ЗТРРЮЛНЦ. Обявяване на ГФО в ТР след повече от 7 дни след приемането му

ЗТРРЮЛНЦ. Въпрос. Предстои да подам в търговския регистър ГФО за 2018 г., който е приет от общото събрание на търговското дружество още през м. март 2019 г. Известно ми е, че актовете подлежащи на вписване или на обявяване следва да бъдат подадени за вписване респективно за обявяване в търговския регистър в 7-дневен срок от приемането на съответния акт.
 
Ще наложат ли от Агенцията по вписванията – Търговски регистър санкция за неспазен срок при подаване на ГФО?
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
 
Актуално към 07.06.2019 г.
 
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) всеки търговец и всяко ЮЛНЦ са длъжни да поискат да бъдат вписани в ТРРЮЛНЦ, съответно да бъдат обявени актове, като заявят подлежащите на вписване обстоятелства и представят подлежащите на обявяване актове.
 
В чл. 6, ал. 2 е посочен седемдневен срок, в който трябва да бъде:
 
  • заявено вписването на обстоятелството или
  • обявяването на акта.
За обявяването на годишните финансови отчети (ГФО) в чл. 6, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ е уредено изключение от срока по чл. 6, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ.
 
ГФО, се обявяват в сроковете, посочени в Закона за счетоводството (ЗСч), а именно до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят ГФО.
 
Съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ актовете по чл. 38, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от ЗСч се заявяват и представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ по реда и в сроковете, предвидени в ЗСч.
 
Ако подадете ГФО на търговското дружество в срок до 30 юни, няма да бъдете в нарушение и съответно санкция за неспазен срок няма да Ви наложат.
 
Изрично в чл. 6, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ е направена препратка към чл. 38, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от ЗСч, който посочва именно срокът 30 юни за обявяване на ГФО.
 
Разбира се не всички ГФО се обявяват в търговския регистър, което изрично е посочено в чл. 38, ал. 1 от ЗСч.
 

По повод обяваване на ГФО вижте още: