ЗДДС. Третиране по ЗДДС на доход на физическо лице от лихви по предоставен заем за временна финансова помощ на фирма

Въпрос: Трябва ли физическо лице да се регистрира по ЗДДС, ако е получило доход за 2009 г. над 50 000 лв. от лихви по предоставен заем за временна финансова помощ на фирма?
 
 
Отговор: И. Кондарев, данъчен консултант
 
 
Актуално към 01. 03. 2010 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.

 
Това физическо лице не трябва да се регистрира по ЗДДС. Освен ако се окаже, че предоставянето на възмездни заеми (такива, които не са безлихвени) се явява за него дейност, която е основна или е свързана с основната дейност на лицето.
 
Съгласно чл. 3 от ЗДДС физическите лица могат да бъдат данъчно задължени лица и съответно да подлежат на регистрация по ЗДДС, когато осъществяват дейност, присъща на лицата търговци, ако упражняват свободна професия или редовно извършват услуги с личен труд, както и когато предоставят за ползване материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Или по-общо казано – когато извършват системно една дейност срещу възнаграждение. Стига дейността да не се извършва въз основа на трудово (или приравнено на него) правоотношение, както и да не е такава по управление и контрол на юридически лица – за тези си дейности физическите лица не са данъчно задължени (чл. 3, ал. 3 от ЗДДС).
 
Същевременно на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 месеца преди текущия, е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки (включително и с нулева ставка), както и доставките на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и на застрахователни услуги по чл. 47 от същия закон, когато те са свързани с основната дейност на лицето (чл. 96, ал. 2 и 3 от ЗДДС).
 
Тук следва да се има предвид, че предоставянето на парични заеми срещу насрещна престация (лихва) по правило се разглежда като финансова услуга – на основание чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. Затова именно трябва да се определи дали предоставянето на възмездни заеми е дейност, която е основна или е свързана с основната дейност на физическото лице.
 
За целта могат да се ползват вижданията на приходната администрация по въпроса, изложени в писмо на НАП № 91-00-114 от 18.04.2008 г. относно съдържанието на понятието „основна дейност” за целите на чл. 96 от ЗДДС. В него се посочва, че при определяне на облагаемия оборот за задължителната регистрация по ЗДДС следва да се включват както доставките на финансови и застрахователни услуги по чл. 46 и 47 от ЗДДС, представляващи основна дейност на лицето, така и тези от тях, които, без да са основна дейност, са свързани със същата.
 
Според органите по приходите за целите на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС при определяне на основната дейност на лицето следва да се имат предвид фактори като: нетния размер на приходите, относителния дял на използваните дълготрайни активи, дела на заетите лица в дейността. Водещ критерий според приходната администрация е размерът на приходите за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. В случай обаче, че за лицето формирането на този преобладаващ процент от приходите има инцидентен, случаен и нерегулярен характер, основната дейност следва да се определя съобразно останалите посочени критерии, преценени в тяхната съвкупност (включително и като се отчитат намеренията и бизнес-плановете на лицето).
 
Що се отнася до това при какви условия финансови и застрахователни услуги по чл. 96, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗДДС са свързани с основната дейност на лицето, съответно подлежат на включване в облагаемия му оборот, в писмото на НАП се посочва, че е нужно да се преценява доколко извършването на тези доставки обслужва основната дейност и допринася за нейното осъществяване. Отбелязано е, че няма да е налице свързаност, когато доставките на финансови или застрахователни услуги се извършват успоредно и относително независимо от основната дейност, без да влияят съществено върху нея.
 
В крайна сметка, ясно е, че ако физическото лице има доходи само от трудови правоотношения или примерно от упражнявана от него свободна професия, а отпускането на въпросния заем е еднократна (инцидентна) за лицето сделка, то не трябва да включва стойността на получените лихви в облагаемия си оборот, изчисляван за целите на задължителната регистрация по ЗДДС, независимо че размерът им надвишава регистрационния праг от 50 000 лв.