ЗДДС. Документиране на рекламация за повредена стока при извършване на международен транспорт

ЗДДС. Въпрос. Предприятието ни извършва международен транспорт. Румънска фирма - спедитор, регистрирана по ЗДДС, ни възлага транспортна услуга с направление България-Франция. При разтоварването във Франция се установява, че част от стоката е увредена (мокра). Купувачът на стоката е предявил рекламация към спедитора в размер на 50 % от стойността на стоката и нашето предприятие се е съгласило с рекламацията. За рекламацията румънския спедитор издава фактура, по която нашето предприятие се самоначислява с издаден протоколпо чл. 117 от ЗДДС. Правилно ли румънският спедитор издава фактура за направената рекламация? Правилно ли нашата транспортна фирма издава протокол по чл. 117 от ЗДДС или не?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Актуално към 01. 04. 2012 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
Неправилно е да се приеме, че издаваната от румънския спедитор фактура в случая документира извършена от него доставка, по която получател е българският превозвач. Между двете лица не се осъществява такава сделка, поради което издаваната фактура може да се третира единствено като първичен счетоводен документ, удостоверяващ плащането на дължимата във връзка с рекламацията сума. Следва да се има предвид, че тази сума има обезщетителен характер и не влияе върху данъчната основа на транспортната услуга, оказана от българското предприятие на румънската фирма. Поради което и превозвачът няма задължението да издаде кредитно известие към съставената от него фактура за транспортната услуга, на стойност, равна на сумата на рекламацията.
 
С оглед на казаното българската транспортна фирма не е трябвало да съставя протокол по чл. 117 от ЗДДС и да си самоначислява данък във връзка с фактурата на румънския спедитор.
 
Фактът, че такъв протокол е съставен, не може обаче да доведе до неблагоприятни последици за лицето - превозвач. Не би било правилно органите по приходите да не му признаят правото на данъчен кредит по протокола, без същевременно да сторнират и начисления по този протокол данък, отразен в дневника за продажбите – последният се явява недължим на бюджета. Не би следвало също така тези органи да наложат имуществена санкция на предприятието – не виждам по кой член от ЗДДС би могло да стане това.
 
Въпреки казаното, транспортната фирма може да анулира погрешно съставения от нея протокол, по реда на чл. 80, ал. 5 и 6 от ППЗДДС. В резултат на което протоколът да се опише в дневниците за покупки и продажби в периода на анулирането, като стойностите му се посочат с отрицателен знак.