Преглед на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение, въведени с промените в Кодекса на труда от месец юли 2015 г.

Преглед на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение, въведени с промените в Кодекса на труда от месец юли 2015 г.
 
 

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Актуално към 01. 11. 2015 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации

 
На 2 юли 2015 г. Народното събрание прие Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ), обн., ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г. С него бяха въведени две нови основания за прекратяване на трудовото правоотношение:
 
1.      Прекратяване на трудовото правоотношение от работника и служителя без предизвестие
 
 
С новата т. 12 в разпоредбата на чл. 327, ал. 1 КТ се въведе възможност за работника и служителя да прекрати трудовото си правоотношение без предизвестие, когато е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 
В разпоредбите на чл. 68чл. 69а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и § 4 и 5 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО, действащи до края на 2015 г., са уредени шест вида пенсии, при които може да бъде упражнено посоченото право.
 
С последните промени от месец юли 2015 г. в него (ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 1 януари 2016 г.) се предвиждат промени в условията за пенсиониране.
 
По-долу в изложението ще бъдат посочени:
 • условията за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, действащи до края на 2015 г. и
 • условията, които ще започнат да се прилагат от 1 януари 2016 г. и които съответно ще доведат допромяна в условията за упражняване на правото по чл. 327, ал. 1, т. 12 и чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ(вж.т. 2).
 
1.1.         Пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст – чл. 68, ал. 1 и 2 КСО
 
 
Правото на тази пенсия до 31 декември 2015 г. възниква при наличие на следните предпоставки: 
 • Жени:
-        навършени 60 години и 8 месеца възраст и
-        35 години придобит осигурителен стаж;
 • Мъже:
-   навършени 63 години и 8 месеца възраст и
-    38 години придобит осигурителен стаж.
 
С последните промени на чл. 68, ал. 1 и 2 КСО от месец юли 2015 г. се предвижда от 1 януари 2016 г.лицата да придобиват право на пенсия при наличие на следните предпоставки: 
 • Жени:
-        навършени 60 години и 10 месеца възраст и
-        35 години и 2 месеца придобит осигурителен стаж. 
 • Мъже:
-        навършени 63 години и 10 месеца възраст и
-        38 години и 2 месеца придобит осигурителен стаж
 
От 31 декември 2016 г. е предвидено възрастта за пенсиониране да се увеличава (Виж Таблица) от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
 •  Жени:
-         до 31 декември 2029 г. - с по 2 месеца за всяка календарна година, а
-         от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;
 • Мъже:
-         до 31 декември 2017 г. - с по 2 месеца за всяка календарна година, а
-         от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.
 
По този начин възрастта на мъжете и жените ще бъде изравнена на 65 години през 2037 г.
 
От 31 декември 2016 г. посоченият осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 КСО също ще започне да се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж:
 • 37 години за жените и
 • 40 години за мъжете.
 
1.2.       Пенсия за осигурителен стаж и възраст при минимум 15 години действителен осигурителен стаж – чл. 68, ал. 3 КСО.
 
 
Право на тази пенсия имат лицата, които нямат изискуемия осигурителен стаж, посочен по-горе, за придобиване на право на пълна пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО.
 
Условията за придобиване на право на тази пенсия за мъжете и жените до 31 декември 2015 г. са следните:
 • 65 години и 8 месеца възраст;
 • 15 години действителен осигурителен стаж. Стажът следва да е действителен, т.е. лицето следва:
-        реално да е извършвало трудова дейност и
 
-        да е било осигурено, а не да е така нареченият „приравнен“ период от време, който се зачита за осигурителен стаж без да се внасят осигурителни вноски или за който се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя или държавния бюджет без лицето реално да е извършвало трудова дейност (вж. чл. 9, ал. 2, 3 и 7 КСО), като например: времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете (чл. 9, ал. 2, т. 1 КСО); времето на незаконно недопускане или отстраняване от работа (чл. 9, ал. 3, т. 1КСО); периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба и времето, през което неработеща майка е гледала дете до 3-годишна възраст (чл. 9, ал. 7 КСО) и други.
 
С последните промени на чл. 68, ал. 3 КСО от месец юли 2015 г. се предвижда от 1 януари 2016 г. лицата да придобиват право на тази пенсия при наличие на следните предпоставки:
 • 65 години и 10 месеца възраст;
 • 15 години действителен осигурителен стаж.
 
От 31 декември 2016 г. възрастта за придобиване на право на пенсия по чл. 68, ал. 3 КСО ще започне да се увеличава (Виж Таблица) от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст.
 
 
1.3.       Ранна пенсия за работниците и служителите, работещи при условията на първа и втора категория труд (т. нар. “категорийни работници“)
 
 
На практика с промените в Кодекса за социално осигуряване, от 1 януари 2016 г. за тези категории работници и служители ще се въведат два алтернативни режима на изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране – от фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) и от професионален пенсионен фонд - ППФ (от частни пенсионноосигурителни дружества).
 
 Първо, ранна пенсия от фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване
 
До 31 декември 2015 г. (включително) правото на ранна пенсия за работниците и служителите, работещи при условията на първа и втора категория труд се урежда в § 4, ал. 1 ПЗР на КСО, а от 1 януари 2016 г. то ще се урежда в създадената с последните промени от месец юли 2015 г. в КСО постояннодействаща разпоредба на чл. 69б.
 
До 31 декември 2015 г. (включително) лицата, които са работили при условията на първа категория трудпридобиват право на ранна пенсия при:
 • 10 години работа при условията на първа категория труд;
 • навършване на възраст:
-         47 години и 8 месеца за жените и 
-         52 години и 8 месеца за мъжете;
 • сбор от осигурителен стаж и възраст:
-         94 за жените и 
-         100 за мъжете.
 
До 31 декември 2015 г. (включително) лицата, които са работили при условията на втора категория трудпридобиват право на пенсия при:
 • 15 години работа при условията на втора категория труд;
 • навършване на възраст:
-         52 години и 8 месеца за жените и 
-         57 години и 8 месеца за мъжете;
 • сбор от осигурителен стаж и възраст
-         94 за жените и
-         100 за мъжете.
 
С разпоредбата на чл. 69б, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 КСО се предвижда от 31 декември 2015 г.възрастта за работниците и служителите, работещи при условията на първа и втора категория труд, да се увеличава (Виж Таблица) от първия ден на всяка следваща календарна година:
 • с по 2 месеца за мъжете и
 • с по 4 месеца за жените
до достигане на 55-годишна възраст за първа категория труд и 60-годишна за втора.
 
От 1 януари 2016 г. лицата, които са работили при условията на първа категория труд, придобиват право на ранна пенсия при следните предпоставки:
 • не са придобили право на пенсия по чл. 168 КСО (пенсия от ППФ);
 • са променили осигуряването си по чл. 4в КСО (прехвърлили са натрупаните си средства от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО);
 • имат 10 години работа при условията на първа категория труд;
 • са навършили възраст :
-      48 години за жените и
-      52 години и 10 месеца за мъжете;
 • имат сбор от осигурителен стаж и възраст:
-      94 за жените и
-      100 за мъжете.
 
От 1 януари 2016 г. лицата, които са работили при условията на втора категория труд, придобиват право на ранна пенсия при следните предпоставки:
 • не са придобили право на пенсия по чл. 168 КСО (пенсия от ППФ);
 • са променили осигуряването си по чл. 4в КСО (прехвърлили са натрупаните си средства от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО);
 • имат 15 години работа при условията на втора категория труд;
 • са навършили възраст:
-       53 години за жените и
-      57 години и 10 месеца за мъжете;
 •  имат сбор от осигурителен стаж и възраст:
-       94 за жените и
-      100 за мъжете.
 
Второ, ранна пенсия от професионален пенсионен фонд
 
От 1 януари 2016 г. започва изплащането на професионални пенсии за ранно пенсиониране от професионални пенсионни фондове за работниците и служителите, които работят при условията на първа категория труд. До края на 2015 г. (включително) по силата на § 4, ал. 6 и 7 ПЗР на КСО тези пенсии се изплащат от държавното обществено осигуряване (от Националния осигурителен институт - НОИ).
 
От 1 януари 2016 г. в зависимост от това дали лицата са избрали да се осигуряват допълнително задължително пенсионно само във фонд „Пенсии“ на ДОО или във фонд „Пенсии“ на ДОО и в ППФ към частно пенсионноосигурително дружество, тези пенсии ще се изплащат от НОИ или от частно пенсионноосигурително дружество.
 
От 1 януари 2016 г. работниците и служителите, работещи приусловията на първа категория труд ще придобиват правона ранна пенсия от ППФ при следните условия:
 • не са променили осигуряването си по чл. 4в КСО от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО;
 • придобит не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд;
 • навършена възраст 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО, т.е. лицата трябва да са на възраст 10 години по-ниска от възрастта, на която те лично придобиват право на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст, предвид годината на раждане и предвиденото повишаване на възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал.1 КСО, а не на възраст по-ниска от възрастта за пенсиониране за съответната календарна година. 
От 1 януари 2016 г. работниците и служителите, работещи приусловията на втора категория труд ще придобиват правона ранна пенсия от ППФ при следните условия:
 • не са променили осигуряването си по чл. 4в КСО от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО;
 • придобит не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд; и
 • навършена възраст 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО, т.е. и тук лицата трябва да са на възраст 5 години по-ниска от възрастта, на която те лично придобиват право на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст предвид годината на раждане и предвиденото повишаване на възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал.1 КСО, а не по-ниска от възрастта за пенсиониране за съответната календарна година.
 
При преценяване на правото на ранна пенсия от ППФ осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане (чл. 168, ал. 2 КСО).
 
 
1.4.       Ранна пенсия за лицата, работещи под земята (§ 4, ал. 2 и 3 ПЗР на КСО и чл. 69б във връзка чл. 104, ал. 3 КСО)
 
 
До 31 декември 2015 г. (включително) правото на ранна пенсия за работниците и служителите, работещи под земята (т.нар. „миньори“) се урежда в § 4, ал. 2 и 3 ПЗР на КСО, а от 1 януари 2016 г. то ще се урежда всъздадените с последните промени от месец юли 2015 г. в КСО постоянно действащи разпоредби на чл.69б, ал. 3 и 4.
 
Тук са предвидени две подгрупи лица:
 
Първо, лица, работещи под земята 

Съгласно разпоредбата на § 4, ал. 2 ПЗР на КСО до 31 декември 2015 г. (включително) лицата, работещи под земята, придобиват право на ранна пенсия при:
 • 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 КСО (инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство);
 • навършване на:
-         47-годишна възраст за жените и
-        52-годишна възраст за мъжете;
 • сбор от възрастта и осигурителния стаж 90.
 
Разпоредбата на чл. 69б, ал. 3 КСО предвижда от 31 декември 2015 г. възрастта за пенсиониране на тези лица да се увеличава (Виж Таблица) от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст за мъжете и за жените.
 
Така, съгласно разпоредбата на чл. 69б, ал. 3 КСО, от 1 януари 2016 г. лицата, работещи под земята, придобиват право на ранна пенсия при:
 • 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 КСО;
 • навършване на:
-         47 години и 2 месеца възраст за жените и
-         52 години и 2 месеца възраст за мъжете; и
 • сбор от възрастта и осигурителния стаж 90.

Второ, лица, работещи под земята, чиито трудови правоотношения са прекратени на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда (закриване на предприятието или на част от него и съкращаване на щата)
 
Съгласно разпоредбата на § 4, ал. 3 ПЗР на КСО до 31 декември 2015 г. (включително) ако трудовият договор на тези лица бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, те могат да се пенсионират при наличие на следните предпоставки:
 • навършване на 45-годишна възраст;
 • 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 КСО;
 • сбор от осигурителен стаж и възраст 90.
 
Разпоредбата на чл. 69б, ал. 4 КСО предвижда от 31 декември 2015 г. възрастта за пенсиониране на тези лица да се увеличава (Виж Таблица) от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50-годишна възраст за мъжете и жените.
 
Така, съгласно разпоредбата на чл. 69б, ал. 3 КСО, от 1 януари 2016 г. ако трудовият договор на тези лица бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, те могат да се пенсионират при наличие на следните предпоставки:
 • навършване на 45 години и 2 месеца възраст;
 • 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 КСО; и
 • сбор от осигурителен стаж и възраст 90.
 
1.5.       Ранна пенсия за учителите от учителски пенсионен фонд
 
 
До 31 декември 2015 г. (включително) правото на ранна пенсия за учителите се урежда в § 5 ПЗР на КСО, аот 1 януари 2016 г. то ще се урежда в създадената с последните промени от месец юли 2015 г. в КСО постоянно действаща разпоредба на чл. 69в.
 
Съгласно § 5, ал. 1 ПЗР на КСО до 31 декември 2015 г. (включително) учителите придобиват право на пенсия при:
 • придобит учителски осигурителен стаж:
-        25 години и 8 месеца за жените и
-        30 години и 8 месеца за мъжете; и
 • навършване на възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО, т.е. три години по-рано от възрастта, на която те лично придобиват право на пълна пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 КСО, предвид датата на раждане и планираното увеличение на възрастта, а не три години по-рано от възрастта за пенсиониране за съответната календарна година.
Съгласно разпоредбата на чл. 69в, ал. 1 КСО от 1 януари 2016 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при:
 • учителски осигурителен стаж       
-         25 години и 8 месеца за жените и
-        30 години и 8 месеца за мъжете (за учителски стаж вж. чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж); и
 • навършване на възраст:
-        57 години и 10 месеца от жените и
-        60 години и 10 месеца от мъжете.
 
От 31 декември 2016 г. възрастта за пенсиониране на учителите се увеличава (Виж Таблица) от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
 • до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, аот 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;
 • до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.
 
1.6.       Придобиване на право на пенсия от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации
 
 
До 31 декември 2015 г. (включително) посочените лица придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при придобит 25 години осигурителен стаж на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, независимо от възрастта им.
 
От 1 януари 2016 г. балерините, балетистите и танцьорите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при следните условия:
 • осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации; и
 • навършване на възраст 42 години и 10 месеца.
 
От 31 декември 2016 г. възрастта за балерините, балетистите и танцьорите се увеличава (Виж Таблица) от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 45-годишна възраст.
 
 
Право на прекратявяне трудовото правоотношение от работника и служителя без предизвестие при придобиване на право на някоя от посочените шест вида пенсия за осигурителен стаж и възраст

 
При изпълнение на изискванията за придобиване на право на някоя от посочените шест вида пенсия за осигурителен стаж и възраст, за работника и служителя възниква правото да прекрати трудовото си правоотношение без предизвестие, на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ.
 
Правото за прекратяване на трудовото правоотношение се отнася както за срочен трудов договор, така и за договор за неопределено време (безсрочен).
 
За упражняване на това свое право, работникът или служителят следва да отправи писмено волеизявление до работодателя. Не е възможно волеизявлението да бъде отправено до прекия ръководител или до друго длъжностно лице, тъй като страна по трудовото правоотношение е работодателят.
 
Затова и волеизявлението следва да бъде отправено до него. Трудовото правоотношение се смята за прекратено от момента на получаване на писменото изявление от работодателя (чл. 335, ал. 2, т. 3 КТ).
 
След като веднъж е придобил право на някои от посочените видове пенсии за осигурителен стаж и възраст, работникът и служителят може да упражни правото си по чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ неограничен брой пътиТова означава, че след като веднъж е придобил право на пенсия, той може да прекратява всяко следващо трудовото правоотношение на посоченото основание.
 
Следва да се има предвид, че от 1 януари 2016 г. с разпоредбата на чл. 68а КСО се въвежда възможност на лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 КСО да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер една година по-рано от възрастта им за пенсиониране почл. 68, ал. 1 КСО.
 
Условията за това са лицата да:
 • са навършили възраст 1 година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО.
Това означава, че те имат право на пълна пенсия 1 година по-рано от възрастта, на която те лично придобиват право на пенсия, като се има предвид датата им на раждане и планираното увеличение на възрастта, а не 1 година по-рано от възрастта за пенсиониране за съответната година;
 • имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 КСО, като тук също следва да се има предвид предвиденото увеличение с по 2 месеца на календарна година до достигането му на 37 години за жените и 40 години за мъжете. 
При отпускане на пенсия по новия чл. 68а КСО работниците и служителите нямат право да прекратят трудовото си правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ.
 
За разлика от всички посочени по-горе и анализирани разпоредби, уреждащи правото на пенсия, в които е посочено, че се „придобива право, то в разпоредбата на чл. 68а КСО законодателят е пропуснал да посочи това, като е указано, че лицата „могат по тяхно желание да се пенсионират“.
 
От това следва, че след като не е посочено „придобиване на право“ не е изпълнено изискването на чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ - да е „придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, поради коетоработникът и служителят не може да прекрати трудовото си правоотношение на това основание.
 
Това законодателно разрешение следва да бъде подкрепено.
 
От една страна, на основание чл. 70, ал. 13 КСО размерът на пенсията по чл. 68а се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване от лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1 КСО.
 
От друга страна, ако се приеме, че лицето придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а КСО, то на основание чл. 54а, ал. 1, т. 2 КСО ще бъде изключено и от кръга на лицата, които имат право на обезщетение за безработица и по този начин ще бъде лишено от възможността този период да му бъде зачетен за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 4 КСО.
 
По същото съображение, лицето ще загуби и възможността да изчака недостигащия период от време до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, докато получава обезщетение за безработица, и по този начин пенсията да не бъде намалявана. Обратното тълкуване ще доведе до редица неблагоприятни последици за осигуреното лице – пожизнено намален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, липса на право на обезщетение за безработица и други.
 
По същите съображения работодателят не може да упражни правото си да прекрати трудовото правоотношение на работника и служителя на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ (вж. по-долу в т. 2), когато последният упражни правото си по чл. 68а КСО.
 
Законодателното решение за уреждане на право за работника и служителя, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да прекрати едностранно и без предизвестие трудовото си правоотношение, не може да бъде безрезервно споделено.
 
Основанията по чл. 327, ал. 1 КТ, включително това по т. 12, дават възможност на работника и служителя да прекрати трудовото си правоотношение без предизвестие, внезапно, отведнъж и без да е необходимо волеизявление или съгласие от страна на работодателя.
 
Тези основания са изчерпателно уредени и са предвидени като изключение, за да се даде предимство например на упражняването на друго субективно право на работника и служителя, като:
 • продължаване на обучението (чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ), което впоследствие евентуално ще му осигури по-голяма конкурентоспособност на пазара на труда;
 • преминаване на постоянна заетост - от договор с определен срок на работа по договор за неопределено време (чл. 327, ал. 1, т. 7); или
 • при неизпълнение на определени задължения от страна на работодателя, като например забавяне на изплащането на трудовото възнаграждение или неправомерно променяне на мястото и характера на работа (чл. 327, ал.1, т. 2 и т. 3 КТ) и други.
Въведеното основание, давайки възможност за:
 • едностранно внезапно прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работника и служителя и
 • възможността то да бъде упражнено неограничен брой пъти,
не отчита в пълна степен правото на работодателя да разчита на работната сила и да планира трудовия процес, а с това и икономическата функция на трудовото право.
 
Възможно е това да доведе до нежелание и отказ на работодателите да наемат на работа възрастни работници и служители.
 
 
2.      Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие
 
 
Тук промените са две:
 • Едната е свързана с въвеждането на възможност за работодателя да прекрати трудовото правоотношение с работника и служителя, когато последният придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 • Другата се отнася до прекратяване на трудовото правоотношение с професори, доценти и доктори на науките.
 
2.1.        Прекратяване на трудовото правоотношение с работника и служителя, когато той придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
 
 
С промените в Кодекса на труда от месец юли 2015 г. се въведе възможност за работодателя да прекрати трудовото правоотношение с работника и служителя, когато последният придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 
Посочената възможност не е нова за нашето трудово право.
 
Такава, със съответните изменения, съществуваше от приемането на Кодекса на труда през 1986 г. до 2012 г., когато с измененията и допълненията в него (бр. 7 от 2012 г.) беше отменена. Отмяната беше направена в отговор на Специфичните препоръки на Съвета на Европейския съюз и засилващите се тенденции в Съюза за осигуряване на по-дълъг трудов живот на лицата.
 
Сега с възстановяването на тази възможност, на практика беше възстановена редакцията на разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, действаща до отмяната през 2012 г., с изключение на частта отнасяща се за професори, доценти и доктори на науките.
 
Работодателят може да упражни това свое право, когато работникът или служителят придобие право на всяка от посочените по-горе (в т. 1) шест вида пенсии за осигурителен стаж и възраст.
 
Както беше посочено вече, работодателят не може да прекрати трудовото правоотношение с работник и служител, който пожелае да му бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл. 68а КСО - 1 година по-рано от възрастта му за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 КСО.
 
Основната разлика в сравнение с правото на работника и служителя по чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ е, чеработодателят може да прекрати трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ само с предизвестие.
 
Предизвестието следва да бъде отправено в сроковете по чл. 326, ал. 1 КТ.
 
Сроковете са определени в зависимост от това дали се прекратява срочен трудов договор или договор за неопределено време (безсрочен).
 • Срокът на предизвестието при прекратяване на договор за неопределно време е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието.
 • Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
 
Предизвестието следва да бъде направено писмено.
 
Когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работодателят може да прекрати трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ, а не на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ.
 
Предпоставките в разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ са две:
 • работникът или служителят да е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, т.е. следва да е подал заявление за отпускане на пенсия до Националния осигурителен институт и да му е отпусната такава; и
 • трудовото правоотношение да е възникнало след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия.
Преценката дали работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст следва да се направи от работодателя.
 
Такава преценка обаче може да бъде направена единствено при представени трудови, осигурителни книжки и други документи, удостоверяващи придобит осигурителен стаж, което предполагасъдействието на самия работник и служител, а и често пъти изисква специални познания. Това може да, и често на практика, възпрепятства упражняването на това право от работодателя.
 
В случаите по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ, когато трудовото правоотношение е възникнало след като работникът или служителят е упражнил правото си на пенсия, работодателят може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право.
 
Националният осигурителен институт предоставя безвъзмездно информацията в 14-дневен срок от получаване на искането (чл. 328, ал. 3 КТ).
 
Такава обаче не може да бъде изискана за упражняване на правото по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ.
 
Ако преценката на работодателя се окаже неправилна, това може да доведе до отмяна на уволнението като незаконосъобразно и до заплащане на обезщетение за оставяне без работа при евентуално завеждане на иск от работника или служителя на основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 във връзка с чл. 225, ал. 1 КТ.
 
Законодателното разрешение за възстановяване на възможността за работодателя да прекратява трудовото правоотношение с работника или служителя, на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, когато последният придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, също не може да бъде безрезервно споделено. То не отчита в пълна степен засилващите се в Европейския съюз препоръки и тенденции за осигуряване на по-дълъг трудов живот на лицата и активно участие на възрастните хора на пазара на труда.
 
 
2.2.        Прекратяване на трудовото правоотношение с професори, доценти и доктори на науките
 
 
Работодателят има право да прекрати трудовото правоотношение с посочената група лица при навършване на 65-годишна възраст.
 
С промените в Кодекса на труда се предвиди изключение от това право, като то не може да бъде упражнено в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование.
 
Съгласно посочената разпоредба, по предложение на катедрения съвет и съвета на основното звено и/или филиала, след решение на академичния съвет трудовите договори с хабилитираните лица, които заемат длъжността „професор“, при навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (65 години) могат да бъдат удължени за срок една година, но за не повече от три години, а за хабилитираните лица, които заемат длъжността „доцент“ - за срок една година, но за не повече от две години.
 
Това означава, че когато е взето решение от академичния съвет за удължаване на трудовите договори напрофесори - докато навършат най-много 68 години (една, но не повече от три), а за доценти и доктори на науките - докато навършат най-много 67 години (една, но не повече от две), трудовото правоотношение с тези лица не може да бъде прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, когато придобият право на пенсия по чл. 68 КСО. Това може да бъде направено едва когато те навършат съответната възраст, посочена в решението на академичния съвет.