ЗМДТ. Деклариране на придобит имот - земя и сграда, когато в нотариалния акт за собственост фигурира общата стойност на сделката

ЗМДТ. Въпрос: Как следва да декларираме придобит имот - земя и сграда (земята е напълно застроена), когато в нотариалния акт за собственост фигурира общата стойност на сделката? Възможно ли е в декларацията по чл. 17 от ЗМДТ да се декларира само като сграда? Необходимо ли е да се направи оценка от вещо лице за определяне на стойността на земята и сградата?
 
 
Отговор: Златка Мицова, данъчен консултант
 
 
 Актуално към 01. 12. 2010 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.

 
Предвид формулировката на въпроса, приемаме, че става дума за нежилищен имот. Предприятията, придобили такъв имот подават в 2-месечен срок от придобиването декларация пред общинската администрация по местонахождението му, в която посочват вида на имота, точното му местонахождение, отчетната стойност и другите обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка, както и размера на дължимия данък.
 
За същия имот, предприятията подават и декларация по реда и в сроковете по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
 
И в двата вида декларации земята и сградата следва да се отразяват поотделно - с отчетната си стойност, респ. със съответните характеристики, имащи значение за определяне на данъчната оценка.
 
Обстоятелството, че земята е напълно застроена води до намаляване на нейната данъчна оценка, но не означава, че тя няма отчетна и данъчна стойност. Следователно, законово недопустимо е имотът да се декларира само като “сграда”.
 
Какво може да се направи в този случай:
 
  • Извършване на поправка на нотариалния акт, при която общата цена по сделката да бъде разделена на две части. Това е най-добрия начин за решаване на проблема не само от данъчна, но и от счетоводна гледна точка. Поправката може да се направи при всеки нотариус. Условие за извършване на поправката на вече вписания нотариален акт е в производството да участват същите страни, които са участвали при съставяне на първоначалния акт, както и същите да са подписали нотариалния акт за поправка;
 
Или
 
  • На базата на данъчните оценки на земята и сградата към момента на изповядване на сделката да се изчисли съотношението на данъчната оценка на сградата към общата данъчна оценка на целия имот:
 Дан.оценка на сградата/(Дан.оценка на сградата + Дан.оценка на земята)
 
Ако данъчните оценки поотделно не са посочени в нотариалния акт, те се съхраняват и могат да се потърсят при нотариуса, изповядал сделката.
 
Съотношението, получено в резултат на това изчисление се прилага към общата покупна цена на имота и така последната се разпределя по видове имоти за целите на декларирането.
 
Във връзка с разпоредбите на чл. 21, ал. 4 от ЗМДТ обаче, е необходимо да уведомите общинската администрация по местонахождение на имота за начина, по който сте определили стойностите и тогава - по нейна преценка може да се поиска оценка от вещо лице за Ваша сметка.