ЗМДТ. Данъчно третиране на подобрения на собствен актив – недвижим имот

ЗМДТ. Въпрос: Закупихме стара сграда и сега я ремонтираме: смяна на врати, подови настилки, укрепване на стени, отвън пред сградата заравнихме терена и застлахме с бетон. С данъчната основа на разходите предстои да увеличим стойността на имота. За него обаче вече сме подали  декларация по ЗМДТ. След приключване на подобренията длъжни ли сме  да уведомим общината по местонахождение за настъпилите промени и ако да - по какъв ред? Трябва ли след всеки извършен ремонт да подаваме декларация?
 
 
Отговор: Златка Мицова данъчен консултант
 
 
Актуално към 01. 11. 2011 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
По силата на чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти се подава както при придобиването на собствеността върху облагаем недвижим имот, така и при промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.
 
В отговор на поставения въпрос поясняваме, че от значение за размера на данъците и таксите по ЗМДТ са единствено разходите за ремонт на собствен ДМА - сграда, които са с характер на подобрение, които водят до удължаване полезния срок на годност на имота и които се отразяват в увеличение на отчетната стойност на съществуващия ДМА.
Разходите за ремонт на собствени ДМА, отчетени като текущи разходи, нямат връзка с облагането по този закон и не водят до задължение за деклариране по ЗМДТ.
 
Във всички случаи обаче, когато е налице извършено подобрение - както на собствена сграда, така и върху земя, това представлява ново обстоятелство, с което по силата на закона възниква от една страна задължение за деклариране, а от друга – за плащане на имуществените задълженията за съответния имот на базата на променената (завишена) данъчна основа.
 
Какво на практика следва да предприемете с оглед спазване на законовия ред?
 
След  приключване на дейностите по подобренията, респ. счетоводното отразяване на увеличението на стойността на сградата и стойността на подобренията върху земята, за Вас по силата на чл. 14, ал. 3 от ЗМДТ започва да тече дву-месечният срок за подаване декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти.
 
Какво трябва да имате предвид при подаването на тази декларация?
 
В т. 2 от декларацията следва отразите като основание за подаването й „настъпване на промяна в декларирано обстоятелство”. Необходимо е да попълните всички части на декларацията.
 
С оглед възможните промени в характеристиките на имота, следва да обърнете особено внимание на следните части от декларацията:
 
В т. 7.4 от част ­ I „Земя”, посочете конкретни данни, ако сте извършили някое от изброените в букви „а-д”. подобрения върху земята.
 
В Таблица 3 от част ­ II „СГРАДА И ОБЕКТИ В НЕЯ”, отразете пълно актуалните данни относно характеристиките, касаещи техническата инфраструктура, както и извършването на основен ремонт, вграждането на климатична или отоплителна инсталация, поставянето на шумо- или топло-изолация, специално покривно покритие, луксозна дограма или луксозни декоративни елементи и облицовки. Всички тези характеристики имат отражение върху размера на данъчната оценка на сградата по нормите на Приложение № 2 към ЗМДТ, придавайки различни стойности на участващите във формулата за изчисляване на данъчната оценка съответстващи им коефициенти.
 
Това е всичко, ако притежаваният от Вас имот е жилищен. Това произтича от начина на оценяване на жилищните имоти на предприятията за данъчни цели - данъчната оценка съгласно Приложение № 2.
 
По отношение обаче на нежилищните имоти на предприятията, е задължително попълването и на Част III от декларацията. Данъчната оценка на недвижимите имоти в тези случаи, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно Приложение № 2.
 
В Таблица 3 (продължение) на отделни редове следва да впишете:
  • Всички декларирани обекти от имота (не само тези, спрямо които има промяна). Вписването се прави в същия ред и вид, както в колона 1 и 2 на Таблица 3 в част II ;
  • Земята.

Срещу всеки от вписаните имоти, в колона 7 от таблицата посочете неговата отчетна стойност. Тук именно следва да отразите актуалните данни за стойността на обектите след извършените подобрения.

 

Данъчната оценка на притежавания от Вас имот се променя през годината, поради което съгласно чл. 19, ал. 3 от ЗМДТ, данъкът Ви ще се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната.