Издаване и предоставяне на Служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през 2012 г.

Издаване и предоставяне на Служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през 2012 г.
 
 
Актуално към 06. 01. 2013 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
За предприятие (респ. самосигуряващо се лице) - платец на доход на физическо лице през 2012 г. ще е налице санкция в размер до 250 лв. (до 500 лв. при повторно нарушение) за неиздаване и непредоставяне на лицето - получател на дохода, който и да е от образците на документи, предвидени в чл. 45 от ЗДДФЛ (чл. 81а от ЗДДФЛ).
 
В Табл.1 по - долу са систематизирани видовете Служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ от гледна точка на условията и сроковете, при които предприятие или самоосигуряващо се лице, изплатило доходи на физически лица през 2012 г. следва да ги издаде и предостави на получателя на дохода.
 
Предоставяне на Служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ
                                                                                                                                                                    Табл. 1
Вид служебна бележка
Условия, при които се предоставя
Краен срок
Доходи от трудови правоотношения по смисъла на т. 26 от ДР на ЗДДФЛ
 
1. Наличие на трудово правоотношение по смисъла на т. 26 от ДР на ЗДДФЛ към 31. 12. 2012 г.
 
2. Наетото лице не е предоставило писмена декларация, че има друг работодател по основно трудово правотношение.
 
3. Издава се и се предоставя и на съдружници/собственици/ член-кооператори/акционери с над 5 % участие в капитала,  полагащи личен труд в дружеството (кооперацията), в което имат дялово участие, когато полагат труд въз основа на:
- трудов договор по Кодекса на труда или
- писмен договор за управление и контрол.
 
4. Не се издава, ако тези лица полагат личен труд по реда на б. «и» на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, т.е.:
- по граждански договор или
- на основание на дружествен договор/ учредителен акт или
- на основание на протокол от решение на общото събрание на собствениците/съдружниците/член-кооператорите/акционерите или друг подобен документ.
Издава се и се предоставя:
- при поискване от лицето;
- задължително до 05. 02. 2013 г., ако роботодателят не е в състояние до 31. 01.2013 г. да удържи или възстанови на лицето разликата между авансово удържания и годишния данък, определен по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ.
1. Наличие на трудово правоотношение по смисъла на т. 26, б.»и» от § 1 на ДР на ЗДДФЛ към 31. 12. 2012 г.
 
2.  Става въпрос за съдружници/собственици/член-кооператори/акционери с над 5 % участие в капитала,  полагащи личен труд в дружеството (кооперацията), в което имат дялово участие:
- по граждански договор или
- на основание на дружествен договор/учредителен акт или
- на основание на протокол от решение на общото събрание на собствениците/съдружниците/член-кооператорите/акционерите или друг подобен документ.
Издава се и се предоставя до
10. 01. 2013 г.
1. Наличие на трудово правоотношение по смисъла на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ към 31. 12. 2012 г.
 
2. Наетото лице е предоставило писмена декларация, че има друг работодател по основно трудово правотношение.
Издава се и се предоставя до
10. 01. 2013 г.
1. Прекратяване на трудово правоотношение по смисъла на т. 26 от ДР на ЗДДФЛ в течение годината.
 
2. Срокът на издаване и предоставяне на бележката е свързан не със срока на прекратяване на трудовото правоотношение, а тече от момента на последното плащане.

Например, ако правоотношението е прекратено на 15. 11. 2012 г., а последното плащане е на 24.12. 2012 г. бележката следва да се издаде до 31.12.2012 г., защото в случая един месец от последното плащане изтича през януари.
 
Издава се и се предоставя
в срок до 1 месец от датата на последното плащане, но не по-късно от 31.12.2012 г.
 
Доходи от друга стопанска дейност и наем
1. Изготвя се в два случая:
 
-          за доходи от друга стопанска дейност по смисъла на чл. 29 от ЗДДФЛ;
 
-          за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество по смисъла на чл. 31 от ЗДДФЛ (без случаите на етажна собственост). Не се издава и за доходи от наем на чужестранни лица, тъй като те се облагат с окончателен данък.
 
2. ЗДДФЛ не предвижда задължително издаване на Служебната бележка при всяко плащане на съответния доход. За придобитите доходи през 2012 г. може да бъде предоставена и една служебна бележка по чл. 45, ал. 4.
 
3. Особености на изготвяне на служебната бележка по чл. 45, ал. 4:
 
 
 
 
Издава се и се предоставя:
- при поискване от лицето, придобило дохода,
- когато лицето не е поискало издаването й - в срок до 15. 04. 2013 г.
 
 
Доходи от други източници
 
1. Изготвя се за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ.
 
2. В образеца на бележката липсваха реквизити за получателя на дохода. С новия образец, обнародван в ДВ, бр. 13 от 08. 02. 2013 г., те вече са добавени.
 
3. ЗДДФЛ не предвижда задължително издаване на Служебната бележка при всяко плащане на съответния доход. За придобитите доходи през 2012 г. може да бъде предоставена и една служебна бележка по чл. 45, ал. 7.

 
Издава се и се предоставя:
- при поискване от лицето, придобило дохода,
- когато лицето не е поискало издаването й - в срок до 15. 04. 2013 г.