ЗДДС. Отразяване на артикули купени с един документ в дневника за покупките

ЗДДС. Въпрос: При отразяване на описа за налични активи в дневника за покупките документ по документ, как следва да се отразят няколко артикули, купени с един документ:
-                    като се въведе една и съща фактура няколко пъти, или
-                    като се въведе фактурата само един път и да обхваща всички артикули от фактурата, за които ползваме данъчен кредит?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
 Актуално към 05. 04. 2011 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.

 
Както се посочва и във въпроса, правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от ЗДДС за наличните активи към датата на регистрацията на лицето по закона се упражнява, като документът по чл. 71 от ЗДДС – фактура, дебитно известие, протокол, митнически документ за вноса, се отразява в дневника за покупките на лицето за съответния данъчен период (чл. 61, ал. 4 от ППЗДДС).
 
Когато с една фактура са придобити повече от една стоки (активи), данъчният документ се посочва само веднъж (на един ред) в дневника; като по него ще възникне право на данъчен кредит в пълния размер на начисления ДДС за всички артикули, вписани във фактурата.