КТ. Относно счетоводни услуги по граждански договор без възнаграждение

КТ. Въпрос. Може ли лице да извършва счетоводни услуги на фирма въз основа на граждански договор без възнаграждение и по-конкретно като съставител на финансов отчет?
 
 
Отговор: Михаил Илиев, експерт в МТСП
 
 
Актуално към 16.01.2017 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството финансовият отчет може да се съставя пряко от физическо лице, но в този случай то трябва да бъде в:
  • трудово,
  • служебно или
  • облигационно правоотношение
със съответното предприятие.
 
Когато страните изберат да сключат трудов договор, той по дефиниция е възмезден (чл. 242 от Кодекса на труда).
 
Същото се отнася и за облигационното правоотношение, което представлява договор за изработка по смисъла на чл. 258 и следващите от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), който също по дефиниция е възмезден.
 
Предвид гореизложеното, считаме, че не е възможно счетоводител да предоставя счетоводни услуги безвъзмездно.
 
При всички случаи следва да бъде договорено макар и минимално възнаграждение, като възможностите за това са по-големи при гражданския договор (договор за изработка), тъй като при него няма предвиден минимален размер на възнаграждението, за разлика от трудовото законодателство, в което е предвиден минимален размер на работната заплата за страната (чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда).