Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

(основните акценти в резюме)

 

 

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев консултинг     

 

Актуално към 11.08.2020 г.

 

В Държавен вестник (ДВ), брой 71 от 11 август 2020 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 199 от 07 август 2020 г. (постановлението), с което са извършени ежегодните промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ, наредбата).

 

На първо място следва да се отбележи същественото изменение на ал. 6 в чл. 1 от наредбата (извършено е с § 1, т. 2 от постановлението).

 

В резултат от тази промяна, най-общо отпада изискването за подаване на декларация образец Окд-5 като задължителна предпоставка за запазване на социалното осигуряване на придобилите право на пенсия самоосигуряващи се по Кодекса за социално осигуряване (КСО) лица.

 

Достатъчно е да продължи подаването на данните по чл. 5, ал.  4, т. 1 от КСО, за да се приеме наличието на изрично изразено желание за осигуряване по смисъла на чл. 4, ал. 6 от кодекса.

 

Според официалните мотиви - целта е намаляване на административната тежест за придобилите право на пенсия самоосигуряващи се по КСО лица, с оглед запазване статута им на осигурени лица по смисъла на социално осигурителното законодателство и гарантиране на възможността им да ползват осигурителни права.

 

Предвид § 5 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на постановлението, въпросното изменение влиза в сила от деня на обнародването в ДВ, т.е. от 11 август 2020 г.но е уредено този нов режим да обхване и заварените случаи, тъй като за самоосигуряващите се по КСО лица:

 

  • на които е отпусната пенсия и
  • които до влизане в сила на промяната:

- не са прекъснали или прекратили трудовата си дейност и

 

- са подавали въпросните данни,

 

е предвидено да се счита, че са изразили желанието си да се осигуряват по предвидения с наредбата ред, в това число и по отношение на онези от тях, които в тази връзка имат постановен отказ за отпускане на парична престация от държавното обществено осигуряване, или задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО (основание § 4 от ПЗР на постановлението).

 

Останалите промени са свързани предимно с прецизиращи изменения и/или допълнения в разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и ал. 4, чл. 17а, ал. 1 и чл. 17б, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ.

 


Очаквайте за абонатите на списанието подробен коментар на  Димитър Бойчев в септемврийския брой на списанието.

Назад