ЗДДФЛ. Авансово облагане на лице, упражняващо свободна професия, което е и съдружник в търговско дружество

ЗДДФЛ. Въпрос: Как следва да се облага авансово след 01. 01. 2010 г. лице, което, упражнява свободна професия, като се самоосигурява като такова и едновремено е съдружник в търговско дружество, без да е на трудов договор или договор за управление и контрол. За дейността си в търговското дружество, в което е съдружник,  получава възнаграждения от дружеството.
 
 
 
Отговор: доц., д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Актуално към 01. 02. 2010 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.

 
От 01.01. 2010 г. според дефиницията приведена в т. 26, б.”и” от §1 на ДР на ЗДДФЛ правоотношенията със съдружници, независимо от основанието за възникването им, за полагане на личен труд в дружествата, в които те са съдружници се третират като доходи от трудови правоотношения. ( Ще уточним, че визираното в  т. 26, б.”и” от §1 на ДР на ЗДДФЛ изискване за минимум  5 на сто участие в капитала, за да се се приложи новият ред за третиране на дохода като доход от трудови правооотношения, се отнаса само за съдружници в АД).
 
Новата дефиниция се въведе за съдружници, които оформяха възаимоотношенията си с дружеството, в  което имат участие, не  като трудов договор на основание на КТ или като договор за управление и контрол, а като извънтрудово правоотношение (въз основа на граждански договор, протокол от решение на общото събрание на съдружниците, клауза в дружествения договор т.н.). Изборът на този начин на оформяне на взаимоотношенията с дружеството до 31.12. 2009 г. им даваше възможност да ползват нормативно признати разходи (най-често 25 на сто).
 
Целта на нововъдената дефиниция в  т. 26, б.”и” от §1 на ДР на ЗДДФЛ е съдружниците, независимо как оформят правоотношенията си с дружеството, в което имат участие в капитала (дори и при дял 1 на сто)  вече да не могат да ползват нормативно признати разходи при данъчно облагане, за възнагражденията изплатен от същото това дружество. 
 
Ще подчертаем, че от текста на дефиницията на т. 26, б.”и” от §1 на ДР на ЗДДФЛ следва, че новият ред на данъчно третиране се отнася само за случаите на полагане на личен труд в собственото дружество, т.е. когато като платец на възнаграждението се явява собственото дружество. Ако съдружник получава възнаграждение за  полагане личен труд по извънтрудово правоотношение в дружество, в което няма участие в капитала или от трето лице  – облагането е по досегашния ред.
 
За Ваше улеснение ще илюстрираме различния начин третиране на доходите на съдружник, след 01.01.2010 г. таблично.
 
Третиране на възнаграждение на съдружник
Възнаграждение по трудов договор
Възнаграждение по договор за управление и контрол
Всякакъв друг вид възнаграждение за полагане на личен труд в собственото дружество т.е. платец на дохода е собственото дружество
Всякакъв друг вид възнаграждение за полагане на личен труд извън собственото дружество (вкл. като свободна професия), т.е. платец на дохода е друго лице
Няма промяна
Няма промяна
Промяна - третира се като доход от трудово правоотношение, т.е. не се признават нормативно признати разходи.
Няма промяна – третира са като доход от друга стопанска дейност (вкл. като доход от упражняване на свободна професия) с право на приспадане на нормативно признати разходи.
 
С други думи, доходите, които получавате след 01. 01. 2010 г. ще се третират за целите на авансовото им облагане по два различни начина:
 
  • възнаграждението, което получавате от различни лица (физически и юридически), във връзка с упражняването Ви на дейност като свободна професиясе облага по досегашния ред на чл. 43 от ЗДДФЛ, т.е. признават се нормативно признати разходи, като ако платец на дохода е предприятие:
 
-          ако предоставите на съответния платец на дохода декларация по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, че сте  самосигуряващо се лице по смисъла на КСО и съответно документ по чл. 7 от ЗСч за придобития доход във връзка с чл. 9, ал.2 от ЗДДФЛ, то възнаграждението ще Ви се изплати в брутен размер. Самият Вие имате задължението да се самооблагате на база получените доходи като свободна професия, като отчитате нормативно признати разходи (по всяка вероятност 25 на сто) и внесените от Вас задължителни осигурителни вноски за ДОО и здравни осигуровки.  Ако сте лице с увреждане с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност следва да имате предвид, че дължите авансово данък, след като облагаемият Ви доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв. (чл. 43, ал. 2 от ЗДДФЛ). Самооблагането се извършва всяко тримесечие (аналогично на лицата, получаващи доходи от наем), като изчисленият от Вас данък се внася до 15 число на месеца, следващ тримесечието. Данък не се дължи единствено за четвърто тримесечие (чл. 67 , ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ). В случая не е необходимо оформянето на никакви специални документи;
-          ако не предоставите на съответния платец на дохода декларация по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, че сте самосигуряващо се лице по смисъла на КСО, възнаграждението Ви се оформя със Сметка за изплатени суми, като авансовият данък (с отчитане на нормативно признатите разходи по общия ред) се удържа от платеца на дохода. (В този случай, обаче, доколкото не сте представили декларация по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, че сте самоосигуряващо се лице (ако не декларирате, че полученият от Вас доходи за месеца не превишава 2000 лв. или ако не сте освободени от осигуряване на някакво друго основание), е възможно платецът на възнаграждението да Ви удържи осигурителни вноски по общия ред, предвиден в Сметката, доколкото образецът на Сметката след 01. 01. 2009 г. вече не предвижда възможност за освобождаване от осигурителни вноски на основание “изплащане на възнаграждение на самооосигуряващо се лице”.)
 
  • възнаграждението, което получавате от дружеството, в което сте съдружник, се третира като възнаграждение по трудово правоотношение. То не се документира по никакъв специален ред (не е нужно да издавате какъвто и да специален документ), а просто се вписва във ведомостта за заплати (както от 01. 01.  2008 г. се процедира с договорите за управление и контрол). Облагането се извършва по реда за авансово облагане, предвиден в чл. 42 от ЗДДФЛ. Това означава, че се формира месечна данъчна основа, като облагаемият доход по чл. 24 от ЗДДФЛ, начислен за съответния месец (т.е. начисленото възнаграждението за положения личен труд за съответния месец), се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО (чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ).
 
Ще обърнем внимание на уточнението в разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ, че приспадането на осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО е налице, само, ако осигуровките са внесени чрез дружеството. Следователно, ако те не са внесени чрез дружеството (какъвто е Вашия случай) - липсва възможност за приспадането им.
 
Ще допълним, че така формираната данъчна основа за възнаграждението Ви като съдружник, в дружеството, в което имате участие в капитала,  се намалява със:
-          данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл.18, ал.2 от ЗДДФЛ (660 лв. месечно), както и
-          данъчното облекчение по чл. 19 ал.2 от ЗДДФЛ (за доброволно осигуряване и животозастраховане), но само когато сумите са удържани от дружеството при изплащане на възваграждението Ви, т.е. възваграждението Ви енамалено с посочените вноски (чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ). Размерът на дължимия данък се определя, като месечната данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Така определеният данък се внася както и досега до    10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан (чл. 65, ал. 10 от ЗДДФЛ).
 
Накрая ще посочим, че ако Ваш доход като съдружник при полагане на личен труд до 31 декември 2009 г. е начислен, но неизплатен до 31 декември 2009 г., размерът на дължимия авансов данък се определя не по стария ред с отчитане на нормативно признати разходи, а по новоприетия ред на чл. 42 от ЗДДФЛ - на базата на месечната данъчна основа, определена от изплатения през съответния месец доход (§ 24 от ПЗР на ЗДДФЛ).