ЗДДФЛ. Деклариране на дивиденти, разпределени през декември 2012 г.

ЗДДФЛ. Въпрос. Общото събрание на акционерите от 18. 12. 2012 г. взема решение да разпредели дивидент  между   акционерите на  “Х” АД. Структурата на капитала е следната:
-         две местни юридически лица (търговски  дружества), които притежават 98% от акциите на на “Х” АД;
-         104 местни физически лица  и едно чуждестранно физическо лица  (германец), които притежават останалите 2% акции.
 
Данъкът върху  дивидентите на физическите лица е внесен до края на м. декември.
 
Въпроси :
 
1. Правилно ли не е начислен  и удържан данък върху дивидента на юридическите лица?
2. В какъв срок трябва да се удържи и плати данъка върху дивидента на физическите лица в конкретния пример?
3. Какви декларации трябва да подаде “Х” АД съгласно ЗДДФЛ за изплатените (начислените) през месец  декември 2012 година дивиденти и удържания и внесен през м. декември данък върху доходите на физическите лица в конкретния пример?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант       
 
 
Актуално към 06. 01. 2013 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.

 
1. Да, абсолютно правилно. Това произтича по аргумент от противното от чл. 194 от ЗКПО, който изрично дефинира лицата, които дължат данък връху разпределените дивиденти. Местните юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон като търговци, сред които е и “Х” АД, не са сред тях.
 
 
2. Доколкото решението за разпределяне на дивиденти е взето през декември 2012 г., внасянето на дивидентите следва да бъде по реда на ЗДДФЛ в редакцията му в сила до 31.12. 2012 г., а именно:
  • дивидентът в полза на местните физически лица следва да се внесе до края на месеца следващ месеца на вземане на решение за разпределяне на дивиденти, т.е. най-късно до 31.01. 2013 г.;
  • за чуждестранното лице - може да се приложи различен краен срок:
-         ако независимо, че СИДДО в Германия в случая не му дава никакви префренеции при данъчно облагане (облагането е изцяло по реда на българското законодателство), то представи документ, че е местно лице за данъчни цели на Германия от немската данъчна администрация, то крайният срок за внасяне на данъка е до 31. 03. 2013 г;
 
-         ако не представи документ, че е местно лица на Германия за данъчни цели – крайният срок е до 31. 01. 2013 г. (чл. 65, ал. 2 и ал. 9 в старата редакция на ЗДДФЛ).
 
Вие обаче сте удържали и внесли данъка по-рано, което е напълно законно.
 
 
3. За данъка върху дивидента, удържан от чуждесранното физическо лице и внесен от Вас до 31. 12. 2012 г. - следва да подадете стария образец Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, т.е. образецът, прилаган до 31. 12. 2012 г., като го подадете  в срока, предвиден по стария ред, т.е. до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка или в конкретния случай  - до 31. 01. 2013 г. (§ 59 от ПЗР на ЗИДЗДДС).
 
За внесения до края на 2012 г. данък върху дивиденти в полза на местните физически лица не следва да подавате никаква декларация. Това е така, тъй като старият образец е само за чуждестранни физически лица, а новият  образец Декларация по чл. 55, ал.1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО е за данъци за разпределени дивиденти на местни физически лица, дължими от 01. 01. 2013 г.  нататък (§ 60 от ПЗР на ЗИД ЗДДС).
 
Затова независимо, че крайният срок на внасяне на дивидента на местни физически лица приключва през 2013 г., доколкото Вие вече сте внесли данъка до края на 2012 г., не попадете в нито един от случаите:
  • старият образец не се отнася за местни физически лица;
  • при подаване на новия образец, който е за дължими данъци, за вече внесен данък до 31.12. 2012 г. - ще Ви се отчете задължение за 2013 г., което ще се очаква да погасите през 2013 г., което не е редно, тъй като данъкът вече е внесен до края на годината преди промяната.
 
И накрая - както изяснихме при отговора на първия въпрос акционерите - местни търговски дружества не дължат данък върху разпределения дивиденти и съответно няма задължение за деклариране по реда на чл. 201 от ЗКПО.