ЗДДС. Право на данъчен кредит за разходи, свързани с леки автомобили, в които броят на местата за сядане е не повече от 5+1

ЗДДС. Въпрос: Търговско дружество е с предмет на дейност търговия с леки автомобили. В началото на май 2010 г. то закупува 10 автомобила (всичките с брой на местата за сядане 4+1), 9 от които са предназначени за препродажба, а един – за обслужване на управленската дейност на дружеството (фирмен автомобил).
Има ли право лицето да ползва данъчен кредит за начисления му ДДС по разходите, които прави във връзка с експлоатацията на този фирмен автомобил?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Актуално към 01. 06. 2010 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.

 
На основание чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС регистрираните по закона лица нямат право на данъчен кредит при придобиването, вноса или наемането на леки автомобили, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. И това е така, дори и всички общи законови изисквания, отнасящи се до правото на данъчен кредит, да са изпълнени.
 
Казаното се отнася с пълна сила и за стоките и услугите, свързани с експлоатацията, поддръжката, ремонта или подобрението на такива леки автомобили (чл. 70, ал. 1, т. 5 от ЗДДС).
 
Ограничителните разпоредби на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от закона не се прилагат само ако автомобилите се използват единствено за една или повече от следните дейности: препродажба, транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем (включително и лизинг), куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства.
 
Ето защо въпросното дружество, търгуващо с леки автомобили, няма право на данъчен кредит за начисления му ДДС по разходите (горива и др.), които прави във връзка с експлоатацията на фирмения автомобил с до 5+1 места за сядане, използван за целите на управленската дейност на дружеството. Без значение остава обстоятелството, че дружеството има за предмет на дейност продажбата на леки автомобили. За упоменатото МПС няма да е налице право на данъчен кредит, вкл. и за раазходит, свързани с неговата експлоатация, след като предназначението и начинът му на използване не са в обхвата на нито една от хипотезите на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗДДС.  
 
Накрая следва да отбележим, че след 01.01.2010 г. при определяне на броя на местата за сядане се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя (§ 1, 18 от ДР на ЗДДС). Така ако регистрирано лице е закупило автомобил с 4+1 места и впосредствие го е реконструирало, като е добавило още две места за сядане, за такъв автомобил няма да се смята, че е с 6+1 места (защото две от седалките не са предвидени и монтирани от производителя).