лицето действителен собственик:
 
-   притежанието от едно физическо лице на най малко 25 на сто от юридическото лице е индикация за пряко притежание, а
-   притежанието на най-малко на 25 на сто от юридическото лице от едно друго юридическо лице, което е под контрола на едно и също юридическо лице е индикация за косвено притежаване.
 
  • в § 2, ал. 3 е изяснено, че лицата, които упражняват пряк или непряк контрол могат да бъдат приети за действителни собственици.
  • в § 2, ал. 5 е посочено, че когато са изчерпани възможностите по закон и не може да се определи действителният собственик, то в този случай за такъв се счита физическото лице, което упражнява длъжността на висш ръководен служител.
(Това могат да бъдат:
 
-   управителите,
-   членовете на съвета на директорите,
-   изпълнителния директор в едно АД.)
 
Във Вашия случай не може да се определи по критерия заложен в ал. 1 кое е лицето действителен собственик, тъй като никой не притежава 25 на сто от акциите в дружеството. Вероятно няма да можете да определите действителният собственик и по втория критерий - упражняване решаващо влияние върху дружеството (контрол).
 
Бих искала все пак тук да споделя някои мисли относно това как според мен да се определи действителния собственик.
 
Ако в българското юридическото лице – акционер (БЮЛ) един от съдружниците с мажоритарно участие е лице, което като физическо лице е акционер в същото АД, то аз на Ваше място бих събрала акциите на БЮЛ и акциите на физическото лице. Ако сборът от акциите на физическото лице и БЮЛ, в което участва това физическо лице, са 25 % бих помислила дали това не е действителният собственик.
 
За да определите кое е лицето действителен собственик, според мен, е необходимо да изчетете устава в частта на компетентността на Общото събрание, защото от тази част на устава ще може да се направи категоричен извод кои акционери (с какво участие в капитала) оказват влияние върху решенията на Общото събрание на акционерите.
 
Законодателят е посочил, че ако не може да се установи действителният собственик, то за такъв се приема висшият ръководен служител, т.е. изпълнителните директори на АД -то.
 
Ако имате трудности относно определяне на действителния собственик, то посочете въз основа на законовата презумпция изпълнителните директори.
 
По мое мнение преди да подадете декларацията в Търговския регистър е добре да запознаете с нейното съдържание и акционерите, за да си спестите недоразумения.
 
Понятиетодействителен собственик“ е въведено от законодателя с цел да се ангажира отговорността на лицето, посочено като действителен собственик, ако търговското дружество участва в схеми по изпиране на пари.
 
Разбира се, за да се направи изводът, че конкретно физическото лице посочено като „действителен собственик“ носи наказателна отговорност за дейността на юридическото лице, ще се преценят и други обективни и субективни обстоятелства, а не да се вземе предвид само декларацията.
 
Тази декларация, обаче, ще бъде едно от основните звена, от където биха тръгнали действията на съответните органи.
 
Ето защо считам, че трябва внимателно да се подхожда при подаването й.
 
Недоразумения с акционерите могат да произтекат и ако се приеме съвсем буквално изразът „действителен собственик“ и това е още една причина в два три реда да се поясни на акционерите смисъла и необходимостта от подаването на декларацията за действителния собственик.
 

 
За абонатите на списанието виж още:
 
 
Очаквайте в юнския брой на списанието обзор на промените в ЗМИП, които би следвало да бъдат обнародвани в брой 42 на Държавен вестник  на 28 май.