КСО. Декларация № 1 при 60 дни неплатен отпуск, признати за осигурителен стаж

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Поради актуалността му предварително представяме отговор на въпрос от   бр. 129 на е-сп. "Данъци ТИТА", който ще бъде публикуван на 01.06.2020 г.

 

КСО. Въпрос. Във връзка с разпоредбата на ал. 2 на § 16 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ. бр. 44 от 13.05.2020 г.) 60 дни неплатен отпуск се зачита за осигурителен стаж. В тази връзка са налице два казуса със служители на дружеството:


1. Служител до 31.03.2020 г. е използвал всичките 30 дни (02.01. - 05.03.2020 г.) неплатен отпуск и има 13 дни (06.03. - 31.03.2020 г.) извън осигуряване с подадена Декларация образец № 1. През м. април отново е в неплатен отпуск. Няма подадена Декларация образец № 1.

 

2. Служител до 20.04.2020 г. използва всичките 30 дни и 8 дни е без осигурителен стаж. Няма подадена Декларация образец № 1.

 

Въпроси:

 

  1. Как трябва да се подадат Декларации образец № 1 за месец април в горните два примера?
  2. За лицата през м. април ще се признае ли осигурителен стаж през времето на неплатен отпуск над 30 дни?
  3. За дните в неплатен отпуск без осигуряване през месец март така ли остават или се налага корекция на Декларации образец № 1?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев консултинг

 

Актуално към 23.05.2020 г.

 

Броят на дните неплатен отпуск, които през 2020 г. ще се зачитат за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е увеличен на до 60 работни дни [1].

 

Основание за това е ал. 2 на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ПЗР на ЗИД ЗЗ) обнародван в Държавен вестник, брой 44 от 13 май 2020 г. (извънреден), съгласно който:

 

През 2020 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.”.

 

По мое мнение, зачитането на осигурителния стаж не би следвало да зависи от това дали неплатеният отпуск (до 60 работни дни) е ползван преди или след появата на горепосочената разпоредба, тъй като текстът изрично визира цялата 2020 г. (“през 2020 г.”).

 

В тази връзка считам, че пълният размер на неплатения отпуск до 60 работни дни би следвало да намери отражение в т. 16.5. Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж от декларация образец № 1 [2], дори когато става въпрос да периоди преди появата на въпросната ал. 2 на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето.

 

На свой ред това означава, също така, че е възможно да се наложи да се коригират вече подавани декларации образец № 1 с оглед съответното отразяване на всички до 60 работни дни като дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж.

 

Обръщам внимание, че при необходимост от промени в декларации образец № 1 подадени в т. 12 с код за вид осигурен 28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски е възможно:

 

  • да се наложи първо тяхното заличаване, след което
  • да се подадат нови декларации със съответния код за вид осигурен (например 01) и дни в т. 16.5. Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж.

Това е така, защото кодът за вид осигурен е сред данните, които не подлежат на корекция и би следвало първо да се подаде декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова декларация с коректни данни [3].


 

Назад