Относно полагане на труд от съдружник като самоосигуряващо се лице

Казус: Лице, което е само съдружник в ООД (без да е управител) извършва дейност в дружеството, избира да се осигурява като самоосигуряващо се лице върху 420 лв. Лицето не участва в други дружества. При проверка от Инспекция по труда - констатират, че след като не е и управител, а само съдружник той работи незаконно във фирмата.

Как трябва да се оформи и докаже, че съдружникът извършва дейност законно във фирмата
без да е сключен трудов договор и работно време?
 
Какви данъци и осигуровки дължи? 

 
Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
 
Актуално към 01. 08. 2016 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации
 
 
В Търговския закон (ТЗ) са определени правата и задълженията на съдружниците в дружествата с ограничена отговорност.
 
Мотивите, поради които вероятно инспекцията по труда счита, че съдружниците не могат да извършват дейност в дружеството без сключен трудов договор или договор за управление е разпоредбата на чл. 123 ТЗ, която дава право на всеки съдружник „…да участва в управлението на дружеството…“.
 
Участието в управлението на дружеството се изразява във:
  • възможността на съдружника да сключи договор за управление с дружеството и с това да изпълнява дейността по управление и представителство на последното, предвидени в чл. 141 ТЗ, както и
  • в правото му да участва и гласува в общото събрание (чл. 136, ал.1 и чл. 137, ал.2 ТЗ), правомощията на което са посочени в разпоредбата на чл. 137 ТЗ.
За извършване на дейности, извън участие и гласуване в общото събрание и липсата на договор за управление, вероятно са дали основание на инспекция по труда да изиска сключването на трудов договор.
 
Тези аргументи обаче не могат да бъдат споделени безрезервно.
 
В Търговския закон не е дадена законова дефиниция на понятието „управление“.
 
Правата и задълженията на съдружниците в дружеството с ограничена отговорност са регламентирани в чл. 123 и чл. 124 от ТЗ.
 
По силата на тези разпоредби съдружникът в ООД има право и задължение да участва в управлението на дружеството и да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност. Тези права и задължения съществуват, независимо и извън всички трудови правоотношения и не възникват по силата на договор (в този смисъл е и Решение № 11552 от 07.10.2010 г. по адм. д. № 5007/2010 г., VI отд. на ВАС). Ето защо съгласночл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) като съдружници в търговско дружество те са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, а не по чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО (за всички осигурени социални рискове – вж. по-долу) като лица, работещи по договор за управление (в този смисъл вж. Решение № 7184 от 01.06.2010 г. по адм. д. № 13844/2009 г., VI отд. на ВАС).
 
В качеството на обикновен съдружник лицето може:
 
  • да осъществява действия по обикновено управление, както и
  • такава по оказване съдействие за осъществяване на дейността на дружеството за постигане на неговите цели, т.е. фактически и правни действия от името и за сметка на същото.
Тези задължения по естеството си са неимуществени и са част от членственото правоотношение на съдружника.
 
Поради това и правоотношенията между съдружник и ООД могат да се основават:
Във всички тези четири случаи доходите от положен личен труд от съдружника се третират за целите на ЗДДФЛ като доходи от трудови правоотношения по смисъла та т. 26 от §1 на ДР на ЗДДФЛ, съответно б. “а“, „з“ и „и“.
 
Този начин на третиране е само за целите на ЗДДФЛ и не променя различното правно основание, въз основа на което се полага трудът, което се има предвид за целите на трудовото право и осигуряването по реда на КСО и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
 
По силата на членственото си правоотношение съдружниците в дружества с ограничена отговорност подлежат на задължително обществено и здравно осигуряване.
 
На основание на разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 2 КСО те са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (т.е. само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), като разпоредбата на чл. 4, ал. 4 КСО им предоставя възможност по тяхно желание да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (т.е. и във фонд „Общо заболяване и майчинство“).
 
Освен във фонд „Пенсии“ на ДОО (I пенсионен стълб), на основание на разпоредбата на чл. 127, ал. 1 КСО, съдружниците подлежат и на допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд (II пенсионен стълб), освен ако са се възползвали от предоставената с измененията и допълненията на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр.61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) възможност за промяна на осигуряването и са прехвърлили натрупаните по индивидуалната им партида средства от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО (I стълб). В този случай те ще бъдат осигурени само във фонд „Пенсии“ на ДОО с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд (чл.4б КСО).
 
В случай че бъде сключен и договор за управление, на основание на разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО те ще бъдат задължително осигурени за всички осигурени социални рискове (т.е. във всички фондове на държавното обществено осигуряване) и допълнително задължително пенсионно в универсален пенсионен фонд, освен ако са се възползвали от посочената по-горе възможност за промяна на осигуряването и са избрали да са осигурени само във фонд „Пенсии“ на ДОО.
 
Освен на социално осигуряване, съдружниците в дружества с ограничена отговорност подлежат и на задължително здравно осигуряване (чл. 33 от Закона за здравното осигуряване).
 
По отношение на запитването Ви за установяване на качеството на съдружник, а с това и законното извършване на дейност в дружеството, то може да се установи с дружествения договор по чл. 114 и 115 ТЗ, както и със справка от търговския регистър.
 
Предвид гореизложеното считаме, че на основание чл. 123 и 124 ТЗ съдружникът може да извършва трудова дейност в дружеството и без трудов договор или договор за управление, което произтича пряко от това му качество.
 
В случай на несъгласие с издадения от инспекцията по труда акт, Вие може да го обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс, ако представлява принудителна административна мярка (чл. 405 от Кодекса на труда - КТ) или по Закона за административните нарушения и наказания (чл. 416, ал. 6 КТ), ако е акт за установяване на административно нарушение или наказателно постановление.