Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. от началото на 2018 г.

Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. от началото на 2018 г.
 

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
Актуално към 19. 01. 2018 г.
 
Извършени са ежегодните промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на Министъра на финансите (Наредба № Н-8 от 2005 г.).
 
Това е направено с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г., която е обнародвана в Държавен вестник, брой 7 от 19 януари 2018 г.
 
Въпросните промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. са в сила от 01. 01. 2018 г., тъй като от тази дата влиза в сила и самата Наредба за изменение и допълнение.
 
 
1. Първото изменение е в т. 2 към ал. 2 на чл. 3 от Наредба № Н-8 от 2005 г., която поначало се отнася до подаване от училищата на декларация образец № 3 за учащите. Промяната се състои в заменяне на думите „над 18-годишна“ от тази разпоредба с думите „от 18 до 22-годишна“.
 
По този начин текстът от наредбата се привежда в съответствие с промяна в чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), която е в сила още от началото на 2016 г. и чрез която здравното осигуряване за сметка на държавния бюджет по отношение на учащите беше ограничено до навършване на 22-годишна възраст.
 
Въпросното изменение в чл. 3, ал. 2, т. 2 от наредбата прецизира кръга на учащите, за които се подава декларация образец № 3 от училищата и то съобразено с предвиденото в ЗЗО възрастово ограничение относно здравното осигуряване на тези лица за сметка на държавния бюджет.
 
 
2. Следващото изменение се отнася до ал. 13 на чл. 3 от Наредба № Н-8 от 2005 г., която по принцип урежда заличаване от Националния осигурителен институт (НОИ) на данни, подадени с декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), когато не е изпълнено в срок влязло в сила задължително предписание, дадено от контролните органи на института.
 
Същността на промяната е заменяне на:
 
По този начин се разширява кръга на лицата, за които НОИ разполага с правомощия да заличава данни, подадени с декларация образец № 1 при наличие на предвидените в чл. 3, ал. 13 от наредбата предпоставки (неизпълнено в срок влязло в сила задължително предписание от контролните органи на института).
 
В резултат от изменението към досегашните лица от разпордбата се добавят още:
 
  • лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО - това са съпрузите на самоосигуряващите се лица по ал. 3, т. 1 и 4 от КСО, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност;
 
3. Създадена е възможност заявлението по чл. 2а от наредбата да се подава освен на хартиен носител и по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя (чл. 3a).
 
С него лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 9 от КСО и/или по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО могат да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски погасяват.
 
Подава се в териториалната дирекция на НАП преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията.
 
 
4. Удължен е с 1 месец срокът, в който може да се коригира подадената от осигурител декларация образец № 6 по Наредба № Н-8 от 2005 г. за дължимите осигурителни вноски върху възнагражденията на лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 10 от КСО. Промяната е извършена чрез заменяне в чл. 6а, ал. 9 от наредбата на думите „до края на месеца, следващ месеца“ с думите „до края на втория месец, считано след месеца“.
 
След въпросния двумесечен срок декларацията се коригира с разрешение от Националната агенция за приходите.
 
В мотивите към проекта на Наредбата за изменение и допълнение, тази промяна съвсем накратко е обоснована “с цел облекчаване на осигурителите”. Друг е въпросът доколко сравнително честите промени в сроковете по наредбата могат, сами по себе си, да се разглеждат като някакво облекчение.
 
 
5. При подаване на декларация образец № 1 по Наредба № Н-8 от 2005 г. вече не съществува код за вид осигурен 98 - за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания.
 
Код 98 е заличен или заменен както в т. 12. Вид осигурен, така и при останалите точки, в които фигурираше към Указанията за попълване на декларация образец № 1 (в т. 3 на забележките към т. 16. Дни в осигуряване - общо, в т. 31. Начислен месечен облагаем доход и др.).
 
Данни по този начин (с код за вид осигурен 98) досега бяха подавани от НОИ.
 
 
6. Създаден е нов код за вид осигурен при подаване на декларация образец № 1 по Наредба № Н-8 от 2005 г.
 
Това е код за вид осигурен: 
 
- 99 - за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава-членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.
 
Отнася се за осигурени по българското законодателство командировани или изпратени работници/служители, чиито минимални условия на труд обаче (в т.ч. работните дни или продължителността на работното време) се съобразяват със законодателството на друга държава (примещата държава-членка, държава от ЕИП или Швейцария).
 
Визираните несъответствия в най-общия случай се дължат на несъвпадание на официалните празници или разлика в нормалната продължителност на законоустановеното работно време в България, съпоставено с приемащата държава.
 
Според мотивите към проекта “изменението е свързано с коректното зачитане на осигурителен стаж и при необходимост точно определяне на дните с обезщетение от държавното обществено осигуряване”.
 
Данните за дните и часовете от декларация образец № 1 за лицата с новия код за вид осигурен (99) се попълват според договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.
 
Това се отнася за попълването на точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 от декларация образец № 1 за лицата с новия код за вид осигурен (99) и изрично е разяснено с нова забалежка към указанията, създадена неопсредствено след т. 16.8.
В декларация образец № 1 за лицата с новия код за вид осигурен (99), разбира се, ще се попълват точки:
 
  • 12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения;
  • 12.2. Код икономическа дейност за осигурения и
  • 12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя.
 
Попълването на тези точки изрично е определено чрез добавяне на новия код за вид осигурен (99) в т. 1 на забележите към т. 12.3. от указанията към декларация образец № 1.
 
Описанието в наименованието на новия код за вид осигурен 99 предполага неговото използване само когато за месеца са налице горепосочените несъответствия (работни дни или продължителност на работното време в България спрямо тези в приемащата държава).
 
 
7. Към лицата, за които се попълва код 2 в т. 15.1. Код за прекратяване на осигуряването от декларация образец № 1, са включени тези:
 
  • по чл. 331 от Кодекса на труда (прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение) и 
  • по чл. 107а от Закона за държавния служител (прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение).
Тази промяна в указанията за попълване на декларация образец № 1 е обусловена от изменение в чл. 54б, ал. 3 от КСО, въз основа на което въпросните лица получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца (отнася се за обещетения за безработица, отпускани след 01.01.2018 г.).
 
 
8. В указанията за попълване на декларация образец № 1 е прецизиран текстът на т. 21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски. В резултат от това изрично е определено, че в т. 21 се включва и доходът по чл. 6, ал. 12 от КСО (средствата за социални разходи, върху които се внасят осигурителни вноски).
 
Промяната е по-скоро поясняваща, тъй като доходът по чл. 6, ал. 12 от КСО се попълва в т. 21 от декларация образец № 1 още от начaлото на 2017 г.
 
 
9. Заличено е първо изречение от забележките към точка 34. Нетно възнаграждение в Указанията за попълване на декларация образец № 1. Заличеното изречение гласеше следното: “Точка 34 се попълва и в случаите, в които т. 21 не е попълнена, но е попълнена т. 31” (точка 21. касае осигурителния доход, а точка 31. Начислен месечен облагаем доход).
 
В резултат от промяната точка 34. Нетно възнаграждение не би следвало да се попълва,когато декларация образец 1 не съдържа данни за осигурителния доход на лицето (в точка 21). 

 Абонирайте се за цялата 2018 г. и получете:
  • 12 електронни броя за 2018 година.
  • Електронен архив с търсачка за периода 2010 – 2017 г.
  • 5 видео семинара за промените в законодателството и годишното приключване

Назад