ЗДДС. Допуснати грешки в подадена Справка-декларации за ДДС

ЗДДС. Въпрос: Имам следния казус: За м.11/2011 е пропуснато в Справка-декларация по ДДС да бъде деклариран приход от продажби по касов апарат бруто 110,00 лв  (ДДС-18,33). Резултатът за м.11 е 290.00 лв за възстановяване. Пропускът е открит в началото на месец януари 2012. На горещия телефон на НАП казаха да се пусне молба за корекция по чл.126 на декларацията по ДДС. След пускане на молбата, последва обаждане на инспектор от съответния офис на НАП. Нейното становище беше, че молбата е пусната неправилно и дружеството няма право на корекция по чл.126, ал.2 от ЗДДС, защото по нейните думи тази алинея се отнасяла за корекция на коригирани до 14-то число данни. В същото време не можа да ни каже как можем да направим исканата от нас корекция и да декларираме пропуснатата сума. Моля за насока за решаване на казуса.

 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Актуално към 01. 02. 2012 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
Смятаме, че въпросната корекция трябва да бъде извършена именно по реда на чл. 126 от ЗДДС. Но не точно по начините, упоменати от органите по приходите.
 
В чл. 126 от закона е регламентиран ред за извършване на корекции вследствие на допуснати грешки в подадени справки-декларации за ДДС (и VIES-декларации) вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри (дневниците за покупки и продажби). Като възможните грешки са обособени в две групи – установени до изтичането на срока за подаване на справката-декларация за ДДС, или след този срок.
 
В случая грешката, състояща се в неотразяване в дневника за продажбите за ноември 2011 г. на отчет за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС (или на част от сумите по него), е установена след изтичането на срока за подаване на справката-декларация за този данъчен период. Поради което ал. 2 на чл. 126 наистина е неприложима; но това не означава, че дружеството няма право на корекция по чл. 126 от ЗДДС.
 
На следващо място, писмено уведомяване на компетентния орган по приходите съъгласно чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС се налага при неправилно отразени документи в отчетните регистри. В случая обаче не е налице и тази хипотеза на закона; затова не е имало нужда от молба (уведомление) за корекция до приходната администрация съгласно чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС (какъвто е бил съветът, даден на горещия телефон на НАП).
 
В конкретната ситуация трябва да се приложи редът, указан в чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС. Според тази законова разпоредба, когато са налице грешки в декларирането, изразяващи се в неотразени документи в дневниците за покупки и/или продажби, които грешки са установени след изтичането на срока за подаване на справката-декларация, същите се поправят, като лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период. В случая това означава неотразеният отчет за извършените продажби в дневника за продажбите за ноември 2011 г. да бъде включен в този дневник за януари 2012 г., когато грешката е установена. Така сумата от 18.33 лв. начислен ДДС (и съответстващата му данъчна основа от 91.67 лв.) ще бъдат отразени и в подадена справка-декларация за ДДС, макар и с два данъчни периода закъснение (за което лицето ще дължи незначителни по размер лихви за забава).
 
При положение че не е налице неотразен отчет за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС в дневника за продажбите за ноември 2011 г., а по някаква причина въпросната сума от 110 лв. не е включена в такъв отчет, отново би следвало да се приложи редът по чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона. И сумата да намери отражение в отчет за извършените продажби, съставян за януари 2012 г.