Дискусионно: КСО. Въпрос. Попълване на Таблица 1 и 2 при самоосигуряващо се лице, придобило право на пенсия през 2018 г.

КСО. Въпрос. Самоосигуряващо се лице до 01.03.2018 г. се осигурява за всички осигурителни случаи:  23,3% - ДОО и 8% - ЗО. От 01.03.2018 г. лицето е пенсионер и внася само 8% ЗО до края на годината. Лицето осъществява дейност през цялата година и има доход 5610 лв. (11 месеца по 510 лв. - удържани вноски по реда на КСО и ЗЗО - 686.46 лв.). Сумата за м. 12 от 510 лв. не е изплатена.
 
Как трябва да се попълни Таблица 1 и Таблица 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване, с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД
 
Актуално към 23. 04. 2019 г.
 
Самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО) са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт (във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване). По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (във фонд “Общо заболяване и майчинство” на Държавното обществено осигуряване).
 
Гореизложеното не се отнася в пълна степен за пенсионерите, тъй като КСО дава възможност на тези от тях, на които е отпусната пенсия, да избират дали да се осигуряват социално. Основание за това е разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО.
 
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (основание чл. 6, ал. 9 от КСО).
 
В конкретния случай лицето има качеството на пенсионер от началото на месец март 2018 г. до края на същата година и за въпросния период (от март 2018 г. до декември 2018 г., включително) изглежда не е избрало да се осигурява социално за упражняваната трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
 
Предвид това, по мое мнение, за месеците от март 2018 г. до декември 2018 г., включително лицето не би следвало да определя окончателен размер на социално осигурителния доход, респективно за въпросните месеци не се попълват данни в съответстващите им редове от колоните на Таблица 1 за годишното изравняване.
 
Това е така, защото за въпросните месеци (март 2018 г. до декември 2018 г., включително) лицето изобщо не би следвало да подлежи на социално осигуряване като самоосигуряващо се, ако не е направило избор по чл. 4, ал. 6 от КСО.
 
В колона 4 на Таблица 1 се попълва осигурителния доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски от самоосигуряващото се лице, съответстващ на данните за този доход, подадени от самоосигуряващото се лице с декларация образец № 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
 
Редовете на колона 4, отнасящи се месеците от март 2018 г. до декември 2018 г., включително не би следвало да се попълват, защото както вече беше отбелязано, лицето не би следвало да прави авансови социални вноски, а и да извършва годишно изравняване на социално осигурителния доход за тези месеци.
 
На ред 13 в колона 5 от Таблица 1, предвид указанията за попълване на въпросната таблица, по мое мнение би следвало да се впише общата сума на облагаемият доход от дейността като самоосигуряващо се лице.
 
Тъй като е реализирана от трудова дейност през цялата 2018 г., но лицето подлежи на социално осигуряване само за месеците януари и февруари 2018 г., считам че тази обща сума би следвало да се раздели на 12 (всички месеци от 2018 г., през които лицето е работило като самоосигуряващо се и за които се отнася този облагаем доход), а получената в резултат от деленето сума би следвало да отнесе само на двата реда, съответстващи на месеците, за който в случая лицето извършва годишно изравняване на социално осигурителния доход (т.е. да се отнесе на ред 1 и 2 от колона 5 - за месец януари и февруари 2018 г).
 
Редовете на колона 5 от Таблица 1, отнасящи се месеците от март 2018 г. до декември 2018 г., включително също не се попълват, защото както вече беше отбелязано, лицето изобщо не би следвало да извършва годишно изравняване на социално осигурителния доход за тези месеци. 
 
Редовете от сборните колони (колона 6 и колона 7 на Таблица 1) се попълват по общите правила, но отново с уточнението, че в тях се вписват данни само за периода, за който в конкретния случай лицето извършва годишно изравняване на социално осигурителния доход (т.е. не се попълват редовете от тези две колони за месеците от март 2018 г. до декември 2018 г., включително).
 
За разлика от социалното осигуряване, здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, не е по желание, а е задължително.
 
Това е така, защото ЗЗО не предоставя на пенсионерите възможност за избор както КСО [1] и лицето би следвало да подлежи на задължително здравно осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО.
 
Годишното изравняване на здравноосигурителния доход се извършва по общия ред, предвиден за самоосигуряващите се по КСО лица и без разгледаните по-горе особености, които се отнасят само до годишното изравняване на социално осигурителния доход - предвид факта, че лицето е пенсионер и не е избрало да се осигурява социално.
 
Единствената специфика, която би било добре да се отбележи е, че за целите на здравното осигуряване пенсията участва при ограничаването до максималния месечен размер на осигурителния доход съгласно ЗБДОО за съответната година [2].
 
Поради тази причина размерът на пенсията (или сборът от пенсии, без добавките към тях) би следвало да намери отражение в Таблица 2 (колона 3) - на редовете, съответстващи на месеците, за които лицето получава въпросната пенсия (в конкретния случай на редове 3 до 12 от колона 3 на Таблица 2 - за месеците от март 2018 г. до декември 2018 г., включително).
 
 
В заключение, бих желал да насоча вниманието към един дискусионен аспект при подаването по електронен път, тъй като в системата на НАП е заложена логика, при която сборът от попълнените редове в колона 5 на Таблица 1 формира сумата на ред 13 от същата колона на въпросната таблица.
 
Този подход не отчита особеностите на конкретния, но и на всички други аналогични случаи (на самоосигуряващи се по КСО лица, които придобиват право на пенсия в определен момент от годината).
 
Предвид това считам, че такава зависимост не следва да е определяща за безпроблемния прием, тъй като според указанията за попълване на Таблица 1:
 
  • първо се попълва ред 13 от колона 5,
  • едва след което така попълнената сума се отнася по определените правила към редовете от същата колона.

Само по този начин таблицата носи вярната информация относно пълния размер на облагаемият доход от дейността като самоосигуряващо се лице, какъвто е и смисълът на годишното изравняване на осигурителния доход.

В противен случай и за да си гарантират безпроблемен прием, лицата биха били принудени един вид изкуствено да се нагодят към логиката на системата, което само по себе си е парадоксално, защото пък по този начин се налага да се отклонят от предвиденото в самите указания за попълване на таблицата.


Поради актуалността му предварително представяме отговор на въпрос, анонсиран в майския брой на списание "Данъци ТИТА", който ще бъде публикуван на 01.05.2019 г.

Назад