Задължение на предприятие - платец на доход за деклариране на доходи на физически лица, придобити/начислени през четвъртото тримесечие на 2013 г. в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ

Задължение на предприятие - платец на доход за деклариране на доходи на физически лица, придобити/начислени през четвъртото тримесечие на 2013 г. в Декларацията по чл. 55, ал. 1  от ЗДДФЛ
 
 
Актуално към 01. 10. 2013 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
 
№ по ред Вид доход, придобит през четвъртото тримесечие
Дължимост на
данък
Задължение за деклариране на данъка Особености
1. Изплатен доход от друга стопанска дейност по смисъла на чл. 29 от ЗДДФЛ (граждански договори).
Липсва задължение за авансово облагане по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ (чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ).
 
Без значение е дали изплатеният доход се отнася за четвъртото тримесечие или за предходен период.
 
Виж и разяснение
№ 2_ 509 от 11. 04. 2013 г. (т. “Относно приложението на ЗДДФЛ”).
Липсва задължение за
деклариране
(чл. 56 във връзка с чл. 65, ал.12 от ЗДДФЛ).
1. Предприятието издава Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ при всяко плащане на дохода, като не попълва ред 8 “Удържан авансов данък” и свързаните с него редове 2, 3, 4 и 7.
 
Издаването на Служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ може да бъде направено еднократно - за всички доходи придобити през данъчната година.
 
2.Предприятието включваизплатения доход за четвъртото тримесечие в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, която следва да подаде до 30.04. 2014 г. (чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ).
 
3. Физическото лице – получател на дохода, включва получения доход за четвъртото тримесечие в доходите, посочени в Приложение № 3 - доходи от друга стопанска дейност на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г.
2.
Изплатен доход от наемили друго възмездно предоставяне на имущество или права по смисъла на чл. 31 от ЗДДФЛ (без етажна собственост) на местно физическо лице.
 
За случаите на етажна собственост с форма на управление общо събрание виж р. 6 от Таблицата.
Липсва задължение за авансово облагане по реда на чл. 44 от ЗДДФЛ (чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ).
 
Без значение е дали изплатеният доход се отнася за четвъртото тримесечие или за предходен период.
Липсва задължение за
деклариране (чл. 56 във връзка с чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ).
 
 
1. Предприятието издава Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ при всяко плащане на дохода, като не попълва ред 8 “Удържан авансов данъки свързаните с него редове 2, 3, 4 и 7.
 
Издаването на Служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ може да бъде направеноеднократно - за всички доходи придобити през данъчната година.
 
2. Предприятието включваизплатения доход за четвъртото тримесечие в Справката по чл. 73от ЗДДФЛ, която следва да подаде до 30.04. 2014 г. (чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ).
 
3. Физическото лице – получател на дохода, включва получения доход за четвъртото тримесечие в доходите, посочени в Приложение № 4 - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имуществона ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.
3.
Проведено събрание през четвърто тримесечие за разпределяне на дивиденти в полза на местни и чуждестранни физически лица.
 
 
Налице е задължение за облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ, независимо дали дивидентът е изплатен през четвъртото тримесечие
Налице е задължение за деклариране на р. 3 на кол. 3 на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО (чл. 65, ал. 2 от ЗДДФЛ).
 
 
1. ЗДДФЛ не регламентира специален образец на документ, който следва да се издава за разпределените
дивиденти.
 
2. Предприятието включва разпределените през четвъртото тримесечие дивиденти в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, която следва да подаде до 30.04. 2014 г. (чл. 73, ал. 3 от ЗДДФЛ).
 
3. Физическото лице – получател (местно или чуждестранно) няма ангажимент за деклариране на дохода от дивидент, разпределен от местни юлидически лица, в ГДД почл. 50 от ЗДДФЛ, дори и да е реално получен до края на 2013 г.
 
За доходите от дивиденти чуждестранните лица от ЕС и ЕИП не могат да извършват годишно преизчисляване на данъка по реда на чл. 37а от ЗДДФЛ.
4.
Доходи от ликвидационен дял, начислен през четвърто тримесечие в полза на местни и чуждестранни физически лица.
Налице е задължение за облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 1, т. и ал. 4 от ЗДДФЛ, независимо дали делът е изплатен през четвъртото тримесечие (чл. 65, ал. 4 от ЗДДФЛ).
Налице е задължение за деклариране на р. 3 на кол. 3 на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО (чл. 65, ал. 4 от ЗДДФЛ).
1. ЗДДФЛ не регламентира специален образец на документ, който следва да се издава за начислените през четвъртото тримесечие ликвидационни дялове.
 
2. Предприятието включваначислените през четвъртото тримесечие ликвидационни дялове в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, която следва да подаде до 30.04. 2014 г. (чл. 73, ал. 3 от ЗДДФЛ).
 
3. Физическото лице – получател няма ангажимент за деклариране на дохода от ликвидационен дял, начислен от местни юлидически лица, в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, дори и да е реално получен до края на 2013 г.
 
За доходите от ликвидационни дялове чуждестранните лица от ЕС и ЕИП не могат да извършват годишно преизчисляване на данъка по реда на чл. 37а от ЗДДФЛ.
5.
Начислени доходи в полза на чуждестранни физически лица, посочени в чл. 37, ал. 1, т. 1 – 9 и чл. 8, ал. 11 от ЗДДФЛ (например, наем, лихви, договор за управление и контрол и т.н.) Налице е задължение за облагане с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1, т. 1 – 9 и чл. 8, ал. 11 от ЗДДФЛ, независимо дали доходът е изплатен през четвъртото тримесечие (чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ). Налице е задължение за деклариране р. 2 на кол. 3 на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО (чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ).
1. ЗДДФЛ не регламентира специален образец на документ, който следва да се издава за начислените доходи.
 
2. Предприятието включва начислените през четвъртото тримесечие доходи в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, която следва да подаде до 30.04. 2014 г. по реда на чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ.
 
3. Физическото лице – получател няма задължение за деклариране на дохода в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, дори и да е реално получен до края на 2013 г.
 
За лицата от ЕС и ЕИП е възможно да ползват право за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ по реда на чл. 37а от ЗДДФЛ.
6.
Начислени доходи на местни и чуждестранни физически лица по реда на чл. 38, ал.10 и 12 от ЗДДФЛ, а именно:
- доходи от имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
- доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание.
Налице е задължение за облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 10, и 12 от ЗДДФЛ, независимо дали доходът е изплатен през четвъртото тримесечие (чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ). Налице е задължение за деклариране на р. 2 на кол. 3 на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО (чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ).
1. ЗДДФЛ не регламентира специален образец на документ, който следва да се издава за начисления доход.
 
2. Предприятието включва начислените през четвъртото тримесечие суми в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, която следва да подаде до 30.04. (чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ).
 
3. Физическото лице – получател няма ангажимент за деклариране на в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на посочените доходи, дори и да са реално получени до края на 2013 г.
 
 
7.
Придобити доходи от местни и чуждестранни физически лица по реда на чл. 38, ал. 8 и 11 от ЗДДФЛ, а именно от:
- допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот"
- лихви по заеми към кооперацията, предоставен от член на кооперация.
Налице е задължение за облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 8 и 11 от ЗДДФЛ при придобиване на дохода по смисъла на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ (чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ). Налице е задължение за деклариране на р. 2 на кол. 3 на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО (чл. 56 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ).
1. ЗДДФЛ не регламентира специален образец на документ, който следва да се издава за придобития доход.
 
2. Предприятието включвапридобитите доходи през четвъртото тримесечие в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, която следва да подаде до 30.04. (чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ).
 
3. Физическото лице – получател няма ангажимент за деклариране на в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на придобитите доходи до края на 2013 г.
8.
Придобитите доходи от лихви по смисъла на чл. 11, ал. 1 и 5 от ЗДДФЛ на местни физически лица по депозитни сметки по смисъла на т. 58 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ в търговски банки и клоновете на чуждестранни банки в страната.
 
За лихви по депозитни сметки на чуждестранни физически лица в търговски банки и клоновете на чуждестранни банки в страната виж р. 5 от Таблицата.
Налице е задължение за ежемесечно облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ (чл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ). Налице е задължение за ежемесечно деклариране на р. 4 на кол. 3 на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201от ЗКПО (чл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ).
1. ЗДДФЛ не регламентира специален образец на документ, който следва да се издава за придобития доход.
 
2. Предприятието включвапридобитите доходи от лихви по депозитни сметки суми в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, която следва да подаде до 30.04. (чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ).
 
3. Местното физическо лице – получател няма ангажимент за деклариране на в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки и клоновете на чуждестранни банки в страната, придобити до края на 2013 г.
 
 
 
Забележка:
 
Ако през четвъртото тримесечие предприятие - платец на доход е:
  • изплатило единствено доходи от
-          друга стопанска дейност по смисъла на чл. 29 от ЗДДФЛ (граждански договори);
-          наем или друго възмездно предоставяне на имущество или права (без етажна собственост) по смисъла на чл. 31 от ЗДДФЛ на местно физическо лицеи
  • не е начислявало доходи на:
-          физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ (например, дивиденти и ликвидационни дялове на местни и чуждестранни физически лица, наем на чуждестранни физически лица и т.н.), както и
-          юридически лица, подлежащи на облагане с данък при източника по реда чл. 194 и чл. 195 от ЗКПО,
 
то не следва да подава Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2013 г.
 
Виж също: