КСО. Относно попълване на Таблица 1 и 2 от пенсионер – ЕТ при наличие на прокурист

КСО. Въпрос: Пенсионер (с месечна пенсия 600 лв.) като едноличен търговец има назначен прокурист (вписан в Търговския регистър). През времето на 2015 г. за дейността в предприятието упражнявана от Прокуриста едноличният търговец не е задължен и той не се осигурява. Прокуристът от 07. 08. 2015 г. е освободен (с вписване ва Търговския регистър).
 
Пенсионерът - едноличен търговец подава „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице” и от 07. 08. 2015 г. декларира, че ще упражнява дейността като пенсионер - самоосигуряващо се лице и внася само здравно осигурителна вноска (33,60 лв.) месечно върху 420 лв. осигурителен доход. Предприятието на едноличния търговец е упражнявало дейност през цялата 2015 г. Реализира годишен доход от стопанска дейност в размер на 12000 лв. общо (по времето на прокуриста и времето на самостоятелно упражняващ дейността пенсионер-едноличен търговец).
 
През 2015 г. пенсионерът работи 12 месеца по трудов договор в друго предприятие с месечен осигурителен доход - 720 лв.
 
В края на годината едноличният търговец трябва да определи окончателния размер на осигурителния доход и за тази цел да попълни Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2015 г . (Таблица 1 и Таблица 2).
 
Въпросите са:
  1. Какъв ще бъде размерът на осигурителния доход за упражняваната дейност, който трябва да посочи данъчно задълженото лице /и като едноличен търговец – пенсионер/и как ще бъдат разположени горепосочените данни в Таблица 1 и Таблица 2 на Справка за окончателния размер на осигурителния доход по месеци в колони 3, колони 4?
  2. В колони 5.1 каква сума трябва да бъде посочена?
-        12000 лв. - разделен на 5 месеца (от 07. 08. 2015 г. до 31. 12. 2015 г. ) - справедливо ли е това? или
-        12000 лв. - разделен на 12 месеца (от 01. 01. 2015 г. до 31. 12. 2015 г.), но за първите 7 месеца той не се е самоосигурявал и не е бил длъжен, а в колона 7 ще трябва да го съберем математически съгласно указанията? или
-        само 5000 лв. – (12000:12 х 5 м.) от 07. 08. 2015 г. до 31.12.2015 г. ) - но тогава няма да има равенство с декларирания годишен доход от стопанска дейност като ЕТ от Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3, както е в указанието за попълване на таблица.
 
Не можах да намеря коментари и тълкувания за подобни случаи от практиката.
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
 
 
Актуално към 02. 05. 2016 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации

 
Предвид изложената фактическа обстановка, в конкретния случай самоосигуряващото се лице не определя окончателен размер на осигурителния доход и годишен осигурителен доход, върху който се дължат вноски за социално осигуряване.
 
Иначе казано лицето не попълва и не подава Таблица 1 от Справката за окончателния размер на осигурителния доходкоято е приложение към годиш­на­та да­нъч­на дек­ла­ра­ция по чл. 50 от ЗДДФЛ.
 
Попълването на Таб­ли­ца 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доходза оп­ре­де­ля­не на окон­ча­тел­ния раз­мер на осигурителния до­ход, вър­ху кой­то се дъл­жат здрав­но­о­си­гу­ри­тел­ни внос­ки се извършва по следния начин:
  • в колона 3 от таблицата за периода от август до декември, включително се вписва сумарно осигурителния доход за дейността по трудово правоотношение (720 лв.) и размера на пенсията (600 лв.) или общо 1320 лв. помесечно;
  • в колона 4 от таблицата за месеците от август до декември, включително се посочва осигурителния доход, върху който самоосигуряващото се лице дължи авансово осигурителни вноски за периода;
  • колона 5.1. от таблицата – целия размер на дохода от дейността на предприятието на едноличния търговец (12 000 лв.) се отнася за периода, за който самоосигуряващото се лице извършва годишно изравняване, т.е. за месеците от август до декември, включително. При упражнявана трудова дейност за непълни месеци (в конкретния случай месец август), частта от облагаемия доход, която се отнася за всеки месец се определя пропорционално на отработените дни през календарната година от самоосигуряващото се лице. 
Отработените от самоосигуряващото се лице дни са по месеци, както следва:
 
-        17 дни през месец август (тай като започва от 07 август),
-        21 дни през месец септември,
-        22 дни през месец октомври,
-        21 дни през месец ноември и
-        21 дни през месец декември или
 
това са общо 102 дни.
 
В колона 5.1. помесечно се попълва следното:
 
-        месец август – 2000 лв. (12 000 лв./102*17);
-        месец септември – 2470,59 лв. (12 000 лв./102*21);
-        месец октомври – 2588,24 лв. (12 000 лв./102*21);
-        месец ноември – 2470,59 лв. (12 000 лв./102*21);
-        месец септември – 2470,59 лв. (12 000 лв./102*21);
 
Освен това при определяне на годишния осигурителен доход, в конкретния случай следва да се има предвид и максималния месечен размер на осигурителни доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски (2600 лв. за 2015 г.).
 
Виж още относно въпроси, свързани с годишно изравняване на осигурителния доход за 2015 г. материала на Димитър Бойчев от мартенския брой на списание „Данъци.ТИТА“ Годишно изравняване на осигурителния доход за 2015 г. на самоосигуряващите се лица.

Назад