ЗДДС. Дерегистрация по ЗДДС при продажба на предприятие на ЕТ по чл. 15 от ТЗ

ЗДДС. Въпрос: Едноличен търговец (ЕТ) с регистрация по ЗДДС продава своето предприятие по реда на чл. 15 и сл. от ТЗ. В този случай задължен ли е той да прекрати регистрацията си по закона? Как трябва да се процедира в подобни ситуации?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
 Актуално към 01. 07. 2010 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.

 
При продажбата на предприятието на ЕТ по чл. 15 от ТЗ може да се наложи извършването на задължителна дерегистрация по ЗДДС на ЕТ, продал своето предприятие, ако той поиска заличаване от търговския регистър (чл. 107, т. 3 от ЗДДС).
 
Правилото за задължителна дерегистрация на ЕТ по ЗДДС вследствие заличаването му от търговския регистър не се прилага в следните две ситуации:
 
- ако физическото лице, което е образувало ЕТ, подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС – поради извършени от него облагаеми доставки, представляващи независима икономическа дейност, не като ЕТ (примерно услуги по граждански договори или отдаване под наем на сгради на юридически лица в обем, който за последните 12 месеца преди този на заличаването на ЕТ е над 50 000 лв.);
- ако ЕТ е регистриран по избор съгласно чл. 100 от ЗДДС и все още не са изминали 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща тази на регистрацията по ЗДДС.
 
При заличаване на ЕТ от търговския регистър, ако се налага задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 3 от ЗДДС, същата се извършва по реда на чл. 109 от същия закон. За дата на дерегистрацията се смята самата дата на заличаването на ЕТ от търговския регистър.
 
При положение че не се налага задължителна дерегистрация на ЕТ по ЗДДС, но той е заличен в търговския регистър, трябва да се спазят правила, съдържащи се в § 1, ал. 4 - 6 от ДР на ППЗДДС. Според първото от тях, когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС в качеството си на ЕТ и впоследствие се заличи от търговския регистър, но за лицето са налице основанията за регистрация по ЗДДС, то е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС ще е ЕГН, пред който е поставен знакът „BG”. Пререгистрацията се извършва в 14-дневен срок от вписване на продажбата на предприятието по чл. 15 от ТЗ в търговския регистър, чрез подаване на писмено уведомление до съответната ТД на НАП. За дата на пререгистрация се счита датата на вписване на продажбата в търговския регистър.
 
За отбелязване е, че в такива случаи не се смята, че лицето извършва доставка на наличните стоки и услуги по чл. 111 от ЗДДС, т.е. липсва облагане с ДДС на наличните при дерегистрацията активи.