ЗДДС. Корекция на ползван данъчен кредит в случаи на тотална щета

ЗДДС. Въпрос: Във връзка с извършена  корекция на ползван данъчен кредит по реда на чл.79, ал. 6, т. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 79, ал. 3 от ЗДДС в случаи на тотална щета дружество издава Протокол за корекция на данъчен кредит. Впоследствие след обжалване пред органите на КАТ се получава документ, доказващ липсата на вина от лицето. Правилно ли е  да се издаде протокол с който да се извърши коригиране на начисления данък  на основание на прилагането на чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС?


Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 

Актуално към 05. 01. 2012 г.

 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 

На основание чл. 79, ал. 3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване или бракуване на стоките начислява и дължи ДДС в размер на приспаднатия за тях данъчен кредит. В случая за унищожения актив е начислен такъв данък – с протокол с реквизитите по чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС. Размерът му е определен по формулата, посочена в чл. 79, ал. 6, т. 2 от ЗДДС, тъй като става въпрос за дълготраен актив по смисъла на ЗКПО.


По силата на упоменатата във въпроса разпоредба на чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС въпросната корекция на ползван данъчен кредит, извършвана посредством начисляване на ДДС, не се прави, ако унищожаването или бракуването на актива е вследствие на авария или катастрофа, за която лицето може да докаже, че не е причинена по негова вина. При положение че е налице документ, доказващ липсата на вина у лицето, корекция по чл. 79, ал. 3, 4 и 6 от ЗДДС не следва да бъде извършвана.


В случая обаче регистрираното лице вече е направило корекция на приспаднатия за стоката данъчен кредит към момента на получавене на упоменатия документ. При което положение случаят попада в хипотезите на чл. 80, ал. 5 и 6 от ППЗДДС. Според тези правни норми погрешно съставените протоколи се анулират и на тяхно място се издават нови. Като за погрешно съставени се смятат и издадените протоколи, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.


Така че в случая смятам за правилно да се анулира протоколът, с който е извършена корекцията на ползван данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 79, ал. 3 от същия закон. За целта няма да е нужно издаването на нов протокол, а в погрешно съставения такъв ще се посочи основанието за анулиране.


Следва да се има предвид, че ако протоколът се анулира в периода, през който е издаден, той трябва да се включи в дневника за продажбите на неговия издател, но полетата, описващи стойности, се оставят празни или в тях се посочва стойност нула. Протоколът не се описва в дневника за покупките на издателя.


При положение че протоколът се анулира след данъчния период, в който е издаден, той се включва и в дневника за покупките, и в този за продажбите на издателя му. За целта в полетата, описващи стойности, се попълват суми, равни по размер на стойностите от анулирания протокол, но с противоположен (т.е. с отрицателен) знак.